Strona główna Studia I stopnia i jednolite magisterskie Cudzoziemcy z maturą zdawaną w Polsce


Cudzoziemcy z maturą zdawaną w Polsce

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

1. Rekrutacja na studia prowadzona w Akademii Ignatianum w Krakowie odbywa się na określony kierunek studiów, prowadzony w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na określonym poziomie i profilu.

 

2. Rekrutacja obejmuje: rejestrację kandydata w systemie e-rekrutacji, postępowanie kwalifikacyjne, wpis na listę studentów lub wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor.

 

3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości. Kryterium kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest konkurs-ranking wyników egzaminu maturalnego.

 

4. Kandydat przyjęty na studia wybiera specjalność zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym:

   a) w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Pedagogicznym, dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach;

    b) w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzję podejmuję Dyrektor Instytutu.

 

5. W postępowaniu kwalifikacyjnym na każdy kierunek studiów (z wyjątkiem filologii angielskiej) brane są pod uwagę trzy przedmioty:

a) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z trzech przedmiotów według następującego porządku, przy czym wyniki uzyskane z j. polskiego, j. obcego uwzględniane będą tylko raz na wybranym przez kandydata poziomie:

Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot trzeci – do wyboru spośród

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

 

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), lub w przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy (trzeci przedmiot), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

b) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym oraz w latach 2006-2015 w technikum uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) z trzech przedmiotów według następującego porządku, przy czym wyniki uzyskane z j. polskiego, j. obcego uwzględniane będą tylko raz na wybranym przez kandydata poziomie:

 

Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot trzeci  do wyboru

poziom podstawowy lub rozszerzony spośród

Język polski

Język obcy

Historia/ Biologia (Biologia z higieną i ochroną środowiska)/ Informatyka/ Chemia/ Fizyka z astronomią/ Geografia/ Historia muzyki/ Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Historia sztuki/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Język kaszubski/ Wiedza o społeczeństwie/ Matematyka

 

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), lub w przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy (trzeci przedmiot), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

c) W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a w przypadku gdy egzamin dojrzałości nie obejmował trzeciego przedmiotu, ocenę z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) z trzeciego wybranego przedmiotu spośród przedmiotów wskazanych w postepowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a jeżeli jej brak, to kandydat wskazuje ocenę końcową ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wynik z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości lub ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej zostają przeliczone na punkty procentowe wg poniższej tabeli i pomnożone przez współczynnik przeliczeniowy

 

Ocena (skala 1-6) 

Punkty procentowe

Ocena (skala 2-5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%dostateczna (3)

50% 

dostateczna (3)   

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5) 

100%

celująca (6)

100%

 -


 

Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z zastrzeżeniem pkt. e)

współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych) - punkty procentowe przeliczone z oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej ,

współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych) - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości.

d) W przypadku kandydatów, zdających egzamin dojrzałości i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego, wskazane w tym zaświadczeniu zgodnie z pkt a) lub pkt b), w zależności od roku, w którym kandydat uzyskał zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie obejmuje wszystkich trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym w odniesieniu do przedmiotów nie objętych zaświadczeniem uwzględnia się wyniki z tych przedmiotów uzyskane na egzaminie dojrzałości zgodnie z pkt c) powyżej, a w przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości stosuje się pkt c) powyżej.

e) W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości w formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe 0,15.


6. Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki 2019/2020 oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania lub weryfikacji sumy punktów, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, może złożyć do Komisji Rekrutacyjnej wniosek o uwzględnienie podwyższonego wyniku w odniesieniu do tych studiów, w terminach elektronicznej rekrutacji lub naboru uzupełniającego zgodnie ze szczegółowym terminarzem rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane. Wraz z wnioskiem kandydat zobowiązany jest złożyć nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po weryfikacji sumy punktów.

 

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, nie mogą składać deklaracji na kierunek, na którym aktualnie studiują w ramach tego samego stopnia studiów.

8. Na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) listy rankingowe według uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów. Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata - cudzoziemca na studia.

 

9 Warunkiem wpisania osoby przyjętej na studia na listę studentów pierwszego roku studiów jest dostarczenie, w wyznaczonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

10. Zasady przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębna uchwała nr  13/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku.

 

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy do Rektora Akademii Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja ta jest ostateczna.

 

12. Osoba przyjęta na studia przyjęta rozpoczyna i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Wobec czego osoby zakwalifikowane są zobligowane do podpisania ślubowania w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.