Strona główna Instytut Filozofii informuje


Instytut Filozofii informuje

  • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA FENOMENOLOGICZNA

W dniach 11-13 października Instytut Filozofii AIK we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową pt. (Ir) relevance of Phenomenology?/(Im) pertinence de la phenomenologie?, która zgromadziła przedstawicieli 5 ośrodków naukowych z zagranicy oraz z 5 ośrodków badawczych z Polski. Przez 3 dni obrad oprócz wygłoszonych referatów i podjętych dyskusji, swoje dociekania filozoficzne mogli zaprezentować także młodzi badacze: magistranci i doktoranci, którzy omawiali swoje postery. Sfinalizowaniem tego zadania badawczego, sfinansowanego z grantu ministerialnego w ramach programu „Doskonała Nauka”, jest publikacja monografii wieloautorskiej pt. The Faces of Contemporary Phenomenology: the Quest for Relevance, wydana przez wydawnictwo Harrassowitz Verlag.

 

  • DEBATY FILOZOFICZNE

 

W rozpoczętym semestrze planujemy kontynuować organizację debat filozoficznych pracowników naukowych różnych uczelni wokół publikacji naszych pracowników i osób współpracujących na stałe z naszym Instytutem. W najbliższych miesiącach odbędą się promocje książek połączone z dyskusją wokół publikacji: prof. Małgorzaty Kowalskiej: „O sprawiedliwości. Innymi słowy”, dr hab. Andrzeja Gielarowskiego „O możliwym końcu kultury. Apokaliptyka Rene Girarda”, dra Jarosława Kucharskiego „Etyka przywództwa” oraz dra Piotra Janika „Hermeneutyka wypowiedzi”.

 

  • O. PROF. STANISŁAW ZIEMIAŃSKI SJ ODZNACZONY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA

1 października 2021, podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Ignatianum w Krakowie, o. prof.  Stanisław Ziemiański SJ został wyróżniony przez papieża Franciszka Krzyżem ,,Pro Ecclesia et Pontifice’’. Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla wybitnych zasług o. Ziemiańskiego w służbie Kościołowi, społeczeństwu, nauce i sztuce.

O. Ziemiański odbył studia specjalistyczne na KUL, gdzie w 1978 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy "Ontologiczne podstawy teorii definicji w systemie Arystotelesa", której promotorem był o. Mieczysław A. Krąpiec OP. Od 1962 do 2006 wykładał metafizykę, teologię naturalną i filozofię Boga oraz kosmologię, a także historię filozofii średniowiecznej. Pracował również na PAT w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym w Bratysławie. W swoich pracach o. Ziemiański podejmował zagadnienia metafizyczne i epistemologiczne, ale główną uwagę poświęcił problematyce Boga (m.in. argumentom za Jego istnieniem) snując rozważania z pogranicza metafizyki i nauk przyrodniczych (głównie fizyki i kosmologii). Swoje przemyślenia zawarł w "Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga" (Kraków 1995, 2008). O. Ziemiański odmiennie od św. Tomasza definiował przygodność jako relację wieloczynnikową, ruch jako byt przypadłościowy w kategorii jakości, celowość jako świadomą koordynację wielu niezależnych czynników do jednej funkcji. Zmieniło to znacznie perspektywę argumentacji za istnieniem Boga.

 

  • WYWIAD VIDEO Z O. PROF. STANISŁAWEM ZIEMIAŃSKIM SJ

Co dwa tygodnie począwszy od 7 października publikujemy jedną z 6 części wywiadu przeprowadzonego przez prof. Piotra Mazura i prof. Piotra Duchlińskiego z o. prof. Stanisławem Ziemiańskim SJ. W wywiadzie poruszone zostały liczne sprawy dotyczące życia, filozofii i wiary. Zapraszamy do słuchania.

https://www.youtube.com/watch?v=cNszPVQnGMA&t=18s

 

  • PRACOWNIK INSTYTUTU FILOZOFII P. MGR JAKUB PRUŚ CZŁONKIEM RADY MŁODYCH NAUKOWCÓW

Niezwykle miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Filozofii, p. mgr Jakub Pruś, został oficjalnie powołany w skład Rady Młodych Naukowców, zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki na okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r. W składzie Rady znajduje 20 młodych naukowców z różnych dziedzin nauki pracujących na uczelniach w całej Polsce. P. Pruś reprezentuje w Radzie dziedzinę nauk humanistycznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu mądrych rad!

Najważniejsze zadania Rady Młodych Naukowców to: identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców; przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki; wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce; wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

 

  • "LOGIKA CODZIENNA" - RUSZA KANAŁ INSTYTUTU FILOZOFII NA YOUTUBE

Naszych wykładowców można spotkać nie tylko na salach wykładowych, ale także można ich posłuchać na YouTube na kanale „Logika codzienna”.

Zapraszamy na praktyczne zajęcia z logiki i argumentacji prowadzone przez mgr Jakuba Prusia z Katedry Logiki, Epistemologii i Filozofii Nauki. Nowa seria ruszyła od 1 października. Zachęcamy do subskrypcji.

Na Kanale będą pojawiać się także skupione na precyzyjnej i krytycznej argumentacji dyskusje wokół palących problemów współczesności. Pierwszy "Dwugłos filozoficzny", miał miejsce 15 czerwca 2021r. i nosił tytuł: "Szczepionki, rozsądek, prawa obywatelskie". Spotkanie poprowadził Dr Jarosław Kucharski, a jako dyskutanci udział wzięli: Prof. Piotr Sikora i Mgr Jakub Pruś. https://www.youtube.com/watch?v=Z6L5-DKGAfI

 

  • STUDIA PODYPLOMOWE: ETYKA DLA NAUCZYCIELI

Po wielu latach udało nam się uruchomić studia podyplomowe prowadzone przez nasz Instytut. Trzysemestralne studia podyplomowe z etyki zaadresowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę, kompetencję i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki grantowi z Ministerstwa Edukacji i Nauki studia są całkowicie bezpłatne dla nauczycieli.

Unikalny charakter oferowanych studiów podyplomowych polega na ich interdyscyplinarnym charakterze. Proponowane studia umożliwiają - dzięki integracji wiedzy z obszaru filozofii i nauk szczegółowych - bardziej wieloaspektowe i dopasowane do wrażliwości młodego pokolenia, zrozumienie fenomenu moralności. W ten sposób studia uwzględniają rosnące zapotrzebowania kulturowe i światopoglądowe, związane z szybkim rozwojem nauk szczegółowych i biotechnologii. Naukowy obraz świata wpływa na aktualnie dokonujące się przemiany moralności, pogłębia pluralizm aksjologiczny i światopoglądowy, prowadzi do coraz większej polaryzacji stanowisk między różnymi próbami zrozumienia fenomenu moralności.

 

  • WSPÓŁPRACA INSTYTUTU FILOZOFII Z JEZUICKIMI SZKOŁAMI ŚREDNIMI

Od pół roku rozwijamy współpracę z jezuickimi szkołami: Liceum Kostka w Krakowie, Liceum z Jezuickiego Centrum Edukacyjnego w Nowym Sączu, Liceum z Gdyni. Odbyły się już trzy spotkania pracowników Instytutu Filozofii z przedstawicielami tych szkół. W przygotowaniu jest kilka projektów. Jeden z nich jest w trakcie wdrażania. Obejmuje on warsztaty z uczestnictwa w różnego rodzaju debatach: oksfordzkiej oraz krakowskiej (ewentualnie: ignacjańskiej) – modelu debaty wypracowanym przez mgr Jakuba Prusia oraz dr hab. Piotra Sikorę prof. AIK. W najbliższych tygodniach po 20 uczniów z każdej ze szkół weźmie udział w trzech seriach dwudniowych warsztatów na przełomie października i listopada. Natomiast po feriach zimowych uczniowie wezmą udział w turnieju debat.

W najbliższym czasie planujemy współpracę z innymi ośrodkami, o czym będziemy informować.