Opis seminarium dyplomowego

SEMESTR LETNI 2021/2022

Szanowni Studenci, 

zbliża się termin zapisów na Seminaria dyplomowe, które będziecie Państwo realizować od 4 semestru (w przypadku studiów I stopnia) lub od 2 semestru (w przypadku studiów II stopnia), tj.  w semestrze letnim 2021/2022. 

Poniżej umieszczamy opisy seminarium, które pomogą Państwu w podjęciu decyzji o wyborze promotora. Proszę o zapoznanie się z ich treścią.

Warto zwrócić uwagę, czy tematyka, którą biorą Państwo pod uwagę w kontekście tematu przyszłej pracy dyplomowej jest bliska również prowadzącemu.

Dr Przemysław Bukowski- seminarium I stopień

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej, poprawnej pod względem metodologicznym i merytorycznym. 

W pierwszym semestrze szczególną uwagę poświęcamy doprecyzowaniu tematu pracy, jak i zagadnieniom metodologicznym, które obejmują naukowe metody pisania prac licencjackich. 

Na tym etapie zajmujemy się także dyskusją nad wybranymi zagadnieniami, związanymi z zainteresowaniami badawczymi studentów. 

Zaliczenie wiąże się z zatwierdzeniem tematu pracy oraz jej przypuszczalnego schematu, poddanych dyskusji na forum grupy

W drugim semestrze seminarium student przedstawia w miarę kompletną bibliografię swojej pracy.

Warunkiem zaliczenia semestru jest napisanie dwóch pierwszych rozdziałów pracy licencjackiej

W semestrze trzecim wszystkie prace konsultowane są indywidualnie.

Studenci zobowiązani są ukończyć ostatni rozdział pracy licencjackiej (wstęp, zakończenie, spisy treści i tabeli, przygotować się do obrony). 

W ramach seminarium będą podejmowane tematy z zakresu: komunikowania społecznego i międzykulturowego, etyki (aksjologii) mediów, dyskursu medialnego, filozofii, socjologii oraz kultury komunikacji i mediów, filozofii kultury, dziennikarstwa nieprofesjonalnego, mediów społecznościowych oraz analizy współczesnych zjawisk kulturowych i politycznych w mediach.

Dr Ewa Chłap-Nowak - seminarium I stopień

Pomiędzy słowem mówionym i pisanym a obrazem. Pogranicza literatury pięknej, literatury faktu i dziennikarstwa

Opis przedmiotu

Całość seminarium trwa trzy semestry. Ten semestr ma charakter wstępny (proseminarium) i obejmuje: spotkania dyskusyjne, wspólna analiza wybranych tekstów np. krytycznoliterackich. Doskonalenie umiejętności warsztatowych: pisania, kompozycji, analizy, interpretacji, argumentacji. Ustalenie wstępne tematów prac i zbieranie bibliografii, przygotowanie wstępnego (próbnego) konspektu pracy.

Proponowane zakresy tematyczne – pogranicza literatury i dziennikarstwa oraz innych sztuk; pomiędzy literaturą faktu a literaturą piękną;, rola mediów w promowaniu tradycji, kultywowaniu pamięci, w dokumentacji.

Wymagania wstępne:

Wstępna znajomość podstawowego warsztatu naukowego (sporządzanie przypisów, bibliografii, etc.) Zainteresowanie literaturą i jej dziennikarskimi pograniczami, wiedza o różnych teoriach kultury, i metodach jej badania.

Realizowane bloki tematyczne (wraz z orientacyjnym czasem)

Przypomnienie zasad formatowania tekstu pracy oraz jej ostatecznej wersji (objętość, format strony tytułowej, format znormalizowanego maszynopisu, oprawa pracy) (2 godz.)

Zasady sporządzania przypisów i przygotowania bibliografii (2 godz.)

Drogi zbierania bibliografii. Dyskusja nad wybranymi tekstami z zakresu historii literatury i kultury+konsultacje indywidualne (3 godz.)

Doskonalenie umiejętności formatowania tekstu pracy oraz sporządzania przypisów i przygotowania bibliografii. Ustalenie tematyki prac; konsultacje indywidualne (2 godz.)

Doskonalenie umiejętności formatowania tekstu pracy oraz sporządzania przypisów i przygotowania bibliografii. Ustalenie tematyki prac; konsultacje indywidualne (2 godz.)

Doskonalenie umiejętności formatowania tekstu pracy oraz sporządzania przypisów i przygotowania bibliografii. Ustalenie tematyki prac; konsultacje indywidualne

Sporządzenie roboczych (próbnych) konspektów prac (maj-weryfikacja w kolejnym semestrze).Dyskusja j.w. + konsultacje indywidualne (3 godz.)

 

Dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK- seminarium I stopień

Opis seminarium dla studiów licencjackich dla kierunku: „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”

W trakcie seminarium Student precyzuje swoje zainteresowania naukowe, formułuje problem badawczy, ustala temat pracy licencjackiej, a następnie konstruuje plan pracy licencjackiej. W czasie kolejnych zajęć seminaryjnych Student prezentuje Promotorowi oraz pozostałym uczestnikom seminarium aktualny stan postępów w pracy naukowej, aktywnie uczestniczy w grupie seminaryjnej w dyskusjach oraz we wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów badawczych przy pisaniu pracy dyplomowej, która będzie przedmiotem obrony na egzaminie dyplomowym.

Tematyka zajęć seminaryjnych:

Wybór tematu pracy magisterskiej – czym się kierować?

Pierwsze propozycje tematów pracy magisterskiej.

Metody zbierania materiałów do pracy dyplomowej.

Poszukiwanie źródeł informacji.

Literatura naukowa – sposoby poszukiwania, robienia notatek i zapisów bibliograficznych.

Praktyczne sposoby sporządzania przypisów.

Konstrukcja pracy magisterskiej.

Sporządzenie roboczych konspektów prac.

Ostateczna korekta konspektów prac oraz pełnej bibliografii.

Wystąpienia Studentów – przedstawianie powstających prac i ich analiza.

 

Warunkiem zaliczenia każdego semestru seminarium dyplomowego jest pozytywna ocena działań Studenta, formułowana na podstawie obserwacji jego samodzielnej pracy. Podstawowym warunkiem otrzymania końcowego zaliczenia w semestrze 4 jest terminowe oddanie ukończonej pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa:

Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 1997 (dostępne są też inne  wydania tej publikacji).

Zasady dyplomowania w Akademii Ignatianum w Krakowie z 7 V 2021 roku (liczy się ostatnie wydanie).

Literatura uzupełniająca:

Metodyka pracy naukowej. Wskazówki dla studentów Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, opr. Ludwik Grzebień SJ, Kraków 1997.

Dr Edyta Koncewicz-Dziduch - seminarium I stopień

Opis i tematyka seminarium

• Na seminarium zapraszam osoby interesujące się językiem współczesnych mediów i jego przemianami: mediatyzacja języka, odmiany medialne języków - język mediów internetowych i związane z tym zjawiska – poprawność polityczna, oraz inne kwestie normatywne związane z komunikacją w mediach – np. dyskryminacja językowa, dyskusja wokół feminatywów, „mowa nienawiści”, click baiting, itp.

• Interesującym zjawiskiem jest również analiza treści i języka dziennikarstwa tematycznego, np.: komputerowego, sportowego, kobiecego, oraz bardziej zamkniętych formatów – dziennikarstwa hobbystycznego i fanowskiego, które nie są jeszcze kompleksowo zbadane.

• Z racji mojego wykształcenia i zainteresowań badawczych kulturą słowiańską dawną i współczesną, mogę służyć pomocą w opracowaniu zagadnień z tym zjawiskiem związanych (reaktywacja zainteresowań mitologią słowiańską w kulturze współczesnej – gry, literatura, media internetowe – fora, strony, itp.).

• Przemiany i format współczesnych gatunków medialnych, np. reportażu (literacki, telewizyjny, internetowy, oraz pod względem tematyki, np. podróżniczy).

I semestr seminarium poświęcimy na sprecyzowanie zainteresowań badawczych studentów, roboczy wybór tematu i opracowanie planu pracy, wskazanie metod ekscerpcji materiału, poszukiwania źródeł oraz prezentację, na konkretnych przykładach, dobrych praktyk w tym zakresie.

II i III semestr – ostateczny wybór tematu oraz kolejne etapy pisania pracy.

Ks. dr hab. Paweł Maciaszek - seminarium II stopień

Tematy pisanych na seminarium prac określić można dwoma tytułami: WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE W PRZEKAZIE MEDIALNYM oraz MEDIA W RELIGIJNEJ PRZESTRZNI ŻYCIA CZŁOWIEKA.

Jeśli prawdą jest, że człowiek kształtuje swoje życie według przyjmowanych wartości, to wciąż istnieje konieczność określania porządku aksjologicznego w środkach społecznego przekazu. Wyraźnie dostrzegalna jest pilna potrzeba przynaglania zarówno twórców, jak i odbiorców przekazu do podejmowania trudu przestrzegania w mediach chrześcijańskich wartości. Wszelka działalność w obszarze międzyludzkiej komunikacji ma bowiem służyć rozwojowi człowieka i jego dobru; osoba i wspólnota ludzka stanowią cel i kryterium posługiwania się środkami społecznego przekazu.

Obszary tematyczne podejmowane w pracach obejmują podawane w środkach społecznego przekazu treści, które analizowane są w świetle nauczania Kościoła katolickiego na temat mediów. Należą do nich również zagadnienia dotyczące działalności kościelnych instytucji medialnych. Celem zajęć jest przygotowanie Studenta do napisania pracy dyplomowej (licencjackiej czy magisterskiej) poprawnej zarówno po pod względem metodologicznym, jak i merytorycznym.

Na zajęciach Student poznaje: zasady poprawnego formułowania problemu i celu badawczego, etapy szukania źródeł i sposoby właściwego ich wykorzystania, zasady doboru metod i technik badawczych, prawidła budowy struktury pracy, konstrukcje tworzenia wstępu i zakończenia pracy, zasady budowania przypisów i wykazu bibliografii.

  

Lektura:

- Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

- Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.

Dr hab. Józef Maria Ruszar- seminarium II stopień

Przygotowanie do pisania pracy naukowej – seminarium

Część 1

 

PRACA NAUKOWA – zagadnienia

Praca naukowa – czym jest?

·         Praca naukowa – jako zdobywanie wiedzy i poznawanie świata

·         Praca naukowa – jako nauka standardów i umiejętności

·         Praca naukowa – jako radość życia

Struktura pracy naukowej i jej zalety

·         Wartość a oryginalność pracy

·         Oryginalność pracy a znajomość literatury przedmiotu

·         Czym jest praca intelektualna

·         Plagiat i zagadnienia prawne

Kryteria oceny pracy naukowej

·         Kryteria oceny pracy naukowej (ogólne)

·         Kryteria oceny (poprawność logiczna i precyzja)

·         Elementy oceny pracy naukowej

Rozmiary pracy humanistycznej i jej struktura (szczegółowo)

·         Strona tytułowa i spis treści – struktura, liternictwo, estetyka

·         Wstęp – zawartość

·         Rozdział pracy – podstawowa jednostka pracy

·         Podrozdziały – czym są i ich funkcja

·         Zakończenie pracy – czym są wnioski i podsumowania

·         Bibliografie (podmiotowa, przedmiotowa, teoretyczna/motodologiczna, kontekstowa)

·         Słowa klucze, streszczenia, indeksy

·         Aneksy, dodatki, tabele, spisy

Oprzyrządowanie pracy naukowej

·         Przypisy końcowe lub pod tekstem głównym

·         Przypis tradycyjny (klasyczny) w książce

·         Przypis tradycyjny w czasopiśmie

·         Przypis tradycyjny w pracy zbiorowej

·         Przypis tradycyjny (artykuł w pracy zbiorowej lub czasopiśmie)

·         Cytat krótki

·         Cytat blokowy (dłuższy, wyodrębniony z tekstu)

·         Funkcja ilustracji, tabel, wykresów, itp.

Część 2

 

PISANIE PRACY NAUKOWEJ – zagadnienia praktyczne

Problem naukowy i jego sformułowanie

·         Problem ze sfomułowaniem problemu naukowego

·         Dochodzenie do sformułowania problemu

·         Problemy teoretyczne i praktyczne

Problem a temat pracy

·         Przykłady tematów i problemów do dyskusji na podstawie pomysłów studentów

·         Praktyczne ćwiczenia z formułowania tematów i problemów

Wybór tematu pracy

·         Zainteresowania własne

·         Potrzeby badawcze (pożytek)

Część 3

 

ZBIERANIE I OPRACOWANIE MATERIAŁU

Literatura przedmiotu

·         Literatura przedmiotu a bibliografia

·         Literatura metodologiczna

·         Literatura podstawowa i problemowa

·         Literatura specjalistyczna

·         Dostęp do literatury

·         Poszukiwanie literatury przedmiotu

·         Budowanie bibliografii

Opracowanie literatury przedmiotu

·         Notatki i wyciągi

·         Analiza, interpretacja źródeł

Literatura podmiotowa

·         Poszukiwanie literatury źródłowej

·         Dostęp do literatury źródłowej

Czytanie ze zrozumieniem

·         Krytyka tekstu – analiza

·         Krytyka tekstu i interpretacja

·         Zasada podejrzliwości wobec badanych tekstów

Kolejność postępowania w pisaniu pracy

·         Lektury, wypisy, cytaty, streszczenia

·         Budowanie struktury pracy

·         Estetyka prezentowanej pracy

Część 4

 

PREZENTACJE PRAC

·         Prezentacje tematów i problemów

·         Prezentacje rozdziałów

·         Prezentacje wstępów i podsumowań

 Uwagi:

 

·         Pierwszy semestr ma formę głównie wykładu wprowadzającego.

·         Temat pracy musi zostać sformułowany pod koniec pierwszego semestru seminarium.

·         Prowadzący oczekuje aktywnego uczestnictwa w seminarium.

·         Osoby leniwe nie mogą liczyć na pobłażliwość i zaliczenie seminarium.