Strona główna Rekrutacja Szkoła Doktorska


Szkoła Doktorska

1. Dyscypliny naukowe w Szkole Doktorskiej AIK.

1. Akademia Ignatianum prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach

a) Filozofia,

b) Nauki o kulturze i religii,

c) Nauki o polityce i administracji,

d) Pedagogika.

 

2. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej

Kształcenie trwa 8 semestrów.

 

3. Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie

 

4. Akty prawne:

2. Tryb, warunki rekrutacji i wymagane dokumenty.

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej obejmuje:

a) rejestrację kandydata, złożenie przez kandydatawymaganych dokumentów określonych w pkt. 3,

b) postępowanie kwalifikacyjne (konkurs) oraz wydanie rozstrzygnięcia w sprawie przyjęcia lub decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Rekrutacja odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) i jest prowadzona odrębnie dla każdej z dyscyplin naukowych, o których mowa  tutaj. Przyjęcie kandydatów do Szkoły Doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (konkursu).

 

2. Do postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) może być dopuszczona osoba, która:

a) zarejestrowała się w systemie rekrutacyjnym IRK w terminie określonym w terminarzu rekrutacji,

b) nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej i posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

c) złożyła w Biurze Rekrutacji - w terminie określonym w terminarzu rekrutacji, dokumenty wymienione w pkt. 3.

 

3. Po dokonaniu rejestracji kandydat przedkłada w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

Dokument

Objaśnienie

 Kwestionariusz ankiety osobowej (podanie na studia).
Wydrukowany i podpisany na każdej stronie zgodnie ze wzorem który zostanie udostępniony w systemie IRK wraz z oświadczeniami z zakresie przetwarzania danych osobowych.
Kserokopia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub dyplomu równorzędnego uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów.
Oryginał do okazania, w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Kserokopia zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia wydane przez właściwą uczelnię.
 • Oryginał do okazania, w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem;
 • W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia po 30 czerwca 2020 r. a dyplom ukończenia tych studiów nie został im dotąd wydany.
Kserokopia dyplomu wraz z suplementem określającym wykaz ocen i modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia po studiach II stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej
 • W przypadku posiadania dyplomu zagranicznego;
 • Oryginał do okazania, w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem;
 • W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (o ile jest ono wymagane dla danego kraju);
 • Dyplom musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 Oświadczenie (na formularzu wydrukowanym ze strony: www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumntow lub z systemu IRK) o nieposiadaniu statusu doktoranta (nieodbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej).
Własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Życiorys.
Własnoręcznie podpisane przez kandydata
Pisemna informację dotycząca zainteresowań naukowych i planów badawczych kandydata.
Krótka treść od 5 do10 tys. znaków.
Opis osiągnięć naukowych kandydata i informacje o jego aktywności naukowej.
 • Osiągnięcia zawarte w opisie muszą zostać udokumentowane (stanowić załącznik do opisu).
 • Opis powinien w szczególności zawierać informacje o publikacjach naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku), udziale w konferencjach naukowych, stażach naukowych, praktykach zagranicznych, wyjazdach stypendialnych, w grantach, projektach badawczych, czynnej działalności w kołach naukowych (uczelnianych organizacjach studentów o charakterze naukowym) lub w organizacjach naukowych (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami).
 • w przypadku przedłożenia informacji o własnych publikacjach naukowych, do opisu kandydat jest zobowiązany dołączyć skany treści tych publikacji naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku) umieszczone na opisanym przez siebie imieniem i nazwiskiem nośniku elektronicznym (płyta CD).
 • W przypadku przedłożenia informacji o udziale w konferencjach naukowych, w wyjazdach studyjnych, stażach lub innych formach aktywności naukowej, w tym Erasmus do opisu dołączyć należy potwierdzenia udziału oraz kopię programu konferencji z podkreśleniem charakteru uczestnictwa (poster, głos w dyskusji, referat, konferencja krajowa, międzynarodowa, zagraniczna i język obrad).
Kserokopia egzemplarzu pracy magisterskiej lub innej pracy dyplomowej stanowiącej podstawę do otrzymania tytułu zawodowego równorzędnego z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.
 
Trzy aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Fotografie powinny być opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL.
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość kandydata.
Wyłącznie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości.

 

4. Cudzoziemcy oprócz wymienionych dokumentów z pkt. 3, składają również dodatkowo

Kserokopia zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju.
 • oryginał należy okazać do wglądu,
 • w przypadkach gdy:
  1) dyplom wydano w kraju z którym Polska nie zawarła umowy określającej równoważność,
  2) dyplom wydano w kraju z którym Polska zawarła umowę o równoważności, ale dokument ten nie jest nią objęty;
Kserokopia otwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
 • Oryginał należy okazać do wglądu,
 • W przypadku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub w przypadku cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 35 ze zmian.), który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, wydane w wyniku postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
Kserokopia poświadczenia dyplomu ukończenia studiów za granicą w formie legalizacji lub w formie apostille.
 • Oryginał należy okazać do wglądu,
 • jeżeli dyplom został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939).
Kserokopia tłumaczenia tłumacza przysięgłego na język polski - dyplomu ukończenia studiów oraz poświadczenia, o którym mowa wyżej (jeśli zostało sporządzone w języku obcym).
Oryginał należy okazać do wglądu.
Kserkopię dokumentu potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.
W przypadku cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka lub kartę stałego pobytu, wymagane jest przedłożenie Karty Polaka lub karty stałego pobytu.
Wyłącznie do wglądu.
 
3. Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne

 • Do postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) zostają dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy złożyli w określonym terminie komplet dokumentów, o których mowa zakładce 2 wyżej. 
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursie) uwzględnia się następujące elementy:
a) ocenę na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia kandydata,
b)  osiągnięcia naukowe kandydata i jego aktywność naukową,
c) proponowaną  koncepcję  rozprawy  doktorskiej  oraz  przedstawiony  przez  kandydata projekt indywidualnego planu badawczego, o którym mowa w art. 202 ust. 1 ustawy,
d)  wyniki  rozmowy  kwalifikacyjnej  z  kandydatem.
 • Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:
  a) tematyki    planowanej    rozprawy    doktorskiej    oraz    przedmiotu    tej    rozprawy i    przedstawionego  przez  kandydata  projektu indywidualnego  planu  badawczego, o którym mowa w art. 202 ust. 1 ustawy, ich prezentacji przez kandydata, przygotowania kandydata do realizacji zaproponowanego tematu i przedmiotu rozprawy doktorskiej,
  b)  zainteresowań  naukowych  kandydata,  jego  dotychczasowych  osiągnięć  naukowych związanych z zakresem planowanych badań naukowych, 
  c) przemyśleń dotyczących przyszłych badań naukowych planowanych przez kandydata i oczekiwanych ich wyników, celów tych badań oraz ich uzasadnień,
  d)  metodologii planowanych badań naukowych przez kandydata,
  e) orientacji  kandydata  w  literaturze  naukowej  dotyczącej   tematyki   i   przedmiotu planowanej rozprawy doktorskiej.

 

Poszczególnym elementom oceny kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursie) nadaje się wartość punktową na następujących zasadach

Do 10 punktów – ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia kandydata.
Według następującej skali:
 • 10 punktów - 5,0 (bardzo dobry),
 • 8 punktów – 4,5 (dobry plus),
 • 6 punktów – 4,0 (dobry),
 • 4 punkty – 3,5 (dostateczny plus),
 • 2 punkty – 3,0 (dostateczny).
Premia do 10 punktów.
Jeżeli praca została wyróżniona konkursie lub kandydat otrzymał dyplom z wyróżnieniem lub obrona pracy magisterskiej odbyła się w oparciu o opublikowany artykuł.
Do 35 punktów - ocena dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata i jego aktywności naukowej.
 • W szczególności: publikacji naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku), udziału w konferencjach naukowych, stażach naukowych, praktykach zagranicznych, wyjazdach stypendialnych, w grantach, projektach badawczych, czynnej działalności w kołach naukowych (uczelnianych organizacjach studentów o charakterze naukowym) lub w organizacjach naukowych (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami), świadczących o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
 • Więcej informacji ozasadach punktowania poszczególnych osiągnięć kandydata mowa dokładniej w §17 ust. 4 pkt. c Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
Do 15 punktów – ocena tematu planowanej rozprawy doktorskiej oraz przedmiotu tej rozprawy i przedstawionego przez kandydata projektu indywidualnego planu badawczego, o którym mowa w art. 202 ust. 1 ustawy
W tym:
 •  ocena bardzo dobra – 15 punktów,
 • ocena dobra – 10 punktów,
 • ocena dostateczna – 5 punktów.
Do 40 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
W szczególności ocena: komunikatywności, erudycji i poprawnego posługiwania się kategoriami naukowymi, umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi, umiejętności konceptualizacji problemu badawczego, umiejętność argumentacji, rozmowy na temat projektu indywidualnego planu badawczego.
 

Maksymalnie kandydat może uzyskać 110 punktów. O wpisie na listę decyduje ranking.

4. Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

1.09.2020 r. (wtorek)
rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji
14.09.2020 r.  (poniedziałek) do godz. 14:00
zamknięcie systemu rejestracji w systemie IRK i zakończenie przyjmowania dokumemntów w Biurze Rekrutacji
24.09.2020 r. (czwartek) lub 25.09.2020 r. (piątek)
rozmowy kwalifikacyjne
30.09.2020 r.  (środa) godz. 15:00
ogłoszenie wyników rekrutacji
01.10.2020 r. (czwartek) - 14.10.2020 r. (środa)
termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej (w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej w godzinach urzędowania)
15.10.2020 r. (czwartek)
termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.