O wydziale

W Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie odwołujemy się do wielowiekowej tradycji edukacyjnej jezuitów opartej w głównej mierze na pedagogice ignacjańskiej. Tradycja ta zmierza do kształtowania postaw wrażliwości oraz gotowości samokształcenia i wzrastania przez całe życie po to, aby być ''człowiekiem dla innych'' i ''człowiekiem z innymi''. Troska o rozwój osobowy stanowi ważny impuls w korzystaniu z jej osiągnięć w praktycznej działalności różnego typu instytucji wychowawczych. Ponadto wskazuje na potrzebę wielostronnego i integralnego rozwoju człowieka w perspektywie egzystencjalnej i transcendentnej.

Na założeniach pedagogiki ignacjańskiej oparte są programy kształcenia studentów. Ich charakterystycznym rysem jest troska o zdobycie nie tylko specjalistycznego wykształcenia, ale też wspieranie studenta w osobistym poszukiwaniu sensu życia. W toku studiów wiele uwagi poświęca się rozbudzaniu potrzeby troski o własny rozwój oparty na antropologii chrześcijańskiej, która w szczególny sposób dowartościowuje relacje międzyosobowe, w szczególności relacje nauczyciel-uczeń.

Inspirowane tak rozumianą antropologią studia mają przygotować do pełniejszego rozumienia człowieka i jego potrzeb. Z tych też powodów w procesach kształcenia i przygotowania do zawodu nacisk kładzie się nie tylko na kompetencje zawodowe, ale i na odpowiedzialność moralną przyszłego absolwenta. Postawy te są kształtowane przez prowadzone wykłady i seminaria naukowe, a także ćwiczenia i praktyki.

Wytyczone cele kształcenia i rozwoju osoby uzupełnia formacja duchowa prowadzona przez działające przy Ignatianum Duszpasterstwo Akademickie.