Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski: historia społeczeństwa w Polsce XIX i XX wiek, kultura opozycji w PRL, kultura mniejszości narodowych, dziedzictwo kulturowe Polski, historia Krakowa i Małopolski.

Prof. dr hab. Paweł Taranczewski: estetyka, historia sztuki, wiedza o sztuce, filozofia, twórczość  - sztuki piękne: malarstwo.

Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK: historia sztuki, teoria sztuki, wiedza o sztuce, twórczość - sztuki piękne: malarstwo.

Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK: literatura i kultura polska pierwszej połowy XIX wieku.

Dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK: działalność społeczno-kulturalna jezuitów, nowożytna historia Kościoła katolickiego, zwłaszcza historia Towarzystwa Jezusowego w Polsce.

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK: historia średniowieczna, turystyka kulturowa.

Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK: historia kultury europejskiej, filozofia kultury, nauki, biografistyka.

Dr hab. Andrzej Gielarowski: filozofia kultury, filozofia człowieka, filozofia religii, filozofia dialogu, fenomenologia, współczesna filozofia francuska.

Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberko: kultura grecka i rzymska, kultura średniowieczna, historia kultury materialnej.

Dr hab. Andrzej Sarnacki SJ: kultura Ameryki Łacińskiej, związek kultury z przemocą (Kolumbia).

Dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła: literaturoznawstwo, kultura współczesna, nowe media.

Dr Łukasz Burkiewicz: historia średniowieczna, kultura śródziemnomorska, zarządzanie, marketing i public relations w kulturze, polityka kulturalna.

Dr Ewa Justyna Chłap-Nowak: literatura i kultura emigracyjna (czasopiśmiennictwo emigracyjne; emigracyjna satyra prasowa), tradycja i kultura narodowa.

Dr Tomasz Dekert: religioznawstwo, kultura chrześcijańska.

Dr Krzysztof Duda: kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, antropologia filozoficzna, kultura regionalna Europy Środkowo - Wschodniej XIX-XX wieku.

Dr Anna Grzywa

Dr Krzysztof Homa SJ

Dr Lech Haydukiewicz: demografia, geografia (społeczna, turyzmu, elektoralna, kultury w tym gł. zagadnienia etniczne), geopolityka, socjolingwistyka, procesy przemian etnicznych, językowych i religijnych, media a procesy przemian.

Dr Barbara Hryszko: historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, szczególnie malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku, sztuka akademicka oraz ikonografia, sztuka Krakowa.

Dr hab. Izabela Kaczmarzyk: wiedza o kulturze, dziedzictwo kulturowe Śląska, górnośląskie dziedzictwo industrialne

Dr Anna Karoń-Ostrowska: filozofia kultury, filozofia człowieka, filozofia dialogu.

Dr Aneta Kliszcz: kultura popularna, kultura współczesna, humanizm renesansowy.

Dr Edyta Koncewicz-Dziduch: współczesna kultura i języki krajów słowiańskich, komunikacja międzykulturowa, frazeologia polska i słowiańska w ujęciu porównawczym, mediolingwistyka.

Dr Monika Kowalczyk: estetyka, filozofia kultury, aksjologia kultury, pedagogika kultury.

Dr Piotr Krzysztoforski: kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, fenomenologia religii Mircea Eliadego, zdrowie i rekreacja, turystyka, geocaching.

Dr Danuta Smołucha: kulturoznawstwo, kultura nowych mediów, kultura audiowizualna w mediach cyfrowych, zagadnienia kultury popularnej, software studies, turystyka kulturowa.

Dr Urszula Tes: filmoznawstwo.

Dr Bożena Prochwicz-Studnicka: kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności, prawne aspekty klasycznej kultury islamu, krajobraz kulturowy tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego, doktryna islamu w świetle komentarzy do Koranu

Dr Bogumił Strączek

Dr Michał Szanduła

Dr Andrzej Wadas

Mgr Magda Studnicka

Mgr Karolina Adamska-Gąszcz