Strona główna Studia I stopnia i jednolite magisterskie Cudzoziemcy z maturą zagraniczną, maturą IB lub maturą EB


Cudzoziemcy z maturą zagraniczną, maturą IB lub maturą EB

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 

1. Rekrutacja na studia prowadzona w Akademii Ignatianum w Krakowie odbywa się na określony kierunek studiów, prowadzony w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na określonym poziomie i profilu.

 

2. Rekrutacja obejmuje: rejestrację kandydata w systemie e-rekrutacji, postępowanie kwalifikacyjne, wpis na listę studentów lub wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor.

 

3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu zagranicznego lub matury IB lub matury EB potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Kryterium kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest konkurs - ranking wyników egzaminu.

 

4. Kandydat przyjęty na studia wybiera specjalność zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym:

   a) w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Pedagogicznym, dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach;

    b) w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzję podejmuję Dyrektor Instytutu.

 

5. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju w którym kandydat ukończył szkołę średnią,  język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej (EB), maturze międzynarodowej (IB) lub egzaminie zagranicznym z zastrzeżeniem pkt 6-8.

 

6. Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate) - dyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w e-rekrutacji i po przesłaniu przez w określonym terminie wymaganych  skanów dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

Matura IB

skala ocen

Punkty procentowe

7

100%

6

90%

5

75%

4

60%

3

45%

2

30%

a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z zastrzeżeniem §1 ust. 5 pkt 4:

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)

poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

b) w przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

7Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureat) - dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o którym mowa w  art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w e-rekrutacji i po przesłaniu przez w określonym terminie wymaganych  skanów dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

Wynik na dyplomie EB

Punkty procentowe

9,00 – 10,00

100%

8,00 – 8,99

90%

7,00 – 7,99

80%

6,70 – 6,99

70%

6,00 – 6,69

60%

5,00 – 5,99

45%

4,00 – 4,99

30%

0,00 – 3,99

0%

 

a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z zastrzeżeniem §1 ust. 5 pkt 4:

 poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)

 poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

 b) w przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

 8. Do odbywania studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający również:

a)  świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2198 z późn. zmian.), z wyłączeniem świadectw i dokumentów, które uprawniają jedynie do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, chyba że kierunki te odpowiadają ze względu na program kształcenia kierunkom studiów określonym w ofercie edukacyjnej;

b)  świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze umów międzynarodowych lub uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, zgodnie z przepisami art. 93a – art. 93d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2198 z późn. zmian.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447).

 

9. Kandydaci posiadający świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt 6 - 8, biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w systemie e-rekrutacji i po przesłaniu w określonym terminie skanów wymaganych dokumentów, przy czym Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki zgodnie z zasadami przeliczania wyników ze świadectw maturalnych dla poszczególnych krajów. W przypadku gdy kandydat posiada świadectwo maturalne wydane w kraju, którego powyższe zasady nie uwzględniają lub w przypadku innej skali ocen przyjętej przez kraj wydające świadectwo maturalne, Komisja przelicza indywidualnie wyniki uzyskane na egzaminie zagranicznym potwierdzonym tym świadectwem lub innym dokumentem stosując zasadę proporcji: najwyższa ocena odpowiada liczbie 100 a najniższa pozytywna odpowiada liczbie 30, zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów.

 

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, nie mogą składać deklaracji na kierunek, na którym aktualnie studiują w ramach tego samego stopnia studiów.

 

11. Na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) listy rankingowe według uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów. Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata - cudzoziemca na studia.

 

12 Warunkiem wpisania osoby przyjętej na studia na listę studentów pierwszego roku studiów jest dostarczenie, w wyznaczonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

13. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy do Rektora Akademii Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja ta jest ostateczna.

 

14. Osoba przyjęta na studia przyjęta na studia rozpoczyna i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Wobec czego osoby zakwalifikowane są zobligowane do podpisania ślubowania w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.