Strona główna Dział Spraw studenckich


Dział Spraw studenckich

W Dziale Spraw Studenckich, który ma swoją siedzibę w Budynku Głównym UIK, parter, pokój 001 i 002 prowadzone są sprawy studentów/absolwentów/uczestników studiów podyplowych oraz realizowany jest proces rekrutacji na studia i proces obsługi stypendiów.

Skład osobowy:

Kierownik: Alicja Batiuszczak

proces rekrutacji i stypendiów:

Magdalena Chrostek
Marta Kasprzyk

sprawy studentów/absolwentów/uczestników studiów podyplomowych

Patrycja Ciempka
Paulina Bednarek

W pokoju 001 będziesz mógł:

 • otrzymać legitymację oraz przedłużyć jej ważność;
 • zaktualizować swoje dane osobowe;
 • złożyć podanie, które nie jest dostępne w systemie USOSweb, więcej informacji TUTAJ;
 • uzyskać zaświadczenie wystawione na potrzeby instytucji zewnętrznych (np. zaświadczenie do ZUS-u, KRUS-u, banku) oraz dokumenty  związane z tokiem studiów (dyplomy, suplementy);
 • złożyć wniosek (oświadczenie) o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • uzyskać informacji o należnościach studenckich względem Uczelni;
 • uzyskać informacje o procedurach, instrukcjach, regulaminach obowiązujących w UIK.

W pokoju 002 będziesz mógł:

 • złożyć wniosek o przyznanie stypendium (więcej informacji na stronie);
 • dokonać wpisu na studia poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów (więcej informacji na stronie);
 • odebrać zaświadczenie (np. o pobieranych stypendiach, o przyjęciu na studia);
 • uzyskać informacje o stypendiach i rekrutacji na studia.

WAŻNE:

Poszczególne kierunki studiów prowadzone są przez jednostki organizacyjne:
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNYhttps://ignatianum.edu.pl/wydzial-pedagogiczny2
WYDZIAŁ FILOZOFICZNYhttps://ignatianum.edu.pl/wydzial-filozoficzny3