Strona główna Stypendia


Stypendia

JAKIE SĄ RODZEJE ŚWIADCZEŃ I KTO MOŻE SIĘ O NIE UBIEGAĆ?

Świadczenia, o których mowa poniżej (z wyjątkiem stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia):


1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach III stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) nie przysługują doktorantowi studiów III stopnia, jeżeli posiada stopień doktora.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora ;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi.

Doktoranci (z wyłączeniem doktorantów ze Szkoły Doktorskiej) mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi,

 • stypendium doktoranckiego (tylko dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie nie wcześniej niż od roku akademickiego 2017/2018),

 • zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
 •    Termin naboru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2021/2022,  ustala się dla wniosków o przyznanie stypendium:

                             

   I. socjalnego:

a)      rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 28 września 2021 roku do 8 października 2021 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 4 października do 11 października 2021 roku.

             

    II. rektora i dla niepełnosprawnych:

a)      rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 18 października 2021 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 13 października do 21 października 2021 roku.

 

 • Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o ponowne przeliczenie dochodu można składać, po terminie głównego naboru, tj. od listopada do czerwca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca. 
 • Wniosek o przyznanie zapomogi można składać w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę.
ZGŁASZANIE ZMIAN

1.  W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej, osoba uprawniona do świadczeń pomocy materialnej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Centrum Obsługi Studenta/stypendia (w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji) zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu, w formie złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodów.WAŻNA INFORMACJA:

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”; 

 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 j.t. z późn. zm.).

 

6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM

 • Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.

 • 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń.

 • W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się

 • Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ I RODZINY (DOCHÓD PONIŻEJ 528 ZŁ)

Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

dla osoby w rodzinie – 528 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

 

 [Art 88 ust. 4 i 5 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

4. "Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Nie dostarczenie zaświadczenia powoduje wydanie decyzji o nieprzyznaniu stypendium socjalnego.
TERMIN WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

 

Świadczenia, z wyjątkiem zapomogi, będą wypłacane co miesiąc przez okres do dziewięciu miesięcy, na koniec każdego miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które to zostaną wypłacone do końca grudnia danego roku akademickiego w którym składany jest wniosek.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie naboru głównego, świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziewięciu miesięcy.

UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM PO UZYSKANIU DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student lub doktorant:

 • utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,

 • został skreślony z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich,

 • utracił prawo do pobierania stypendium ze względu na upływ 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń, albo

 • ukończył studia na kierunku lub dyscyplinie naukowej, na którym pobierał świadczenie, albo

 • utracił prawo do świadczeń na podstawie § 11 ust. 9 Regulaminu.
STAWKI STYPENDIALNE 2021/2022

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 900 zł.
9% najlepszych studentów na kierunku studiów z liczby studentów zapisanych na studia na dzień 1 października 2021 r.
 
Studia I stopnia, licencjackie oraz jednolite
Kierunek studiów
Punktacja uprawniające do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 74
21
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaod 
od 80
33
Praca socjalna
od 80
5
Filologia angielska
od 80
21
Nauki o polityce
od 62
6
Administracja i polityka publiczna
od 62
23
Zarządzanie i nowe technologie
od 82
14
Filozofia
od 50
6
Kulturoznawstwo
od 65
10
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 83
14
Turystyka i rekreacja
od 41
11
Psychologia
od 74
51
 
Studia II stopnia, magisterskie
Kierunek studiów
Punktacja uprawniająca do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 84
27
Praca socjalna
brak wniosków
1
Filologia angielska
od 96
6
Administracja i polityka publiczna
od 65
8
Filozofia
od 74
1
Kulturoznawstwo
od 110
3
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 87
2
Arteterapia
od 107
1
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1051.70 zł
Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0,00 zł – 400,00 zł
1300 zł
400,01 zł – 700,00 zł
1100 zł
700,01 zł – 1050,00 zł
900 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego
200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
600 zł
Umiarkowany
700 zł
Znaczny
1000 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3000 zł.
 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 900 zł.
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1050 zł
Dochód miesięczny netto na jednego (1) członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0 zł – 1051,70 zł
1200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
600 zł
Umiarkowany
700 zł
Znaczny
1000 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3000 zł.