Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Adiunkt / Profesor - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie


06.08.2020

Adiunkt / Profesor - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie


 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie

 

Oferowane stanowisko:  adiunkt / profesor

Miejsce pracy:                Kraków, ul. Ułanów 21B

Rodzaj oferty:                 praca

Ilość stanowisk:              1

Osoba kontaktowa:         Robert Kurnicki

Telefon:                          694-629-107

Firmowy adres e-mail:   itepkrak@itp.edu.pl

Branża:                            badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD, m.in.: trwałe użytki zielone na terenach górskich, użytkowanie ziemi, jakość gleb, rolnictwo górskie, Karpaty polskie

 

Wymagania niezbędne

 

·      stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo) lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku) lub w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych

·      zainteresowania badawcze związane z trwałymi użytkami zielonymi (TUZ) na terenach górskich, uwarunkowaniami działalności rolniczej w Karpatach polskich, przeobrażeniami funkcji TUZ w kontekście zmian różnorodnych czynników – potwierdzone dorobkiem publikacyjnym

·      ugruntowana wiedza specjalistyczna

·      kilkuletnie doświadczenie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym

·      doświadczenie w realizacji/prowadzeniu prac i projektów naukowo-badawczych

·      doświadczenie w realizacji/prowadzeniu współpracy naukowej z innymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi

·      znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wymagania dodatkowe

 

·      doświadczenie w składaniu wniosków do programów finansujących badania

·      znajomość flory trwałych użytków zielonych oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych

·      znajomość metodyk w badaniach fitosocjologicznych

·      zainteresowanie zagadnieniami stosunków wodnych w glebie oraz wyzwaniami, które wynikają ze zmian klimatu

·      biegła obsługa komputera oraz programów MS Office

·      umiejętność syntetyzowania danych

·      umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność

·      znajomość innych języków obcych poza językiem angielskim

·      prawo jazdy kategorii B

 

Opis zadań

 

·      Realizacja celów i zadań Instytutu, a w szczególności prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, zapewniającej stały rozwój nauki i techniki

·      Rozwijanie twórczości naukowej, pogłębianie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności

·      Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych przez ich publikowanie

·      Podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych i rozwojowych w zakresie swojej specjalności

·      Kształcenie i wychowywanie młodej kadry naukowej

·      Promowanie kandydatów do stopnia doktora

·      Udział w komisjach merytorycznych Instytutu

·      Uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu, Jednostki organizacyjnej i Instytutu

·      Reprezentowanie Instytutu w kwestiach merytorycznych dotyczących swojej specjalności

·      Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości i terminowości wykonywania przydzielonych zadań

·      Podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych

·      Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, które nie wykraczają poza treści zawarte w art. 100 Kodeksu pracy i treść umowy o pracę

 

Warunki zatrudnienia / Firma oferuje

 

·      możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji naukowych

·      stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu (poprzedzone okresem próbnym)

·      miejsca parkingowe dla pracowników pod Ośrodkiem

 

Forma składania aplikacji

 

Zgłoszenie winno zawierać:

·      podanie skierowane do dyrektora Instytutu

·      życiorys (CV)

·      kopię dyplomu uczelni

·      kopię dyplomu uzyskania stopnia lub tytułu naukowego

·      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne

·      oświadczenie o znajomości języków obcych

·      inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne

·      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 (tekst jednolity, Dz. U. z 2019, poz. 1781)

 

Termin i miejsce składania aplikacji

 

Dokumenty należy złożyć do dnia: 28.08.2020 z dopiskiem „Konkurs” pod adresem: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn.

Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki

 

Dodatkowe informacje

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tylko z kandydatami wstępnie wybranymi na podstawie złożonych dokumentów. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11.09.2020.