Strona główna Uczelnia Uniwersytet Historia, Misja, Strategie


Historia, Misja, Strategie

Historia

Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku (''Acta Romana Societatis Iesu'', t. VII (1932), s. 62-64). Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejże Kongregacji z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną (Tamże, s. 607.).

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z dnia 25 lutego 1973 r. (N. 924/71/12) uznała i zatwierdziła na okres próbny nowy Statut Wydziału, zredagowany zgodnie z dokumentem Normae quaedam, wraz z prawem nadawania wszystkich stopni akademickich w zakresie filozofii (art. 29).

Po opublikowaniu w 1979 r. Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana opracowano nowy statut, zatwierdzony przez Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego najpierw na okres próbny (w 1984 r.), a definitywnie w 1990 r.

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego został w dniu 17 maja 1989 r. oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za osobę prawną i odtąd podlegał przepisom Umowy zawartej dnia 30 czerwca 1989 r. pomiędzy Rządem Polskim a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (''Monitor Polski'', Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.). Zainspirowani Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (art. 3, § 1 i 2; art. 84, pkt c, d) oraz pragnąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa polskiego, jezuici zainaugurowali w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w październiku 1989 roku, Instytut Kultury Religijnej - dwuletnie studium filozoficzno-teologiczne, którego głównym celem było pogłębienie formacji religijnej przede wszystkim laikatu. W roku akademickim 1990/91 zainaugurowano w Wydziale Filozoficznym pedagogiczne studia stacjonarne. W roku akademickim 1993/94 otwarto także studia niestacjonarne. Zważywszy, że rok 1990 - 1991 był rokiem wielkiego jubileuszu ignacjańskiego: 500 lat od urodzin św. Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450 lat istnienia Zakonu (1540-1990) - zaczęto uczelnię nazywać ''Ignatianum''.

W ciągu prawie 10 lat Wydział poszerzył swoją działalność do tego stopnia, że dotychczasowy Statut, a także nazwa uczelni przestały odpowiadać stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne było dokonanie zmian. Jako pierwszy krok w tym kierunku, w związku z przygotowywaną Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych, zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego pismem z dnia 7 czerwca 1999 r. (Prot. N. 400/99) zaaprobowała zmianę nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na: ''Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie''. Wspomniana Umowa podpisana 1 lipca 1999 r. przyjęła zmianę nazwy Uczelni i uznała osobowość prawną ''Ignatianum''.

Dnia 18 stycznia 2000 r. Minister Edukacji Narodowej stwierdził, że ''Ignatianum'' spełnia warunki do prowadzenia studiów magisterskich także na kierunku pedagogika.

Dnia 8 XII 2000 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego erygowała w ''Ignatianum'' Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut całej Uczelni. Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dnia 3 maja 2010 uprawomocnił i zatwierdził nowy Statut Uczelni.

Decyzją z dnia 22 lutego 2010 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych nadała uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, wypełniając normy  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365, z późn. zm, art 3 ust. 5) spełniła warunek do posługiwania się nazwą – akademia. W związku z powyższym od  1 października 2011 r. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie  posługiwała się nazwą  -  Akademia Ignatianum w Krakowie.

Zgodnie z Dekretem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie Arturo Sosy SJ, w sprawie zmiany nazwy Uczelni, od 1 października 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie zmienia nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Zmiana ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w sześciu dyscyplinach naukowych i w trzech dziedzinach nauk.     

Decyzją z dnia 30 stycznia  2012  r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała uprawnienia Wydziałowi Filozoficznemu Akademii Ignatianum  w Krakowie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Decyzją z dnia 30 maja 2016 roku  Przewodniczącego Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przyznano Wydziałowi Pedagogicznemu Akademii Ignatianum w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

Obecnie Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi złożoną z Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Pedagogicznego. W Wydziale Filozoficznym prowadzone są  kierunki: filozofia, kulturoznawstwo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz turystyka religijna, a w Wydziale Pedagogicznym: pedagogika, nauki o polityce, praca socjalna, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej oraz filologia angielska. W ofercie kształcenia na Wydziałach Filozoficznym i Pedagogicznym znajduje się także szereg studiów podyplomowych.

Misja

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (UIK) jest kościelną uczelnią wyższą w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki z dnia 1 VII 1999 roku, która jest prowadzona przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, czyli Zakonu Jezuitów.

Stan prawny UIK określają: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki z dnia 1 VII 1999 (Dz. U. z 1999, Nr 63, poz. 727), Konstytucja Apostolska „O uniwersytetach katolickich” Ex corde Ecclesiae oraz Statut Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

 

Wizja Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie: jego inspiracje, wartości i styl działania.

 

Jako uczelnia katolicka:

· czerpiemy inspirację z chrześcijańskiej wizji życia;

· kierujemy się wartościami uniwersalnymi i ewangelicznymi;

· służymy rodzinie ludzkiej w duchu Ewangelii;

· jesteśmy uprzywilejowanym miejscem dialogu między Ewangelią, kulturą i nauką.

 

Jako uczelnia jezuicka:

· dzielimy się światowym doświadczeniem edukacyjnym Towarzystwa Jezusowego, nabytym na przestrzeni wieków, znanym jako „pedagogia ignacjańska”;

· angażujemy się na rzecz służby wierze i promocji sprawiedliwości;

· kierujemy się zasadami: ad maiorem Dei gloriam (na większą chwałę Bożą) oraz magis (więcej, bardziej), wyrażającymi ducha i styl działania jezuitów.

Jako uczelnia badawczo-dydaktyczna:

· badamy, stosując metodologie właściwe uprawianym naukom;

· kształcimy, poszukując prawdy o tym, co ludzkie;

· współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi;

· działamy w duchu społecznej odpowiedzialności nauki.

 

 

Misja Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

 

Badamy, korzystając z najnowszych osiągnięć nauki.

Kształcimy, poszukując prawdy i nią się kierując.

Wychowujemy, odwołując się do wartości uniwersalnych i ewangelicznych.

Działamy, realizując odpowiedzialnie i prospektywnie ignacjańskie „magis”.

 

 

Naszą Misję realizujemy w obszarach: naukowo-badawczym, dydaktycznym oraz wychowawczym.

 

W obszarze naukowo-badawczym zwłaszcza przez:

1. wymianę kadry i wyników badań z ośrodkami akademickimi w Polsce i w Świecie,

2. współpracę krajową i międzynarodową w realizacji projektów naukowych,

3. realizację innowacyjnych programów badawczych,

4. badania relacji kulturowo-religijnych i społecznych między Wschodem a Zachodem.

 

W obszarze dydaktycznym zwłaszcza przez:

1. wysokiej jakości kształcenie łączące podejście klasyczne z nowoczesnym,

2. tworzenie innowacyjnych programów studiów,

3. promowanie relacji akademickich według modelu „mistrz-uczeń”,

4. kierowanie się zasadą troski o osobę (cura personalis).

 

W obszarze wychowawczym zwłaszcza przez:

· kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo:

o otwartego na wyzwania naszych czasów,

o odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka,

o troszczącego się solidarnie o środowisko naturalne w duchu ekologii integralnej,

o zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę Bożą”;

· wspieranie postaw prospołecznych i humanitarnych, inspirowanych zasadą „magis” w „byciu dla innych”, czyli w otwartości i zaangażowaniu na rzecz bliźniego.