Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Arteterapia - nowy kierunek studiów II stopnia w ofercie AIK


25.06.2021

Arteterapia - nowy kierunek studiów II stopnia w ofercie AIK


 

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów drugiego stopnia: Arteterapia.  Studia będą miały profil praktyczny. Nauka trwać będzie 2 lata (4 semestry) a studenci będą mogli wybrać spośród dwóch proponowanych zakresów kształcenia: arteterapia z twórczą resocjalizacją lub arteterapia w procesie wspomagania rozwoju.

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.). Oferta skierowana jest do absolwentów pierwszego stopnia studiów, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz artystycznych, którzy w swoich zainteresowaniach koncentrują się na sztuce i swoją aktywność udokumentują w rekrutacyjnym portfolio oraz zaprezentują w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie dysponował warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, do aktywności w tworzeniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia roli pedagoga - arteterapeuty.

Droga zmierzająca ku wprowadzeniu do oferty edukacyjnej Akademii Ignatianum w Krakowie kierunku Ateterapia była długa. Kluczowym jej punktem była, zorganizowana po raz pierwszy w Polsce, XIV Europejska Konferencja Arteterapeutyczna Traditions in Transition. New Articulations in the Arts Therapies (13–16 września 2017 r.). Wydarzenie to odbywa się cyklicznie, co cztery lata, w różnych europejskich miastach i uznane jest za najważniejsze wydarzenie środowiska arteterapeutycznego. Inicjatorem konferencji było Europejskie Konsorcjum Edukacji Arteterapeutycznej (European Consortium for Arts Therapies Education ECArTE) ECArTE, reprezentowane przez Sarah Scoble (University of Worcester, Wielka Brytania), Richarda Hougham (Royal Central School of Speech and Drama, University of London, Wielka Brytania) oraz Jana Vandromme (PXL University College, Hasselt, Belgia). ECArTE to konsorcjum uniwersytetów, którego głównym celem jest reprezentowanie, zachęcanie oraz nadzór nad standardami procesu edukacji w zakresie szeroko rozumianej terapii przez sztukę (tu: arteterapia, choreoterapia, dramaterapia, muzykoterapia czy terapia zabawą - play therapy). Aktualnie zrzesza ono instytucje członkowskie z 13 krajów Europejskich. Prace Konsorcjum obejmują m.in.: tworzenie silniejszych europejskich więzi w zakresie arteterapii poprzez międzynarodową wymianę pracowników i  studentów; promowanie badań nad metodami terapii przez sztukę w  Europie; umiędzynarodowienie studiów i  wymiany w  ramach programów szkoleniowych w zakresie arteterapii; promowanie licencjonowanych kwalifikacji w zakresie terapii artystycznych na poziomie europejskim; wspieranie rozwoju akademickiego środowisk arteterapeutycznych; patronat nad kursami w  zakresie terapii artystycznych w  szkolnictwie wyższym; publikowanie tekstów akademickich na temat aktualnych trendów, filozofii i międzynarodowych badań dotyczących terapii artystycznych.

Tematyka XIV Europejskiej Konferencji Arteterapeutów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W obradach wzięło udział ponad trzysta osób z trzydziestu trzech ośrodków naukowych z całego świata. Uczestnicy reprezentowali międzynarodową społeczność praktyków i naukowców, stowarzyszonych profesjonalistów i studentów. Podczas trzydniowej konferencji wygłoszonych zostało ponad trzydzieści referatów, zorganizowano sześć paneli dyskusyjnych i trzydzieści sześć warsztatów. Konferencji towarzyszyły liczne wydarzenia artystyczno-kulturalne, m.in. wystawa malarstwa, sesja plakatowa czy liczne występy artystyczne.

Bezpośrednim efektem podjętej wówczas współpracy z ECArTE było uruchomienie w roku akademickim 2018/2019 nowej specjalności w ramach kierunku Pedagogika: arteterapia z twórczą resocjalizacją dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

Po dwóch latach przygotowań i negocjacji Akademia Ignatianum w Krakowie uzyskała status instytucji partnerskiej, co było pierwszym krokiem, aby stać się częścią akredytowanej, międzynarodowej społeczności arteterapeutów. Kolejnym krokiem było przyznanie AI statusu stowarzyszonego członka ECArTE. Stanowi to dla Uczelni ogromne wyróżnienie i przywilej. Daje także Ignatianum znacznie więcej możliwości śledzenia nowych kierunków badań i działań w zakresie terapii przez sztukę, które mogą zostać wdrażane na gruncie polskiej nauki i praktyki.

Jednym z pierwszych owoców członkostwa Akademii Ignatianum w konsorcjum ECArTE było spotkanie z Drugą Damą Stanów Zjednoczonych – Panią Karen Pence które miało miejsce w Rezydencji Pani Ambasador Georgette Mosbacher w dniu 14 lutego 2019 r. Celem zorganizowanej sesji było zaprezentowanie, aktualnie prowadzonych na terenie naszego kraju, działań arteterapeutycznych. Akademię Ignatianum reprezentowała dr hab. Klaudia Węc, prof. AIK. Wraz z Nią Polskę reprezentowały dr hab. Anita Stefańska, dr Iwona Bugajska-Bigos oraz dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota.

W dniach 3-4 czerwca 2019 r. w ramach  współpracy Akademii Ignatianum ze Stowarzyszeniem Arteterapeutów Polskich KAJROS odbyły się I Dni Arteterapii. Zainteresowani byli zaproszeni do uczestnictwa w licznych prezentacjach i wykładach plenarnych oraz warsztatach opierających się na wykorzystaniu różnych form ekspresji przez sztukę.  Podczas tego wydarzenia, Kierownik ww. Katedry dr hab. Klaudia Węc, prof. AIK została odznaczona Certyfikatem Honorowym Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Kolejne, II Dni Arteteapii zostały zaplanowane na 22-24 kwietnia 2020, niestety ze wzgląd na zagrożenie pandemiczne COVID-19 musiały zostać przeniesione na inny termin.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2019-2020 została powołana do funkcjonowania Katedra Arteterapii. Kierownikiem Katedry została nominowana dr hab. Klaudia Węc prof. AIK a w jej skład wchodzą:

· mgr Małgorzata Alberska, pedagog, oligofrenopedagog, logoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki, uzyskała Certyfikat Studium Logoterapii o specjalizacji Psychoterapia Integralna: Noo-Psychoterapia. Jej zainteresowania badawcze ukierunkowane są na problematykę terapii osób z niepełnosprawnością i ich rodzinami.

· mgr Joanna Sztuka, członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS w trakcie procesu certyfikacji arteterapeutycznej. Jej zainteresowania badawcze ukierunkowane są na pracę z grupami wykluczonymi społecznie w tym osadzonymi i chorymi psychicznie w nurcie ArtBrut.

· mgr Anna Tuchowska – Chmura, członek Play Therapy International, terapeuta Play and Creative Arts Therapy w trakcie procesu certyfikacji.  Jej zainteresowania badawcze ukierunkowane są na zjawisko wykorzystania różnych form aktywności arteterapeutycznej (ze szczególnym uwzględnieniem bajek i opowiadań terapeutycznych) w niedyrektywnej terapii zabawą.

 

Więcej na temat kierunku oraz warunków rekrutacji pod adresem:

https://www.ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta-arteterapia

 

 

Tekst: Pracownicy Katedry Arteterapii AIK

Zdjęcia: Piotr Kogut