Strona główna Rekrutacja


Rekrutacja

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1.Czy UIK jest Uczelnią prywatną?

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Główną misją UIK jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie. Uczelnia prowadzi 14 kierunków w ramach dyscyplin społecznych i humanistycznych. Kierunki prowadzone są na dwóch wydziałach – Filozoficznym i Pedagogicznym [więcej o Uczelni].

 

Na UIK funkcjonuje:
1. Wydział Pedagogiczny, w skład którego wchodzi:
2. Wydział Filozoficzny, w skład którego wchodzi:

3. Szkoła Doktorska nadająca stopień doktora.
2. Czy studia na UIK są płatne?

Studia stacjonarne na UIK są BEZPŁATNE

Wyjątek stanowią cudzoziemcy, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [więcej informacji].

 

Opłaty za studia niestacjonarne oraz studia podyplomowe są dostępne [OPŁATY].

 

3. Jak i kiedy się zarekrutować?

 
4. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł na kierunek Arteterapia oraz 85 zł na pozostałe kierunki studiów. 
Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wynosi 150 zł.
  • Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w UIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.
  • Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

5. Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie?

Szczegółowe zasady kwalifikacji są dostępne tutaj.

6. Podczas wpisu na studia II stopnia złożyłem/am tylko zaświadczenie o ukończeniu studiów, kiedy i gdzie mam złożyć dyplom?

Oryginał dyplomu do wglądu musi być przedłożony niezwłocznie po jego wydaniu. W pierwszej kolejności skan dyplomu i suplementu należy przesłać na adres rekrutacja@ignatianum.edu.pl, a następnie dostarczyć oryginał dokumentów do Działu Spraw Studenckich. 

7. O czym cudzoziemiec powinien pamiętać rekrutując się na UIK?

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji cudzoziemców znajdują się tutaj.

8. Czy kandydat nie posiadający matury z języka angielskiego będzie mógł kandydować na kierunek "filologia angielska" studia I stopnia?
Szczegółowe warunki rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologii angielskiej są dostępne w zakładce:[warunki rekrutacji: rekrutacja na kierunek Filologia angielska]
UIK organizuje test dla osób, które zdawały maturę zagraniczną i nie posiadają wyników z języka angielskiego.Posiadacze matury polskiej np. tzw. "starej matury do 2005 r." i/lub tzw. "nowej matury od 2005 r i 2015 r." nie mogą przystąpić do testu, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość co roku złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu/przedmiotów. Deklarację maturalną można zgłaszać w terminach podanych w harmonogramie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 
9. Jak dokonać wpisu na studia?

Wpisu na studia należy dokonać osobiście w Dziale Spraw Studenckich zgodnie z terminarzem rekrutacji. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce: [WYMAGANE DOKUMENTY].

10. Jeżeli przy poprawie matury uzyskałem gorszy wynik niż za pierwszym razem, który z wyników jest brany pod uwagę?

W procesie rekrutacyjnym zawsze brany jest pod uwagę lepszy dla kandydata wynik.