opisy seminariów prowadzonych w semestrze letnim 2023/2024

KULTUROZNAWSTWO- studia licencjackie

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. UIK

W trakcie pierwszego semestru seminarium głównym problemem będzie wybór tematyki pracy oraz jej analiza, a więc znalezienie odpowiedzi na pytanie: „O czym pisać?”. Zakres merytoryczny, przestrzenny, czasowy, etc. wybranej problematyki będzie uzależniony od zainteresowań osób, które na seminarium się zapiszą.
Mile widziane są propozycje skoncentrowane wokół zagadnień związanych z historią kultury, materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym różnych regionów Polski w perspektywie dokumentowania, upowszechniania, organizacji oraz animacji życia kulturalnego, rozwoju turystyki kulturowej, a także roli regionalnych i lokalnych instytucji kultury.


KULTUROZNAWSTWO- studia magisterskie

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. UIK

Obszary badań: nauki o kulturze i religii, filozofia kultury i religii, religioznawstwo, fenomenologia religii, antropologia kultury i religii, hermeneutyka w badaniach nad kulturą, współczesna francuska myśl antropologiczna i filozoficzna, dialog międzykulturowy i międzyreligijny, antropologia pamięci kulturowej, filmoznawstwo (antropologia i filozofia filmu, zwłaszcza kinowego).
W ramach seminarium mogą powstawać prace mieszczące się w obszarze nauk o kulturze i religii, to znaczy: kulturoznawstwa, filozofii i teorii kultury, estetyki, filozofii religii i religioznawstwa (w obszarze dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego), aksjologicznych podstaw kultury, krytyki kultury, metodologii badań w naukach o kulturze i religii, zagadnienia z filmoznawstwa (np. antropologiczno-filozoficzna analiza konkretnego dzieła filmowego, badanie struktury dzieła filmowego itp.). Obszarem zainteresowania promotora jest zwłaszcza antropologia kultury (m.in. R. Girard) oraz fenomenologia religii (m.in. M. Eliade, R. Panikkar, itp.), w tym kwestie rytuału i mitologii, kryzysu kultury i apokaliptyki – m.in. koniec kultury i historii (m.in. R. Girard, E. Husserl, E. Levinas, M. Henry). Prace mogą także dotyczyć badań nad etycznym wymiarem kultury w jego różnych ujęciach (w sztuce, w mass mediach, kwestia przemocy w kulturze, itp.).
Student może zaproponować własny temat pracy magisterskiej związany z naukami o kulturze i religii, lecz jego realizacja wymaga zgody promotora.


TURYSTYKA I REKREACJA

dr Anna Grzywa

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu pracy licencjackiej oraz doskonaleniu umiejętności umożliwiających zrealizowanie tego zadania. Stanowi pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań naukowych studenta, sformułowaniu problemu badawczego i ustaleniu tematu a następnie skonstruowaniu planu pracy. W czasie zajęć studenci prezentują swoje postępy w pracy, co połączone jest z dyskusją i wspólnym rozwiązywaniem pojawiających się problemów badawczych.Pierwszy semestr wspólnej pracy skoncentrowany będzie wokół ustalenia tematów oraz powtórzenia i pogłębienia wiadomości z zakresu metodyki pracy naukowej, niezbędnych do napisania pracy dyplomowej.W kolejnych semestrach na wspólnych spotkaniach będziemy pracować nad całościowym schematem pracy oraz realizacją jej poszczególnych części. Ostatni semestr seminarium poświęcony będzie indywidualnym konsultacjom nad kolejno powstającymi fragmentami pracy dyplomowej.Punktem wyjścia do ustalenia tematów prac dla kierunku turystyka i rekreacja będą propozycje i zainteresowania studentów. Natomiast największe wsparcie z racji  podejmowanych zainteresowań naukowych mogę zapewnić w obszarze szeroko rozumianej historii kultury i turystyki (w tym przede wszystkim turystyki i kultury śródziemnomorskiej).


dr Bożena Prochwicz-Studnicka

Zajęcia w semestrze letnim 2023/2024 oraz w sem. I i II roku akademickiego 2024/2025 będą miały na celu pogłębienie dotychczas uzyskanej wiedzy z zakresu metodyki pracy naukowej, zwłaszcza z zakresu pracy na tekstach naukowych (czytanie ze zrozumieniem, umiejętność streszczania, opracowywania uzyskanych danych), jak również sporządzania bibliografii oraz posługiwania się stylem naukowym, przypisami i cytatem. W najbliższym semestrze część zajęć zostanie poświęcona na dyskusję wokół proponowanych przez studentów tematów prac (poprzedzoną referatem wprowadzającym w temat) i na ustalenie ich ostatecznej wersji. W kolejnym roku wspólnej pracy w trakcie zajęć omawiane będą m.in. schematy konstrukcyjne poszczególnych prac i dyskutowana ich wersja ostateczna. W dalszej kolejności proponuję konsultacje indywidualne dotyczące kolejnych fragmentów powstającej pracy, omawianie ich poprawności metodologicznej, merytorycznej, językowej i formalnej.
Jestem otwarta na tematy prac zaproponowane przez studentów Turystyki i rekreacji, niemniej z racji swojego wykształcenia zdecydowanie największe wsparcie merytoryczne mogę zapewnić osobom zainteresowanym Bliskim Wschodem i Afryką Pn. z perspektywy kultury w jej różnorodnych przejawach i na przestrzeni wieków oraz turystyką kulturową tego obszaru.


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA- studia licencjackie

dr Przemysław Bukowski

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej, poprawnej pod względem językowym, metodologicznym i merytorycznym.
W pierwszym semestrze uwagę poświęcamy doprecyzowaniu tematu pracy, jak i zagadnieniom metodologicznym, które obejmują naukowe metody pisania prac licencjackich.
Na tym etapie zajmujemy się także dyskusją nad wybranymi zagadnieniami, związanymi z zainteresowaniami badawczymi studentów.
Zaliczenie wiąże się z zatwierdzeniem tematu pracy oraz jej schematu, poddanych dyskusji na forum grupy.
W drugim semestrze seminarium student przedstawia w miarę kompletną bibliografię swojej pracy. Warunkiem zaliczenia semestru jest napisanie dwóch pierwszych rozdziałów pracy licencjackiej.
W semestrze trzecim wszystkie prace konsultowane są indywidualnie.
Studenci zobowiązani są ukończyć ostatni rozdział pracy licencjackiej (wstęp, zakończenie, spis treści i tabel itp., przygotować się do obrony). W ramach seminarium będą podejmowane tematy z zakresu: komunikowania społecznego
i międzykulturowego, etyki (aksjologii) mediów, dyskursu medialnego, filozofii, socjologii oraz kultury komunikacji i mediów, filozofii kultury, dziennikarstwa obywatelskiego, mediów społecznościowych oraz analizy współczesnych zjawisk kulturowych i politycznych w mediach.


dr Jacek Świętnicki

Celem licencjackiego seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do samodzielnego wykonania pracy dyplomowej, złożenie ukończonej pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnych ocen od promotora i recenzenta. Praca na seminarium obejmuje między innymi:
1) zapoznanie studentów z wymogami dyplomowania obowiązującymi w UIK;

2) zapoznanie studentów z technikami zawansowanego wyszukiwania informacji w Internecie;

3) zapoznanie studentów z zasadami przygotowania przypisów obowiązujących podczas pisania licencjackiej pracy dyplomowej;

4) określenie oraz merytoryczne przygotowanie tematu pracy licencjackiej. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, samodzielne i umotywowane sformułowanie tematyki pracy licencjackiej wraz z spisem treści, przygotowywanie i przedstawienie kolejnych, zleconych etapów pracy dyplomowej.


dr Edyta Koncewicz-Dziduch

Opis i tematyka seminarium

•    Na seminarium zapraszam osoby interesujące się językiem współczesnych mediów i jego przemianami:  mediatyzacja języka, odmiany medialne języków  - język mediów internetowych i związane z tym zjawiska – poprawność polityczna, oraz inne kwestie normatywne związane z komunikacją w mediach.
•     Interesującym zjawiskiem jest również analiza treści dziennikarstwa tematycznego, np.: komputerowego, sportowego, kobiecego, oraz bardziej zamkniętych formatów – dziennikarstwa hobbystycznego i fanowskiego, które nie są jeszcze kompleksowo zbadane.
•    Z racji mojego wykształcenia i zainteresowań badawczych kulturą słowiańską dawną i współczesną, mogę służyć pomocą w opracowaniu zagadnień z tym zjawiskiem związanych (reaktywacja zainteresowań mitologią  słowiańską  w kulturze współczesnej – gry, literatura, media internetowe – fora, strony, itp.).
•    Przemiany i format współczesnych gatunków medialnych, np. reportażu (literacki, telewizyjny, internetowy, oraz pod względem tematyki, np. podróżniczy).
I semestr seminarium  poświęcimy na sprecyzowanie zainteresowań badawczych studentów, roboczy wybór tematu i opracowanie planu pracy, wskazanie metod ekscerpcji materiału, poszukiwania źródeł oraz prezentację, na konkretnych przykładach, dobrych praktyk w tym zakresie.
II i III semestr – ostateczny wybór tematu oraz  kolejne  etapy pisania pracy.


dr Dariusz Zdziech

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. Zakres tematyczny seminarium licencjackiego dotyczył będzie analizy współczesnych procesów kulturowych na świecie, dziennikarstwa podróżniczego, jak również problemów związanych z zagrożeniami, jakie wywołuje turystyka dla klimatu, egzotycznych miejsc i społeczności lokalnych, oraz przedstawiania tych informacji przez dziennikarzy mieszkańcom zachodniego świata, także w Polsce. Dodatkowo podjęty zostanie temat przekazu medialnego z katastrof, w których brali udział turyści.DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA- studia magisterskie


ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ, prof. UIK

Misja dziennikarza a rzetelność przekazu informacji
 
W ramach seminarium będziemy analizować różne przykłady materiałów dziennikarskich i medialnych w odniesieniu do konkretnych sytuacji życia społecznego. Analizie, przy pomocy metod badawczych z zakresu nauki o komunikacji społecznej i mediach, poddany zostanie zarówno sam warsztat dziennikarski, jak też rzetelność i wiarygodność przygotowanego materiału. Z punktu widzenia pracy dziennikarza będziemy analizować również pewne podejmowane przez ludzi mediów działania praktyczne oraz używane przez nich środki technologiczne i psychologiczne w kontekście zasad kodeksu etyki dziennikarskiej. Przedmiotem zainteresowanie seminarzystów będą zarówno różne media społecznościowe i portale internetowe, jak też media tradycyjne: prasa, radio i telewizja.