Strona główna Stypendia Komunikaty ABC stypendiów na AIK


26.01.2021

ABC stypendiów na AIK


Każdy student marzy o stypendium, więc jeżeli jesteś zainteresowany jego otrzymaniem – dobrze trafiłeś!

Stypendia to świadczenia pieniężne, o które student Akademii Ignatianum w Krakowie może się ubiegać na wniosek. Wnioski należy składać w wyznaczonym przez Uczelnię terminie.

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendiów zajmuje się, powołana specjalnie do tego celu, Komisja Stypendialna. Odwołania natomiast rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

 

Student Akademii Ignatianum w Krakowie może ubiegać się o:

- stypendium rektora,

- stypendium socjalne,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogę.

 

O przyznanie stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Student może starać się o przyznanie jednocześnie wszystkich rodzajów stypendiów.

Złożenie wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.

Stypendium rektora, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres maksymalnie 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr na okres maksymalnie 5 miesięcy i wypłacane jest, co miesiąc.

Stypendium rektora jest to stypendium, które może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym. Ten rodzaj stypendium może uzyskać nie więcej niż 9% studentów na danym kierunku i poziomie studiów. Liczbę 9% najlepszych studentów ustala się na podstawie liczby wszystkich zapisanych na semestr studentów w podziale na kierunki i poziom studiów na dzień 30 października roku, w którym ma zostać przyznane stypendium rektora.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Aby móc się ubiegać o ten rodzaj stypendium, dochód na członka rodziny studenta nie może przekraczać progu dochodowego, w roku akademickim 2020/2021 wynosi on 150 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny studenta.

W przypadku wnioskowania przez studenta o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki można dodatkowo uzyskać 150 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędnego orzeczenia.

Istnieje również doraźna forma pomocy – zapomoga. Może być ona przyznana studentowi, który z przyczyn losowych, przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wszelkie świadczenia i stypendia są wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy studenta.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dany rodzaj stypendium znajdują się na stronie Biura Stypendialnego https://www.ignatianum.edu.pl/stypendia