Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Praca dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


17.02.2020

Praca dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


Praca dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane pracą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert – szczegóły dotyczące zamówienia publicznego oraz wymaganych dokumentów dostępne są pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=121989

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

a)         osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

lub

b)         osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

c)         Osoby, które nie były skazane za przestępstwa umyślne.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       Pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2)       Pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

3)       Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

4)       Pomoc osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych;

5)       Pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

6)       Pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

7)       Inne czynności związane z pomocą osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

8)       Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów konsultacyjnych i problemowych w sprawach osoby objętej wsparciem. 

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystent ma obowiązek uwzględnienia decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.

 

Usługa będzie świadczona na terenie Krakowa (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) pomiędzy godziną 07:00 a 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny i miejsce świadczenia usług mogą zostać zmienione.

 

Usługi asystenta osobistego świadczone będą w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami MOPS Kraków:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Jolanta Michalik, tel. 12 616 54 41, jolanta.michalik@mops.krakow.pl

- w zakresie dotyczącym procedury: Wioletta Zielińska , tel. 12 616 54 82, wioletta.zielinska@mops.krakow.pl

 

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2020 roku do godz. 09:30.