Instytut Filozofii

Instytut Filozofii jest instytucją dydaktyczno-naukową Wydziału Filozoficznego, powołaną do istnienia decyzją jego Rady w dniu 14 marca 2006 roku. Swoją działalnością kontynuuje on prace dydaktyczne i badawcze w zakresie filozofii, prowadzone od schyłku XIX wieku przez krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów, funkcjonujący do końca lat 90-tych XX wieku pod nazwą Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Biorąc pod uwagę profil Uczelni, dotychczasową praktykę, a także realizowane projekty badawcze, Instytut szczególnym przedmiotem swoich działań dydaktycznych i naukowych czyni szeroko rozumianą filozofię o inspiracjach chrześcijańskich. Inspiracje te odgrywają istotną rolę zarówno w kontekście coraz gwałtowniejszych sporów o osobowy status człowieka zwłaszcza w jego aspekcie ontycznym, poznawczym i etycznym, jak i w odniesieniu do współczesnych debat nad rzeczywistością w jej różnorakich formach wyrazu. Płynącym stąd wyzwaniom i zagrożeniom, domagającym się stosownej odpowiedzi filozoficznej, stara się wychodzić naprzeciw nasz Instytut ze swoimi programami badawczymi i dydaktycznymi.

Instytut Filozofii koncentrując swoją szczególną uwagę na filozofii o inspiracjach chrześcijańskich i w jej świetle prowadząc namysł nad rzeczywistością pozostaje w dialogu z innymi nurtami filozoficznymi i takiej postawy otwartości i dialogu uczy też swoich studentów.

 

Instytut Filozofii jako instytucja dydaktyczno-naukowa stawia sobie za cel kształcenie otwartego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia filozoficznego, którego podstawowymi wyznacznikami są: kryterium prawdy i postawa odpowiedzialności za nią, zaś ich egzystencjalnym ukonkretnieniem jest diakonia prawdy. Diakonia, która oznacza służbę prawdzie, wyrażającą się w jej poszukiwaniu, zgłębianiu, obronie i promocji na drodze namysłu filozoficznego.

Wierni fundamentom nie fundamentalizmowi

Specyfika filozofii uprawianej w Akademii Ignatianum w Krakowie kształtowana jest przez tradycję filozofii klasycznej wypracowaną przez pokolenia wielkich filozofów, takich jak: Platon, Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Kant i inni. Stale obecna jest również wielka i żywa po dziś dzień tradycja wielkich myślicieli jezuickich, nawiązujących do Franciszka Suareza, nazywanego ojcem filozofii jezuickiej. Przez filozofię klasyczną rozumiemy tutaj filozofię wielkich pytań dotyczących świata, człowieka i Boga.  Na podejmowane odwieczne pytania filozofii poszukujemy nowych odpowiedzi korzystając z tego, co oferuje dziś filozofia współczesna i różne dziedziny nauk. Nie podzielamy stanowisk, które radykalnie odgradzają filozofię od nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, jak również od kontekstu kulturowego i politycznego, w którym żyjemy. Dostrzegamy konieczność pokazywania ścisłych związków między teorią a praktyka. Chcemy naszym studentom przekazywać nie tylko abstrakcyjne teorie, ale też pewien sposób życia oparty na wartościach chrześcijańskich, które filozofia pozwala głębiej poznać i zrozumieć. Filozofia to nie tylko wiedza uprawiana zza biurka. Zgodnie ze swą nazwą jest poszukiwaniem mądrości, a mądrość to umiejętność bycia szczęśliwym. Dlatego ma ona kształtować kompetencje i sprawności w podejmowaniu praktycznych decyzji w życiu osobistym i społecznym.

W naszych filozoficznych dociekaniach staramy się łączyć wierność tradycji z wrażliwością na współczesne problemy zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej dziedziny życia społecznego. Stąd też mocno stawiamy na rozwój filozofii praktycznej, której rolę widzimy w penetrowaniu tych najbardziej dramatycznych obszarów ludzkiego życia, gdzie człowiek zmaga się z konfliktami i dylematami moralnymi. Staramy się pomóc młodemu człowiekowi w odpowiedzi na pytanie - jak dobrze żyć!

Dewizę uprawianej na Akademii Ignatianum w Krakowie filozofii można by wyrazić następująco: WIERNI FUNDAMENTOM NIE ZAŚ FUNDAMENTALIZMOWI. Daleka jest nam wizja uprawiania filozofii jako oblężonej twierdzy, gdzie bardziej niż racjonalne argumenty liczą się przywiązania do mistrzów, apologetyka dawno utrwalonych prawd i lęk przed tym, co przynosi współczesny świat. Budowana przez nas tradycja filozoficzna zawiera w sobie to wszystko, co jest wartościowe i dla tomizmu, fenomenologii i dla współczesnej filozofii analitycznej. Podejmujemy także dialog z tymi systemami filozoficznymi, które zajmują krytyczną postawę wobec myśli chrześcijańskiej. Kierujemy się przy tym ignacjańską czy jezuicką zasadą zwaną z łacińska praesupponendum, a polegającą na usiłowaniu ocalenia wypowiedzi drugiego. W każdym stanowisku zatem staramy się dostrzegać przede wszystkim to, co pozytywne, nie zamykając naturalnie oczu i na aspekty negatywne. Uznajemy za Arystotelesem, że nawet na błędnych koncepcjach można się czegoś nauczyć.

Filozofia, jaką proponujemy naszym studentom ma na celu doprowadzenie do pogłębienia kulturowej świadomości, tego, kim się jest, gdzie się żyje i dokąd się zmierza. Przekonani o niezmiennej wartości fundamentów myśli chrześcijańskiej chcemy wyrażać je za pomocą nowych form językowych dostrojonych do wrażliwości dzisiejszego odbiorcy. Wszystkich chętnych młodych ludzi zapraszamy do wspólnego filozofowania, które jest przygodą człowieka będącego nieustannie w drodze do poznania prawdy ostatecznej.