O wydziale

 


 

 

 

Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie wpisuje się w wielowiekowe doświadczenie działalności edukacyjnej i badawczej jezuickich uczelni. Jest on kontynuatorem zatwierdzonego przez Kongregację do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, w roku 1932, Krakowskiego Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego.

Struktura wydziału

W skład Wydziału Filozoficznego wchodzą cztery instytuty naukowo-dydaktyczne: Instytut FilozofiiInstytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa i Instytut Psychologii oraz dwie instytucje naukowo-badawcze: Instytut Badań Historycznych i Centrum Etyki Chrześcijańskiej im.Tadeusza Ślipko SJ.

Oferta dydaktyczna

Wydział prowadzi studia na kierunkach: filozofia (I, II i III stopień), kulturoznawstwo (I, II i III stopień), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopień), psychologia (jednolite studia magisterskie) oraz turystyka i rekreacja (I stopień). Oferuje także studia podyplomowe w ramach posiadanych uprawnień.

Czasopisma naukowe

Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy (Instytut Filozofii). Forum Philosophicum is an international peer-reviewed scholarly journal devoted to a wide range of questions relating to Christian philosophy. We look for fresh and insightful approaches to the problems with which Christian thought has struggled throughout the centuries and which it faces today. We publish papers that adopt a philosophical stance while respecting the authority of Christian Revelation. We also welcome critical approaches towards the interaction of philosophy with faith.

Perspektywy Kultury (Instytut Kulturoznawstwa). Perspektywy Kultury, to czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazujące się od 2009 roku. Poświęcone jest problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa.

Rocznik Wydziału Filozoficznego.

Serie wydawnicze

Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Publikacje tej Serii przygotowywane są przez pracowników naukowych Instytutu Kulturoznawstwa i kierowane do czytelnika zainteresowanego refleksją nad kulturą w zakresie jej źródeł, natury oraz przemian dokonujących się przez wieki i współcześnie. Celem Serii jest zarówno wprowadzenie w poszczególne dziedziny kulturoznawstwa, jak i prezentowanie najnowszych badań w tym zakresie.

Universum Philosophiae. Celem Serii jest ukazanie złożonej panoramy nurtów i zagadnień filozoficznych począwszy od starożytności a na współczesności skończywszy. Universum Philosophiae powstało w celu prezentacji najnowszych wyników badawczych pracowników Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w tym zakresie. Seria jest skierowana do wszystkich czytelników zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką filozoficzną oraz jej powiązaniami z różnymi naukami szczegółowymi.

Universum Ethicae Christianae. Zadaniem Serii jest promocja prac dotyczących szeroko rozumianej problematyki etyki chrześcijańskiej. Powstała ona z inicjatywy utworzonego w maju 2016 roku Centrum Etyki Chrześcijanskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, do którego zadań statutowych należy między innymi prowadzenie badań nad współczesnymi modelami etyki chrześcijańskiej, a także nad ich filozoficznymi założeniami i implikacjami.