Strona główna Studia I stopnia i jednolite magisterskie Rekrutacja na kierunek: Filologia Angielska


Rekrutacja na kierunek: Filologia Angielska

1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia prowadzona na Wydziale Pedagogicznym  Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku Filologia angielska obejmuje: rejestrację kandydata, postępowanie kwalifikacyjne, złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oraz wpis na listę studentów bądź wydanie decyzji w sprawie nieprzyjęcia na studia z wyjątkiem cudzoziemców. 

2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub odpowiednio egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Kryterium kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest konkurs-ranking wyników egzaminu maturalnego lub odpowiednio egzaminu zagranicznego.

 

3. Kandydat przyjęty na studia wybiera specjalność zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Pedagogicznym. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności, dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

 

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty (język polski i język angielski):

a) W przypadku kandydatów, którzy  zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego z zastrzeżeniem pkt e).

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • język polski - poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • język polski - poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych),
  • język angielski - poziom podstawowy – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów rankingowych),
  • język angielski - poziom rozszerzony współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych),

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

b) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym oraz w latach 2006-2015 w technikum uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego z zastrzeżeniem pkt e).

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • język polski - poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • język polski - poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych),
  • język angielski - poziom podstawowy – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów rankingowych),
  • język angielski - poziom rozszerzony – współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych),

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

c) W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości (stara matura do 2005 r.) uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka angielskiego .

Wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wyniki z j. polskiego i j. angielskiego zdanego na egzaminie dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe według poniższej tabeli i pomnożone przez odpowiedni współczynnik przeliczeniowy.

Ocena (skala 2-6) 

Punkty procentowe

Ocena (skala 3-5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%dostateczna (3)

50% 

dostateczna (3)   

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5) 

100%

celująca (6)

100%

 -


 

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • język polski  – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • język angielski – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów rankingowych),

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

d) W przypadku kandydatów, zdający egzamin dojrzałości i posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego wskazane w tym zaświadczeniu, zgodnie z pkt a) i pkt b), w zależności od roku, w którym kandydat uzyskał zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie obejmuje j. polskiego lub j. angielskiego to uwzględnia się wyniki z tego przedmiotu uzyskane na egzaminie dojrzałości zgodnie z pkt c).

 

e) W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik punktów procentowych na punkty rankingowe 0,30.

 

f) W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami polski, w postepowaniu kwalifikacyjnym, brane są pod uwagę dwa przedmioty: tj. język urzędowy kraju w którym kandydat ukończył szkołę średnią oraz język angielski z zastrzeżeniem pkt h).W przypadku braku oceny z j. angielskiego kandydaci zobowiązani są do przystąpienia z testu z j. angielskiego o którym mowa w pkt g).

 

g) Warunkiem przystąpienia do postepowania kwalifikacyjnego kandydatów, o których mowa w pkt f), których zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego nie obejmuje j. angielskiego jest zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego, organizowanego, w wyznaczonych terminach na AIK. Test jest przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Dziekana Wydziału Pedagogicznego. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych).

 

h) Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate) - dyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie oraz Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureat) - dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. 

 

i) Szczegółowe Zasady przeliczania wyników ze świadectw uzyskanych za granicą na punkty rankingowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, dostępne są tutaj.

 

5. Do odbywania studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający również:

a) świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zmian.), z wyłączeniem świadectw i dokumentów, które uprawniają jedynie do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, chyba że kierunki te odpowiadają ze względu na program kształcenia kierunkom studiów określonym w ofercie edukacyjnej;

 

b) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze umów międzynarodowych lub uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, zgodnie z przepisami art. 93a – art. 93d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zmian.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447).

 

6. Kandydaci posiadający świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt 4 f) - h), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w systemie e-rekrutacji, przesłaniu skanów i po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki zgodnie z zasadami przeliczania wyników ze świadectw maturalnych dla poszczególnych krajów. W przypadku gdy kandydat posiada świadectwo maturalne wydane w kraju, którego powyższe zasady nie uwzględniają lub w przypadku innej skali ocen przyjętej przez kraj wydające świadectwo maturalne, Komisja przelicza indywidualnie wyniki uzyskane na egzaminie zagranicznym potwierdzonym tym świadectwem lub innym dokumentem stosując zasadę proporcji: najwyższa ocena odpowiada liczbie 100 a najniższa pozytywna odpowiada liczbie 30, zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów.

 

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, nie mogą składać deklaracji na kierunek, na którym aktualnie studiują w ramach tego samego stopnia studiów.

 

8. Obywatele polscy: rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Komisja podejmuję decyzję w sprawach przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

9. Cudzoziemcy: na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) listy rankingowe według uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów. Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata - cudzoziemca na studia.

 

10. Warunkiem wpisania osoby przyjętej na studia na listę studentów pierwszego roku studiów jest dostarczenie, w wyznaczonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

11. Zasady przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębna uchwała nr  13/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku.

 

12. Obywatele polscy: od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Rektora Akademii Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

13. Cudzoziemcy: od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy do Rektora Akademii Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja ta jest ostateczna.

 

14. Osoba przyjęta na studia przyjęta rozpoczyna i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Wobec czego osoby są zobligowane do podpisania ślubowania w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.