Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

Dr hab. Paweł Maciaszek: edukacja medialna, udział środków społecznego przekazu w religijnej formacji człowieka, wizja i aksjologia zawodu dziennikarza, analiza obszaru wartości w   komunikacji   medialnej, teologia mediów

Dr Leszek Gęsiak SJ: mass-media, komunikacja, środki społecznego przekazu, wielokulturowość, dialog kulturowy, mniejszości etniczne, integracja europejska, Unia Europejska.

Dr Paweł Nowakowski  

Dr Józef Maria Ruszar: współczesna literatura polska, ekonomia w literaturze, filozofia religii, historia starożytna i średniowieczna

Dr Paulina Winiarska: hermeneutyka, retoryka, filozofia komunikacji, komunikologia, filozofia kultury

Dr Dariusz Grzonka: antropologia kulturowa, antropologia komunikacji, antropologia mediów, mediatyzacje ciała i sensorium, komunikacja kulturowa, rytuały społeczne

Mgr Lidia Ostólska-Drzewosz: media relations, public relations, E-PR, employer branding, marketing, dziennikarstwo telewizyjne, radiowe i internetowe, protokół dyplomatyczny, społeczeństwo   obywatelskie, nowe technologie, ekologia 

Mgr Katarzyna Daraż-Duda: media i dziennikarstwo; media kościołów i związków wyznaniowych, media mniejszości narodowych i etnicznych, prawno-etyczne aspekty działalności medialnej,   społeczno-polityczne funkcje mediów, mediatyzacja polityki, polityzacja mediów.

Red. Paweł Sołtysik