Strategia

Strategia Rozwoju Akademii Ignatianum jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Uczelni w odpowiedzi na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne związane z przemianami mającymi miejsce w europejskim, polskim i kościelnym szkolnictwie wyższym oraz z sytuacją demograficzną kraju i potrzebami regionu.

1. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i naukowej Wydziału w zakresie awansu naukowego oraz innowacyjności prowadzonych badań.

2. Rozwój profilowanych badań podstawowych Wydziału w ramach działalności Instytutu Filozofii, Instytutu Kulturoznawstwa i Instytutu Psychologii oraz badań o szczególnym znaczeniu dla misji Akademii Ignatianum w Krakowie.

3. Starania o uzyskanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułów zawodowych w zakresie prowadzonych przez Wydział kierunków studiów.

4. Umiędzynarodowienie oferty kształceniowej Wydziału i kadry naukowo-dydaktycznej, a także prac badawczych oraz ich wyników.

5. Wzrost mobilności studentów i wykładowców Wydziału w ramach międzynarodowych i krajowych programów oraz umów bilateralnych Akademii Ignatianum w Krakowie.

6. Rozwój aktywności naukowej studentów i doktorantów przez udział w projektach badawczych i działalności statutowej Katedr Wydziału.

7. Podnoszenie jakości aktualnej oferty kształcenia, biorące pod uwagę misję Uczelni i Wydziału oraz potrzeby i wymogi obecnego i prognozowanego rynku pracy.

8. Rozwój oferty kształcenia realizującej misję Uczelni i Wydziału: uruchomienie nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i kursów.

9. Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Wydziału: laboratoria badawcze Instytutu Psychologii.

10. Rozwój infrastruktury dydaktyczno-ćwiczeniowej Instytutu Kulturoznawstwa: pracownie dziennikarskie, kulturoznawcze i multimedialne.

11. Rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej oraz w zakresie transferu wiedzy i know-how na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

12. Rozwój działań promocyjnych Wydziału w środowiskach potencjalnych studentów krajowych i zagranicznych, a także w środowisku pracodawców.