Strona główna Uczelnia Akademia Historia, Misja, Strategie


Historia, Misja, Strategie

Historia

Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku (''Acta Romana Societatis Iesu'', t. VII (1932), s. 62-64). Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejże Kongregacji z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną (Tamże, s. 607.).

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z dnia 25 lutego 1973 r. (N. 924/71/12) uznała i zatwierdziła na okres próbny nowy Statut Wydziału, zredagowany zgodnie z dokumentem Normae quaedam, wraz z prawem nadawania wszystkich stopni akademickich w zakresie filozofii (art. 29).

Po opublikowaniu w 1979 r. Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana opracowano nowy statut, zatwierdzony przez Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego najpierw na okres próbny (w 1984 r.), a definitywnie w 1990 r.

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego został w dniu 17 maja 1989 r. oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną i odtąd podlegał przepisom Umowy zawartej dnia 30 czerwca 1989 r. pomiędzy Rządem Polskim a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (''Monitor Polski'', Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.). Zainspirowani Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (art. 3, § 1 i 2; art. 84, pkt c, d) oraz pragnąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa polskiego, jezuici zainaugurowali w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w październiku 1989 roku, Instytut Kultury Religijnej - dwuletnie studium filozoficzno-teologiczne, którego głównym celem było pogłębienie formacji religijnej przede wszystkim laikatu. W roku akademickim 1990/91 zainaugurowano w Wydziale Filozoficznym pedagogiczne studia stacjonarne. W roku akademickim 1993/94 otwarto także studia niestacjonarne. Zważywszy, że rok 1990 - 1991 był rokiem wielkiego jubileuszu ignacjańskiego: 500 lat od urodzin św. Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450 lat istnienia Zakonu (1540-1990) - zaczęto uczelnię nazywać ''Ignatianum''.

W ciągu prawie 10 lat Wydział poszerzył swoją działalność do tego stopnia, że dotychczasowy Statut, a także nazwa uczelni przestały odpowiadać stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne było dokonanie zmian. Jako pierwszy krok w tym kierunku, w związku z przygotowywaną Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych, zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z dnia 7 czerwca 1999 r. (Prot. N. 400/99) zaaprobowała zmianę nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na: ''Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie''. Wspomniana Umowa podpisana 1 lipca 1999 r. przyjęła zmianę nazwy Uczelni i uznała osobowość prawną ''Ignatianum''.

Dnia 18 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej stwierdził, że ''Ignatianum'' spełnia warunki do prowadzenia studiów magisterskich także na kierunku pedagogika.

Dnia 8 XII 2000 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego erygowała w ''Ignatianum'' Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut całej Uczelni. Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dnia 3 maja 2010 uprawomocnił i zatwierdził nowy Statut Uczelni.

Decyzją z dnia 22 lutego 2010 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych nadała uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, wypełniając normy  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365, z późn. zm, art 3 ust. 5) spełniła warunek do posługiwania się nazwą – akademia. W związku z powyższym od  1 października 2011 r. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie  posługuje się nazwą  -  Akademia Ignatianum w Krakowie.     

Decyzją z dnia 30 stycznia  2012  r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała uprawnienia Wydziałowi Filozoficznemu Akademii Ignatianum  w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Decyzją z dnia 30 maja 2016 roku  Przewodniczącego Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przyznano Wydziałowi Pedagogicznemu Akademii Ignatianum w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

Obecnie Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi złożoną z Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Pedagogicznego. W Wydziale Filozoficznym prowadzone są  kierunki: filozofia, kulturoznawstwo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz turystyka religijna, a w Wydziale Pedagogicznym: pedagogika, nauki o polityce, praca socjalna, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej oraz filologia angielska. W ofercie kształcenia na Wydziałach Filozoficznym i Pedagogicznym znajduje się także szereg studiów podyplomowych.

Misja

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką, prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, posiadającą prawa państwowe. Stan prawny „Ignatianum” określa  Umowa  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w  sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez  Kościół Katolicki z dnia 1 VII 1999 (Dziennik Ustaw RP, 1999, nr 63, poz. 727) oraz Konstytucja apostolska Sapientia christiana i Statuty Uczelni, zatwierdzone przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.

Jako uczelnia katolicka:

 • czerpiemy inspirację z chrześcijańskiej wizji życia
 • służymy rodzinie ludzkiej w duchu Ewangelii
 • angażujemy się na rzecz służby wierze i promocji sprawiedliwości
 • staramy się być uprzywilejowanym miejscem dialogu między Ewangelią a kulturą.

Jako uczelnia jezuicka:

 • dzielimy się wielowiekowym, światowym doświadczeniem edukacyjnym Towarzystwa Jezusowego, którego częścią jesteśmy
 • kierujemy się zasadą: „ad maiorem Dei gloriam” (na większą chwałę Bożą), wyrażającą ducha i styl działania Jezuitów.

Zapewnienie studentom kształcenia na wysokim poziomie umożliwiającym im, poprzez uzyskaną wiedzę i umiejętności, rozwój zawodowy oraz samorealizację, a także dzięki pedagogii ignacjańskiej, rozwój duchowy, moralny i społeczny.

 

Naszą Misję realizujemy w wymiarze edukacyjnym, naukowo-badawczym i wychowawczym

Na płaszczyźnie edukacyjnej przez:

 • kształcenie intelektualistów dla naszego kraju, a także dla krajów Europy, w zakresie wychowania, kultury i jej dziedzictwa, życia społeczno-politycznego, filozofii i etyki, zagadnień światopoglądowych oraz problematyki socjalnej. Kształcenie w zakresie nauk medycznych nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia, zdrowie publiczne) oraz nauk społecznych wnoszących istotny wkład w rozwój nauki, szeroko pojętej profilaktyki i prewencji oraz edukacji i kultury.

Na płaszczyźnie naukowo-badawczej przez:

 • rozwój nauk humanistycznych i społecznych uprawianych w Akademii Ignatianum
 • badania relacji kulturowo-religijnych między Wschodem a Zachodem
 • badanie procesów społeczno-kulturowych w Europie
 • badania w zakresie nauk medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i gerontologii), nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Na płaszczyźnie wychowawczej przez:

 • kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę Bożą”.

 

Nasz styl działania

 • Stawiamy na integralny rozwój człowieka w duchu pedagogiki ignacjańskiej, zakorzenionej w wielowiekowym chrześcijańskim doświadczeniu i rozumieniu ludzkiej egzystencji. Pedagogika ignacjańska, jest to wypracowana przez Jezuitów, wieloaspektowa i aksjologicznie oraz światopoglądowo zdefiniowana, koncepcja wychowania, proponująca właściwy jej proces rozwoju człowieka w duchu chrześcijańskiego ideału osoby ludzkiej, a także dostarczająca kryteriów i środków adekwatnych do jego realizacji.
 • W kontekście uczelni wyższej rozumiemy ją jako wielowątkowy proces współpracy pomiędzy wykładowcami i studentami, wspierający ich osobiste i wspólne studiowanie, działanie i refleksję, a także promujący ich, trwające całe życie, uczenie się i angażowanie w służbie na rzecz innych. W ten sposób definiowana pedagogika ignacjańska stanowi jezuicką propozycję „drogi ku pełni człowieczeństwa”, na której wykładowcy towarzyszą studentom w ich poszukiwaniu prawdy oraz intelektualnym i duchowym rozwoju.
 • Ostatecznym celem tego rodzaju pedagogiki jest wychowanie ludzi otwartychi solidarnych, kompetentnych i twórczych, odpowiedzialnych i zaangażowanych.
Strategia rozwoju

Strategia Akademia Ignatianum w Krakowie w opracowaniu.