Strona główna Studia II stopnia Cudzoziemcy z dyplomem uzyskanym w Polsce


Cudzoziemcy z dyplomem uzyskanym w Polsce

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

STUDIA II stopnia STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata w systemie rekrutacji IRK postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Komisję, wpis na listę studentów lub wydanie decyzji w sprawie  nieprzyjęcia na studia.

 

2.    Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata:

 
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez kandydata tytułu: magistra,
licencjata lub równorzędnego. Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest konkurs
-ranking uwzględniający:
 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na  dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich, 

 • średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie - rankingu.

Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów II stopnia:
Kierunek i forma studiów
Wymagane wykształcenie kandydata
Pedagogika*
stacjonarne i niestacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą:
 1. których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub
 2. na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:
 • dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
 • inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Filologia angielska*
stacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby,   które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska.
Administracja i polityka publiczna
stacjonarne i niestacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:
1. dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
2.  inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Nauki o polityce
stacjonarne
Jak w przypadku kierunku Administracja i polityka publiczna.
Filozofia
stacjonarne
 
Prawo  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  kierunek,  mają  osoby,  które  ukończyły  studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.
Kulturoznawstwo
stacjonarne
Jak w przypadku kierunku Filozofia.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
stacjonarne
Jak w przypadku kierunku Filozofia.

 

3.* Kandydat przyjęty na studia II stopnia wybiera zakres kształcenia zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale.

 • Przy dużej liczbie zainteresowanych wyborem ścieżki edukacyjnej na Wydziale Pedagogicznym dodatkowym kryterium przy wyborze tej ścieżki będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia ścieżki, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na ścieżkach edukacyjnych;
 • Przy dużej liczbie zainteresowanych wyborem ściezki edukacyjnej na Wydziale Filozoficznym decyzję podejmuje Dyrektor Instytutu.

Dany zakres kształcenia zostanie uruchomiony pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów:

a) na kierunku PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA:

 • tylko na studiach niestacjonarnych zakres kształcenia „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” mogą wybrać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz po zakresie, na którym kandydat uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III.
WAŻNA INFORMACJA!
Od roku akademickiego 2019/2020, kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III mogą uzyskać jedynie studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie). Nie ma możliwości uzyskania takich kwalifikacji na kierunku Pedagogika (studia dwustopniowe). Zakres kształcenia „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na kierunku Pedagogika studia niestacjonarne II stopnia jest dedykowany tylko dla osób, które chcą dopełnić osiągnięte kwalifikacje na studiach I stopnia z kierunku/zakresu kształcenia „edukacja przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz zakresu, na którym uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III. Nie są to studia nadające kwalifikację dla osób które ich jeszcze nie osiągnęły na ww. kierunkach/zakresach studiów I stopnia.
 • Zakres kształcenia „Arteterapia z twórczą resocjalizacją” mogą wybrać osoby, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itd.). Rekrutacja polegać będzie na zaprezentowaniu portfolio swoich prac artystycznych oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Wyboru zakresu kształcenia „Logopedia z komunikacją społeczną” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „logopedia”.

 

b) na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA:

 • zakres kształcenia „Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych” jest rekomendowany dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, uzyskane na studiach I stopnia.
 • zakres „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim” mogą wybrać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. 
 •  zakres „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim” mogą dokonać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

 

3AKandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są złożyć w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

 

4. W przypadku, gdy kandydat ukończył uczelnię, gdzie skala ocen była 2-6 stosuje się następujący przelicznik:

OCENA WYSTAWIONA W SKALI 1 - 6

ODPOWIEDNIA OCENA W SKALI 2 - 5

2
2
2.5
2
3
3
3.5
3
4
3.5
4.5
4
5
4
5.5
4.5
6
5

 

5. Kandydat, który ukończył Uczelnie za granicą przesyła skan dokumentu (w systemie e-rekrutacji), w którym musi znajdować się informacja o skali, zgodnie z którą oceny zostały wystawione. Skala jest bowiem istotnym czynnikiem w przeliczeniu ocen na punkty. 

6. Na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) listy rankingowe według uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów. Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym na liście rankingowej, w ramach limitu miejsc.

 

7. Kandydat przyjęty na studia wybiera specjalność zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów z zastrzeżeniem pkt. 3.

 

8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, nie mogą składać deklaracji na kierunek, na którym aktualnie studiują w ramach tego samego stopnia studiów.

 

9. Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Komisja podejmuję decyzję w sprawach przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia nastepuje w drodzę wpisu na listę studentów

 

10. Warunkiem wpisania osoby przyjętej na studia na listę studentów pierwszego roku studiów jest dostarczenie, w wyznaczonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Odmowa przyjęcia na studią nastepuję w drodze decyzji administracyjnej.

 

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Rektora Akademii Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

12. Osoba przyjęta na studia przyjęta na studia rozpoczyna i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Wobec czego osoby zakwalifikowane są zobligowane do podpisania ślubowania w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.