Opisy seminariów_semestr letni 2020/2021

Kulturoznawstwo studia I stopnia

Dr hab. Izabela Kaczmarzyk

Tematyka seminarium będzie się koncentrować wokół problematyki materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski w perspektywie dokumentowania, upowszechniania, organizacji oraz animacji życia kulturalnego, rozwoju turystyki kulturowej, a także roli regionalnych i lokalnych instytucji kultury. 

Proponowane zagadnienia szczegółowe to:

•Regionalna rzeczywistość kulturowa w relacjach podróżniczych, historiograficznych lub literackich (na wybranych przykładach) i/lub w świetle własnych badań terenowych.

•Dziedzictwo dokumentacyjne, np. kroniki szkolne, parafialne, etc. jako źródła wiedzy o kulturze.

•Formy i sposoby kultywowania regionalnego lub lokalnego dziedzictwo kulinarnego.

•Dziedzictwo industrialne jako atrakcja turystyczna, miejsce rozrywki i tło wydarzeń artystycznych (na wybranych przykładach).

•Lokalna działalność folklorystyczna (zarys monograficzny wybranego zagadnienia lub twórczości regionalnego artysty).

•Animatorzy i popularyzatorzy kultury regionalnej (studium przypadku).

Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberko

Zakres i tematyka seminarium dyplomowego zostaną dopasowane do tematyki prac i zainteresowań Studentów. W pewnym (nieznacznym) stopniu będą wynikać z moich zainteresowań naukowych, które dotyczą historii kultury i antropologii kulturowej (vide, które prowadzę lub prowadziłam). Moje publikacje można znaleźć tutaj: https://orcid.org/0000-0003-0939-5566

Poza tematyką związaną z badaniami i publikacjami, w tym także dawniejszymi, zajmuję się w teorii i praktyce rękodziełem, polską kulturą i tradycją ludową.

Dr Danuta Smołucha

Zapraszam do udziału w prowadzonym przeze mnie seminarium tych z Państwa, których zainteresowania oscylują wokół tematyki szeroko pojmowanej cyberkultury, nowych mediów, nowoczesnych technologii i ich roli we współczesnej kulturze. Przykładowa uszczegółowiona tematyka prac, które mogą być realizowane w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium, obejmuje m. in. zagadnienia związane z fenomenami zrodzonymi na kanwie kultury nowych mediów, takie jak np. media społecznościowe i ich kulturowy wymiar, gry komputerowe w kulturze (np. zjawisko tzw. gier bezczynnych), gamifikacja (w tym także wykorzystanie gamifikacji w instytucjach kultury), selftracking, kultura mobilna i zjawiska z nią związane, nowe technologie w instytucjach kultury i wynikające stąd nowe zasady ich funkcjonowania, reklama w nowych mediach. Chętnie też poprowadzę prace związane z historią mediów (szczególnie nowych mediów), wpływem poszczególnych mediów na kulturę, znaczeniem interfejsu w kulturze itp. Chętnie poprowadzę także prace, których tematyka związana będzie z kulturą współuczestnictwa, kulturą prosumencka, kulturą fanowską, a także podejmujące tematykę personalizacji w kulturze współczesnej. 

Dr Monika Kowalczyk

Seminarium licencjackie: „Sztuka-media-kultura”. 

Problematyka seminarium oscylować będzie wokół następujących zagadnień: „Sztuka w mediach. Media w sztuce” oraz „Sztuka w kulturze. Kultura w sztuce”. 

Pierwszy blok tematyczny obejmuje tematy z zakresu związku sztuki z mediami. Media korzystają z różnych form sztuki, co jest widoczne na przykład w reklamie, w programach edukacyjnych, programach rozrywkowych, filmie, itd. (estetyzacja mediów). Dzieła sztuki nowych mediów wykorzystują nowoczesne technologie, w tym między innymi grafikę komputerową, sztukę cyfrową, animację komputerową, sztukę internetu, sztukę interaktywną, druk 3D, gry wideo.

Drugi blok tematyczny dotyczy relacji sztuki z kulturą. Dziedziny kultury - sztuka, nauka, moralność, religia – przenikają się wzajemnie. Z tego względu warto przeanalizować powiązania sztuki z prawdą, dobrem, pięknem i sacrum, przy uwzględnieniu przemian pojęcia sztuki w kulturze europejskiej od starożytności do czasów współczesnych. Sztuka odzwierciedla kulturę, dlatego twórczość artystyczna jest również miejscem dyskursu na temat aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej.

Prace licencjackie będą przygotowywane w oparciu o analizę wybranej twórczości artystycznej oraz działalność instytucji kultury. Przykładowa problematyka prac z zakresu relacji „Sztuka w kulturze. Kultura w sztuce”: moralność jako temat sztuki; wpływ sztuki na ludzką moralność; społeczne funkcje sztuki, w tym funkcja edukacyjna, wychowawcza, terapeutyczna, symboliczna (semiotyka sztuki i kultury), estetyczna; kulturotwórcza funkcja instytucji kultury; polska sztuka krytyczna lat 90. XX wieku.

Kulturoznawstwo studia II stopnia

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

Seminarium otwarte jest dla studentów zainteresowanych historią kultury polskiej i powszechnej, życiem codziennym oraz kwestiami religijnymi. Ważnym elementem będzie badanie związków współczesnej kultury z tradycją klasyczną. Tematyka projektowanych prac magisterskich nie będzie się ograniczała jedynie do spraw historycznych, ale mile widziane będą projekty odnoszące się do obecnych zjawisk kulturowych i religijnych w Polsce i świecie, także w wymiarze regionalnym i lokalnym. Prowadzącego seminarium interesują m. in. kwestie związane ze sztuką i architekturą, filmem, turystyką kulturową, kuchnią i kulturą stołu, dyplomacją i geopolityką (multikulturalizm i problem zderzenia kultur). 

Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK

Zakres tematyczny seminarium magisterskiego z kulturoznawstwa obejmuje szeroko pojętą tematykę humanistycznych badań nad kulturą i religią. Szczególnie preferowana jest tematyka dotycząca teorii a także filozofii kultury oraz religii. Przedmiotem badań w tym zakresie mogą być więc tematy raczej teoretyczne, jak np. teoria kultury lub religii tego lub innego przedstawiciela nauk o kulturze i religii, ale także konkretny fenomen kulturowy (kryzys kultury, transhumanizm, sacrum, ofiara, mit, mistyka, eschatologia, pielgrzymki i inne). Prace magisterskie pisane na tym seminarium mogą mieć nachylenie filozoficzne, antropologiczne (człowiek jako twórcy kultury) lub religioznawcze. Nie jest wykluczone ustalenie tematu wykraczającego poza opisaną tematyką badawczą.

Tematy prac magisterskich na II stopniu studiów (magisterskich) z kulturoznawstwa powinny być zaproponowane przez seminarzystki/seminarzystów i przedstawione do akceptacji promotorowi.

Turystyka

Dr Piotr Krzysztoforski

Serdecznie zapraszam studentów II roku Turystyki i Rekreacji na seminarium licencjackie. Tematyka seminarium będzie nawiązywała do proponowanych tematów prac licencjackich. W zależności od zainteresowań studentów możliwe będzie dopasowanie tematu do innych niż proponowane form rekreacji ruchowej.

Przykładowe proponowane tematy:

•Walory turystyczne i rekreacyjne Puszczy Dulowskiej.

•Przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wybranych form turystyki kwalifikowanej.

•Nurkowanie jako forma turystyki kwalifikowanej.

•Atrakcje turystyczne na szlakach na Turbacz.

•Geocaching i jego fenomen.

•Geocaching jako forma rekreacji i edukacji out-door.

•Zdrowotne aspekty rekreacji ruchowej seniorów.

•Bieganie i biegi masowe jako forma rekreacji ruchowej.

•Bieganie jako forma aktywności ruchowej w czasie wolnym.

•Wpływ biegowej aktywności rekreacyjnej na kształtowanie wydolności fizycznej i wytrzymałości człowieka

Dr Bogumił Strączek

Tematyka wiodąca: Filozoficzne aspekty turystyki 

Koncepcje i pojęcia filozoficzne niemal od samego początku pojawiają się w języku badań nad turystyką. Jednak studia nad filozoficznymi aspektami turystyki (rozumianej zarówno jako zjawisko oraz dyscyplina nauki) wciąż stanowią rzadkość na gruncie współczesnych nauk humanistycznych. Wprawdzie w ostatnim czasie szczególną uwagę poświęca się etyce przemysłu turystycznego, czego dowodem są wypracowane przez multidyscyplinarne grona specjalistów (globalne) kodeksy etyki w turystyce, jednak nadal wymagane jest podjęcie szerszej refleksji nad antropologiczno-aksjologicznymi podstawami turystyki jako zjawiska społeczno-kulturowego. Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych badaniem turystyki (i rekreacji) zarówno w aspekcie niezmiennej kondycji i natury człowieka oraz jego odniesienia do świata wartości, jak również w kontekście dynamicznie zachodzących procesów cywilizacyjnych. 

Celem zajęć jest przygotowanie projektów badawczych w zakresie następującej problematyki:

•Futourism – transhumanizm, powszechna cybernetyzacja międzyludzkich relacji a przyszłość turystyki i przemysłu turystycznego

•Homo ludens - rekreacja i czas wolny w perspektywie filozofii człowieka, aksjologii i antropologii kulturowej

•Homo viator – człowiek jako podróżny w perspektywie antropologii filozoficznej, aksjologii i antropologii kulturowej

•Analiza kodeksów etycznych pilota wycieczek/przewodnika turystycznego/pracownika sektora turystyki

•Podróż jako doświadczenie estetyczne i duchowe

•Turystyka ekstremalna i survivalowa w kontekście egzystencjalnych doświadczeń granicznych

•Turystyka masowa w perspektywie filozofii/psychologii/socjologii mas

Dr Barbara Hryszko

Seminarium stanowi praktyczny kurs w zakresie przygotowania pracy licencjackiej na temat zaakceptowany przez promotora. Podczas zajęć omawiane będą teksty poświęcone historii podróży artystycznych, turystyce kulturowej i muzealnej oraz turystyce do obiektów zabytkowych. Tematyka rozpraw proponowana na seminarium oscyluje wokół artystycznych aspektów podróży oraz wzajemnych relacji turystyki i sztuki. Wśród nich szczególnie ważne jest zjawisko wędrówek artystycznych malarzy, rzeźbiarzy lub architektów, czerpanie inspiracji twórczych i nabywanie nowych umiejętności w kontakcie ze sztuką innego regionu, wpływ podróży na kształtowanie stylu artystycznego oraz na przemiany w sztuce. Akcent zostanie położony również na rolę sztuki w podróżach edukacyjnych wieńczących studia, w tym tradycję wielkich wojaży po Europie tzw. Grand Tour popularnych szczególnie w XVIII wieku, będących zwieńczeniem nauki młodych arystokratów lub intelektualistów. Problematyka seminarium obejmuje także następujące zagadnienia: różne oblicza centrów artystycznych (takich jak Rzym, Paryż, Florencja, Wenecja, etc.) w pamiętnikach lub relacjach z podróży; artystyczne i kulturowe aspekty itinerariów oraz miejskich tras turystycznych; rola sztuki w przewodnikach; znaczenie zabytków i dzieł sztuki zarówno dla zwiedzających miejsca popularne turystycznie, jaki i dla pielgrzymujących (np. do Jerozolimy, Rzymu, Santiago de Compostela), arcydzieła sztuki jako cel podróży, muzea jako atrakcje turystyczne.

Dr Urszula Tes

Tematyka prac pisanych na moim seminarium ma szerokie spektrum i zależy od zainteresowań studentów. Zaznaczam jedynie, że nie podejmuję się prowadzenia prac, które zahaczają o dziedziny: marketing i zarządzanie, public relations. Mile widziana tematyka filmowa, teatralna, kulturowa, związana ze wszelkimi sztukami, a także problematyka turystyki regionalnej i światowej.