Opisy Seminarium magisterskiego i Proseminarium 2020/21

Propozycje seminariów magisterskich i proseminariów
dla studentów Psychologii

w semestrze zimowym 2020/21

 

1

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

 

Seminarium magisterskie 2020/2021

Tytuł: Psychologia migracji

 

 Doświadczenia związane z migracją stanowią jedno z najpowszechniejszych doświadczeń będących udziałem współczesnych Polaków. Doświadczenia te dotyczą bowiem zarówno wyjazdów emigracyjnych, jak i re-emigracji, czyli  powrotów do Polski,  po okresie zamieszkiwania za granicą. Również osoby, które nie opuszczają Polski uczestniczą w tych doświadczeniach w sytuacji, gdy stają sie one udziałem członków ich rodzin  i znajomych. Przy całej powszechności tych doświadczeń, są one w niewielkim zakresie poddane analizie psychologicznej, dominują podejście demograficzne i socjologiczne. Badania prowadzone w ramach seminarium mają na celu wypełnienie tej luki.

Projekty badawcze realizowane w ramach seminarium  mogą opierać się o podejście psychologii klinicznej, psychologii rozwojowej lub psychologii społecznej.

Będą one dotyczyły takich problemów  jak: procesy adaptacji do zamieszkania w obcym kraju, rola religii w tych procesach zarówno jako zasobu jak i bariery w procesie adaptacji, zjawisko szoku kulturowego, strategie akulturacyjne dzieci i osób dorosłych.  Przedmiotem zainteresowania będą też strategie skutecznego wspierania reemigrantów  w przezwyciężaniu trudności w odnalezieniu swojego miejsca w rodzinie i grupie społecznej po powrocie do Polski. Szczególnie wiele uwagi zostanie poświęcone sposobom przezwyciężania trudności adaptacyjnych dzieci, które uczestniczą w procesie migracyjnym.

Forma zaliczenia:

W celu zaliczenia pierwszego semestru seminarium magisterskiego każdy z uczestników musi przedstawić krótki  ( 3 strony) przegląd literatury przedmiotu stanowiącej zaplecze dla proponowanego pytania badawczego.

Literatura:

Grzymała-Moszczyńska, H. (2010),  Potrzeby nowych kompetencji zawodowych psychologów w związku z polską sytuacją migracyjną. w: H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J.Roszak (red), Drogi i Rozdroża: Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004. ss.353-368.

Grzymała-Kazłowska, A., Grzymała –Moszczyńska, H. ( 2014)The Anguish of Repatriation: Immigration to Poland and Integration of Polish Descendants from Kazakhstan.East European Politcs and Societies and Cultures  28,3, 593-613.

Grzymała-Moszczyńska H., Trąbka, A. (2014): From children of migrants to migrant children. Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 3,2014 , 5-17.

Grzymała-Moszczyńska, Halina;  (2015). Migracje i religia : rola religii w procesach migracyjnych, [w:] H.Grzymała-Moszczyńska, D.Motak ( red.), Religia, religijność, duchowość : w poszukiwaniu nowych perspektyw : księga jubileuszowa dla Pawła M. Sochy od przyjaciół i uczniów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 131-142.

Grzymała-Moszczyńska, H. Grzymała-Moszczyńska, J.,Szydłowska, P.,Durlik J.  (2015). (Nie)łatwe powroty do domu? : funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa : Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

H.Grzymała-Moszczyńska, ( 2010) Komunikowanie międzykulturowe. W: A.Majda,J.Zalewska-Puchała,B.Ogórek-Tęcza, Pielęgniarstwo Transkulturowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL:Warszawa 

Kwiatkowska, A., Grzymała-Moszczyńska, H. (2008), Psychologia Międzykulturowa. w: J.Strelau, D.Doliński (red.), Psychologia – podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP. Ss.449-496.

Silverman, D. ( 2008), Interpretacja danych jakościowych. PWN: Warszawa.

 

 

 

2

Dr Kamil Jezierski

SEMINARIUM DYPLOMOWE „Bliskie relacje i dobrostan w biegu życia”

 

Tematyka seminarium będzie dotyczyła bliskich relacji, w które człowiek wchodzi w ciągu swojego życia: jako dziecko z opiekunem, a następnie z innymi członkami rodziny, jako nastolatek z przyjaciółmi i jako dorosły w kontaktach intymnych. Ponadto rozważane też będzie zagadnienie dobrostanu człowieka w wymiarze emocjonalnym i społecznym. W analizie omawianych zagadnień przyjęta zostanie perspektywa life-span, która ukazuje, że człowiek rozwija się od narodzin aż do śmierci i w związku z tym jego sposób funkcjonowania może się zmieniać w każdym okresie życia.

            W ramach seminarium będziemy wspólnie dyskutowali aktualną literaturę przedmiotu i projektowali ważne i dobre jakościowo badania naukowe, które pozwolą uchwycić możliwości zmiany w sposobie funkcjonowania człowieka w ciągu życia. W zależności od zainteresowań uczestników możemy poruszać szerokie spektrum tematów od rozwodów, poprzez różnice kulturowe w bliskich relacjach, czy satysfakcję z życia, aż do związku doświadczeń rodzinnych z zaburzeniami w funkcjonowaniu. Zapraszam osoby o różnych zainteresowaniach, które chcą zajmować się dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, a także zdrowym i zaburzonym rozwojem.

            Będę namawiał do użycia różnych metod badawczych, nie tylko kwestionariuszowych, lecz także wywiadu lub obserwacji. Będziemy uczyć się stosowania analiz zarówno ilościowych, jak i jakościowych. W razie potrzeby możemy rozważać prowadzenie badań on-line

 

 

3

Dr Krzysztof Nowakowski

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

SĄDOWE, PENITENCJARNE I KLINICZNE ASPEKTY PSYCHOLOGII

 

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką badawczą z obszaru psychopatologii i psychologii sądowej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące psychologicznych uwarunkowań przestępczości, zaburzeń osobowości i zaburzeń ze spektrum eksternalizacyjnego w kontekście naruszania norm prawnych,  zastosowania psychologii na różnych etapach postępowania sądowego, czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenie zagrożenia przemocą, nieprzystosowania społecznego, psychologicznych korelatów zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz wykorzystania podejścia evidence-based practice w aspekcie sądowym i klinicznym. Ze względu na tematykę preferowanymi uczestnikami seminarium są osoby realizujące specjalność psychokryminologia lub psychologia kliniczna

4

Dr Małgorzata Steć

PROSEMINARIUM: Psychologia moralności i rozwoju moralnego

Proseminarium dotyczy zagadnień związanych z psychologią moralności ze szczególnym naciskiem na rozwój moralny i związane z nim prawidłowości. Omawiane będą podstawowe ujęcia teoretyczne w psychologii moralności, wiodące nurty i trendy, a także najistotniejsze obszary problemowe. W ramach proseminarium podkreślane będą także zagadnienia metodologiczne dotyczące paradygmatu jakościowego w badaniach psychologicznych. Podejmowane będą również dyskusje dylematów moralnych. Omawiane będą nie tylko określone teoretycznie problemy, ale bieżące kwestie angażujące refleksję moralną lub etyczno-zawodową. Forma zaliczenia: praca pisemna [studenci w drugim semestrze będą pracowali w trybie konsultacyjnym i tworzyli pierwszy rozdział swojej przyszłej pracy magisterskiej; celem tak zorganizowanego sposobu zaliczenia jest budowanie warsztatu pracy studenta zarówno od strony metodologicznej i teoretycznej, jak i czysto technicznej (np. przegląd literatury, przygotowywanie bibliografii, cytowania).

SEMINARIUM MAGISTERSKIE: Psychologia moralności i rozwoju moralnego

Seminarium dyplomowe skupione głównie na obszarze psychologii moralności i psychologii rozwoju moralnego. Mimo wyraźnego profilu, możliwym jest wybór tematu pracy spoza tego zakresu. Jedyna obligująca okoliczność to metodologia jakościowa. Studenci mają możliwości tworzenia studiów przypadku, analizy narracji, analizy dokumentacji. Pierwszy semestr poświęcony jest poszukiwaniu obszaru tematycznego, opracowywaniu wstępnej bibliografii i spisu treści pracy. Drugi semestr to tworzenie cz. teoretycznej. Drugi rok seminarium poświęcony jest w całości pracy badawczej i analitycznej.

 

5

Dr Aleksandra Pohl

Proseminarium

 

            Celem proseminarium będzie przygotowanie do napisania pracy magisterskiej poprzez naukę pisania prac naukowych z zakresu psychologii. Warunkiem zaliczenia będzie przygotowanie wstępnego konspektu pracy, w szczególności z obszaru psychologii społecznej i psychologii polityki (przykładowo zagadnienia związane ze zjawiskiem uprzedzeń i ich wpływem na stosunki międzygrupowe, psychologicznymi uwarunkowaniami postaw społeczno-politycznych czy ekstremizmem politycznym). Po konsultacji możliwa także inna tematyka konspektu.

 

6

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

 

Seminarium magisterskie:

Analiza procesów rozwoju człowieka w biegu życia

(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

Seminarium będzie poświęcone rozważaniom nad zmianami rozwojowymi w biegu życia, zwłaszcza w płaszczyźnie poznawczej i językowej. Proponowane są trzy kierunki rozważań:

1 – Psychologiczny obraz zmian rozwojowych w ciągu życia osoby X na podstawie jej autobiografii lub biografii

Podjęcie tego tematu wymaga wybrania biografii, przestudiowania jej, a następnie przeprowadzenia psychologicznego opisu zmian rozwojowych na podstawie przyjętej koncepcji rozwoju. Wybór biografii jest dowolny; może to być biografia uczonego lub artysty.

2. Studia nad rozwojem procesu X w powojennej polskiej literaturze psychologicznej

Podjęcie tego tematu wymaga przeprowadzenia studiów na pracami (artykułami, monografiami), jakie ukazały się w kraju po wojnie do początku kolejnego tysiąclecia.

3. Badania rozwojem reprezentacji poznawczej tematu X w wybranym okresie lub okresach życia.

Podjęcie tego tematu wymaga przeprowadzenia studiów empirycznych.

Pierwszy semestr zostanie poświęcony na rozważania ogólnej natury, zależnie od wyboru proponowanego kierunku rozważań.

 

7

Dr Agnieszka Krawczyk

PROSEMINARIUM Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 

TEMATYKA PRAC BADAWCZYCH: psychosomatyka i psychoonkologia

1.      Strategie radzenia sobie ze stresem.

2.      Akceptacja i strategie radzenia sobie z bólem w chorobach przewlekłych.

3.      Psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej.

 

8

Dr Anna Rybka

Seminarium magisterskie

 

Nazwa: Zaburzenia neurorozwojowe – uwarunkowania, przebieg i możliwości terapii

 

Celem seminarium jest samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej z obszaru psychopatologii rozwoju. Tematykę seminarium stanowić będą zagadnienia skoncentrowane wokół zaburzeń nueurorozwojowych – ich odniesień do systemów klasyfikacyjnych ICD-10 (a także ICD-11) i DSM-5, uwarunkowań, przebiegu zaburzeń w ciągu życia oraz proponowanych form terapii. Uczestnicy seminarium będą mieć możliwość analizowania prac naukowych z tego obszaru (szczególnie prac empirycznych), poznają sposoby pozyskiwania informacji: książki, czasopisma, Internet. Wymienione źródła pozyskiwania wiedzy zostaną poddane krytycznej analizie. Prowadzona będzie dyskusja nad fragmentami prac uprzednio przygotowanych oraz nad przeczytanymi lekturami. W przebiegu seminarium uwzględnione zostaną aspekty formalne, takie jak: zasady pisania prac magisterskich, problemy metodologiczne w badaniach grup klinicznych, formułowanie hipotez badawczych i sposoby analizy statystycznej uzyskanych wyników. Tematyka projektów będzie ustalana indywidualnie z prowadzącym seminarium. Prace badawcze mogą być prowadzone z udziałem osób w każdym wieku, a badania mogą̨ być́ prowadzone zarówno online, jak i offline.

Oceniany będzie aktywny udział w prowadzonych dyskusjach, przygotowywane prezentacje i prace pisemne (np. konspekt, przegląd literatury).

Warunki zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia w kolejnych semestrach jest pozytywna ocena: 1) po pierwszym semestrze IV roku - przeglądu literatury, 2) po drugim semestrze IV roku – konspektu pracy, 3) po pierwszym semestrze V roku – części empirycznej pracy (w przypadku prac empirycznych), 4) po drugim semestrze V roku – całości pracy.

 

9

Dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska

Proseminarium magisterskie

Temat: Stereotypy i uprzedzenia

Proseminarium  będzie dotyczyło problematyki stereotypów i uprzedzeń odnoszących się do różnych kategorii społecznych (np.: płeć, wiek, rasa, zawód). W ramach zajęć podjęte zostaną następujące tematy: istota stereotypów i uprzedzeń, współczesne badania z zakresu stereotypów i uprzedzeń, perspektywa indywidualna i grupowa, psychologiczne i kulturowe uwarunkowania stereotypów, rola języka w procesie stereotypizacji. Sposoby osłabiania stereotypów i uprzedzeń.

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Jednym z celów proseminarium będzie  analiza opracowań naukowych w zakresie wybranej problematyki oraz sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy w przygotowaniu pracy magisterskiej.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Adam Anczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseminarium z psychologii kulturowej i psychologii religii 

Niniejszy kurs składa się z dwóch modułów tematycznych: wprowadzenia metodologicznego (propedeutyka metod badań jakościowych, formułowanie problemu badawczego, projektowanie badań, przygotowanie do badań terenowych) oraz bloku przybliżającego uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii kulturowej, psychologii religii, psychologicznego namysłu nad nowymi zjawiskami kulturowymi oraz psychologii organizacji. Przedmiotem naszego zainteresowania będą procesy psychologiczne, które zachodzą, kiedy spotykają się osoby pochodzące z różnych kultur oraz analiza współczesnych zjawisk kulturowych z perspektywy psychologicznej. W trakcie kursu uczestnicy w zespołach pracować będą nad projektem badań empirycznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami badawczymi, które powinny mieścić się w zakresie tematycznym proseminarium.

Celem proseminarium jest kształcenie umiejętności pracy badawczej w obszarze relacji międzykulturowych, analizy zjawisk kulturowych z perspektywy psychologicznej, oraz doskonalenie umiejętności miękkich – pracy w zespole.