Strona główna Rekrutacja Zasady przeliczania wyników maturalnych


Zasady przeliczania wyników maturalnych

1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym

Poniższe zasady dotyczą wszystkich kierunków studiów poza kierunkiem "filologia angielska" (patrz: pkt 6).

Uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z trzech przedmiotów według następującego porządku, przy czym wyniki uzyskane z języka polskiego, języka obcego uwzględniane będą tylko RAZ na najbardziej korzystnym dla kandydata poziomie:

 

[PRZEDMIOT 1]

POZIOM PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY

[PRZEDMIOT 2]

POZIOM PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY

[PRZEDMIOT 3]

POZIOM ROZSZERZONY*
Język polski 
 Język obcy nowożytny
Matematyka*/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszosci narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie.

* WYJĄTEK: Matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe za wyjątkiem matury dwujezycznej (pkt. 4)

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych)

 

2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym oraz w latach 2006-2015 w technikum

Poniższe zasady dotyczą wszystkich kierunków studiów poza kierunkiem "filologia angielska" (patrz: pkt 6).

Uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) z trzech przedmiotów według następującego porządku, przy czym wyniki uzyskane z języka polskiego, języka obcego uwzględniane będą tylko RAZ na najbardziej korzystnym dla kandydata poziomie:

[PRZEDMIOT 1]

POZIOM PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY

[PRZEDMIOT 2]

POZIOM PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY

[PRZEDMIOT 3]

POZIOM PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
Język polski
Język obcy nowożytny
Matematyka/ Historia/ Biologia (Biologia z higieną i ochroną środowiska)/ Informatyka/ Chemia/ Fizyka z astronomią/ Geografia/ Historia muzyki/ Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Historia sztuki/ Jezyk łaciński i kultura antyczna/ Jezyk mniejszości narodowej/ Język mniejszości etnicznej/ Jezyk regionalny/ Jezyk kaszubski/ Wiedza o społeczeństwie.

 

Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe za wyjątkiem matury dwujezycznej (pkt. 4)

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych)

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) lub w przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy (trzeci przedmiot) wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.)

Poniższe zasady dotyczą wszystkich kierunków studiów poza kierunkiem "filologia angielska" (patrz: pkt 6).

Uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.) z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu.

W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości, należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a w przypadku gdy egzamin dojrzałości nie obejmował trzeciego przedmiotu, ocenę z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) z trzeciego wybranego przedmiotu spośród przedmiotów wskazanych w postepowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu maturalnego należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a jeżeli jej brak, to kandydat wskazuje ocenę końcową ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: Wynik z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości lub ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej zostają przeliczone na punkty procentowe według poniższej tabeli i pomnożone przez współczynnik przeliczeniowy:

OCENA

SKALA 1 - 6

PUNKTY PROCENTOWE %

OCENA

SKALA 2 - 5

PUNKTY PROCENTOWE %

Dopuszczająca (2)
30%
-
-
Dostateczna (3)
50%
Dostateczna (3)
50%
Dobra (4)
70%
Dobra (4)
75%
Bardzo dobra (5)
90%
Bardzo dobra (5)
100%
Celująca (6)
100%
-
-

 

Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe za wyjątkiem matury dwujezycznej (pkt. 4)

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych)

W przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę" do 2005 r.) i posiadających  zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego (tzw. "nowa matura" od 2005 r.)  uwzględnia się wyniki z egzaminu maturalnego, wskazane w tym zaświadczeniu zgodnie z pkt. 1 lub pkt. 2, w zależności od roku, w którym kandydat uzyskał zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie obejmuje wszystkich trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, w odniesieniu do przedmiotów nieobjętych zaświadczeniem uwzględnia się wyniki z tych przedmiotów uzyskane na egzaminie dojrzałości (wyżej wymienionych), a w przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości stosuje również powyższy przelicznik.

4. Matura dwujęzyczna

W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości w formie matury dwujęzycznej, ustala się współczynnik punktów procentowych na punkty rankingowe 0,15.

5. Świadectwa i matury zagraniczne

a) W przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości i posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego:

wskazane w tym zaświadczeniu zgodnie z pkt 1) lub pkt 2), w zależności od roku, w którym kandydat uzyskał zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie obejmuje wszystkich trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym w odniesieniu do przedmiotów nieobjętych zaświadczeniem uwzględnia się wyniki z tych przedmiotów uzyskane na egzaminie dojrzałości zgodnie z pkt c) powyżej, a w przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości stosuje się pkt 3 powyżej.

 

b) W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości formie matury dwujęzycznej:

Ustala się współczynnik punktów procentowych na punkty rankingowe 0,15.

 

c) W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski:

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej, maturze zagranicznej lub egzaminie zagranicznym z zastrzeżeniem ppkt d) do ppkt e) poniżej.

 

d) Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate):

Ddyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie oraz Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureat) - dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

 

e) Szczegółowe Zasady przeliczania wyników ze świadectw uzyskanych za granicą na punkty rankingowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, dostępne są tutaj.

Pracownik Biura Rekrutacji na podstawie danych wprowadzonych przez kandydatów do systemu e-rekrutacji wyliczają wskaźnik rekrutacji, wybierając najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot oraz poziom w celu utworzenia listy rankingowej kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

 

6. W przypadku kierunku "filologia angielska"

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty (język polski i język angielski):

a) W przypadku kandydatów, którzy  zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego z zastrzeżeniem pkt e).

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

język polski - poziom podstawowy – współczynnik 0,1
język polski - poziom rozszerzony – współczynnik 0,15
język angielski - poziom podstawowy współczynnik 0,2
Język angielski - poziom rozszerzony współczynnik 0,3

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

b) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym oraz w latach 2006-2015 w technikum uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego z zastrzeżeniem pkt e).

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

język polski - poziom podstawowy – współczynnik 0,1
język polski - poziom rozszerzony – współczynnik 0,15
język angielski - poziom podstawowy współczynnik 0,2
Język angielski - poziom rozszerzony współczynnik 0,3

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

c) W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.) uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka angielskiego .

Wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: Wynik z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości lub ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej zostają przeliczone na punkty procentowe według poniższej tabeli i pomnożone przez współczynnik przeliczeniowy:

OCENA

SKALA 1 - 6

PUNKTY PROCENTOWE %

OCENA

SKALA 2 - 5

PUNKTY PROCENTOWE %

Dopuszczająca (2)
30%
-
-
Dostateczna (3)
50%
Dostateczna (3)
50%
Dobra (4)
70%
Dobra (4)
75%
Bardzo dobra (5)
90%
Bardzo dobra (5)
100%
Celująca (6)
100%
-
-

Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe za wyjątkiem matury dwujezycznej (pkt. 4)

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

język polski  – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
język angielski – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów rankingowych)

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

 

d) W przypadku kandydatów, zdający egzamin dojrzałości i posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego wskazane w tym zaświadczeniu, zgodnie z pkt a) i pkt b), w zależności od roku, w którym kandydat uzyskał zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie obejmuje j. polskiego lub j. angielskiego to uwzględnia się wyniki z tego przedmiotu uzyskane na egzaminie dojrzałości zgodnie z pkt c).

 

e) W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik punktów procentowych na punkty rankingowe 0,30.

 

f) W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę dwa przedmioty: język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią oraz język angielski z zastrzeżeniem pkt h).W przypadku braku oceny z j. angielskiego kandydaci zobowiązani są do przystąpienia z testu z j. angielskiego o którym mowa w pkt g).

 

g) Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, o których mowa w pkt f), których zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego nie obejmuje j. angielskiego jest zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego organizowanego na AIK Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych).

Test z języka angielskiego odbędzie się 24.08.2020r. Zgłoszenie do udziału w teście odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres: rekrutacja@ignatianum.edu.pl, w tytule wpisując: "TEST ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO". Zgłoszenia przyjmowane są w  terminie: od 01.07.2020 r. do 21.08.2020 r., do godziny 23:59. Forma i zasady przystąpienia do egzaminu zostaną podane w późniejszym czasie.

 

h) Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate) - dyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie oraz Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureat) - dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją szporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

 

Szczegółowe Zasady przeliczania wyników ze świadectw uzyskanych za granicą na punkty rankingowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, dostępne są tutaj.