17.07.2019

Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Karmelkowy Zakątek


 

 

POSZUKUJEMY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 www.karmelkowyzakatek.pl

Wymagania:Publiczne Przedszkole "Karmelkowy Zakątek" otwiera nowy oddział przy ul. Motarskiego 4 w Krakowie. Zatrudnimy nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie dzieci 3 letnich lub 4 i 5 letnich. Oferujemy pracę w ramach umowy o pracę, na cały etat (35 godzin tygodniowo), w miłej i serdecznej atmosferze. Zapewniamy dobre wynagrodzenie, premie oraz możliwość awansu zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Przedszkole otwarte jest od 7:00 do 18:00.

Nasza strona internetowa:

- ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego (licencjat lub studia magisterskie),

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność,- odpowiedzialność,

- mile widziane dodatkowe kwalifikacje potwierdzone dyplomami z ukończonych studiów lub certyfikatami z ukończonych kursów kwalifikacyjnych.

Zapraszamy do współpracy :-)   Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesłanie CV na email: malgorzata.krol@centrumrodzinki.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rodzinki Sp z .o. o., ul. Por. Wąchały 7, 30-608 Kraków. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych–iod@centrumrodzinki.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, a w razie przyjęcia do pracy w związku z wykonywaniem umowy o pracę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej na wyżej wymienione stanowisko. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917); i/lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub do czasu odwołania zgody (dotyczy danych nieobowiązkowych).Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.