Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Ekologia integralna w katechezie – kolejny etap międzynarodowego projektu zrealizowany


26.04.2022

Ekologia integralna w katechezie – kolejny etap międzynarodowego projektu zrealizowany


 

Kilka słów wprowadzenia

Pracownicy akademiccy Akademii Ignatianum w Krakowie – z Wydziału Pedagogicznego i Filozoficznego realizują międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus Plus. Akcja 2. Szkolnictwo wyższe. Tytuł projektu to: "CHANCES - Climate CHANge related to Catholic Education as Subject in the Higher Education Programmes of Education Science” (Zmiany klimatyczne w edukacji religii katolickiej w programach studiów pedagogicznych). Głównym koordynatorem projektu nr 2020-1-ES01-KA203-083010 jest UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (Barcelona).

Celem projektu jest włączenie tematyki poruszającej zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi do nauczania religii jako element akademickich programów kształcenia nauczycieli. Inspiracją do opracowania akademickiego programu nauczania i stworzenia e-portfolio jest nauczanie papieża Franciszka w Encyklice LAUDATO SI’.

Co zostało już zrealizowane?

W pierwszym etapie projektu wspólnie z partnerami z Barcelony (UIC) i Rzymu (LUMSA) opracowaliśmy program kursu akademickiego wraz z przewodnikiem metodycznym. Kurs składa się z trzech modułów zawierających 8 lekcji/zajęć ( w sumie jest to dwanaście dwugodzinnych spotkań z prowadzącym face-to-face i 60 godzin pracy własnej studenta, co przekłada się na 3 punkty ECTS).

Po opracowaniu programu oraz metod i materiałów do pracy własnej studenta, MyDocumenta – drugi partner z Hiszpanii przygotował narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie kursu w formie e-learningowej. Materiały kursu zostały zaaplikowane do e-portfolio http://portabily.mydocumenta.com/preview22456

W dniach 26-28 stycznia 2022 uczestniczyliśmy w szkoleniu (relacja dostępna http://portabily.mydocumenta.com/preview22463), którego celem było zapoznanie się z nowym narzędziem do pracy na odległość.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie kursu wśród polskich, włoskich i hiszpańskich studentów, katechetów, nauczycieli bądź rodziców zainteresowanych wprowadzeniem zmian klimatycznych do edukacji religijnej.

Kurs miał charakter pilotażowy. W Polsce odbył się w dniach od pierwszego marca do siódmego kwietnia. Spotykaliśmy się z uczestnikami dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godzinach od 18.00 do 20.00. Był to dla nas wszystkich bardzo intensywny czas, bo wymagał zapoznania się z materiałami, tekstami, nowymi metodami w bardzo krótkim czasie. Kurs akademicki jest przewidziany na cały semestr, a nasi uczestnicy przepracowali go w ciągu pięciu tygodni.

Zainteresowanie było dość duże, ale intensywność kursu oraz terminy nie wszystkim odpowiadały, dlatego z zapisanych 38 osób kurs w całości ukończyło 13 osób, pozostałe korzystały z materiałów indywidualnie. Zajęcia prowadzili: dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK, ks. dr Jacek Poznański SJ, dr hab. Paweł Kaźmierczak, prof. AIK oraz dr hab. Barbara Surma, prof. AIK.

Podsumowanie

W ramach ewaluacji kursu, uczestnicy ocenili go bardzo wysoko. Średnia ocena całego kursu wyniosła 4,89 w skali pięciostopniowej. W uzasadnieniu tej oceny uczestnicy pisali między innymi:

„Kurs dotyczy wiedzy filozoficznej, teologicznej a także dotyka rozwoju osobistego uczestników. W konkretny sposób daje możliwość poszerzania swojego warsztatu pracy”.

„Kurs był ciekawie opracowany. Treści były właściwie dobrane i skorelowane z proponowanymi materiałami. Język wykładowców był dopasowany do odbiorców. Ciekawe treści powodujące chęć poszukiwania odpowiedzi i zagłębienia się w proponowane tematy”.

„Pozwolił mi pogłębić i uporządkować wiedzę na temat nawrócenia ekologicznego. Porządkował i uaktualniał wiedzę na temat przedstawiania zależności pomiędzy stworzeniem świata a teoriami ewolucji, wielkiego wybuchu etc. Dawał nowe spojrzenie na ochronę środowiska - zrównoważony rozwój”.

            Uczestnicy zwrócili uwagę, że temat zmian klimatycznych jest bardzo ważny dla młodych ludzi i dlatego należy pogłębiać wiedzę z tego zakresu w kontekście nauczania Kościoła Katolickiego. Wartością dodaną tego kursu było ogromne doświadczenie samych uczestników w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz możliwość proponowanych treści do praktyki. Uczestnicy, jak i sami prowadzący podnieśli też swoje kompetencje cyfrowe.

Nasze zaangażowanie zostało docenione, jedna z uczestniczek napisała:

„Szanowni Państwo! Podjęli się Państwo bardzo ciężkiego zadania, bardzo wymagającego jednak niezwykle potrzebnego w dzisiejszych czasach. Jesteście nowym integralnym początkiem:) Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym kursie”.

Mamy nadzieję, że kurs będzie dalej rozwijany i realizowany na uczelniach w ramach programu kształcenia nauczycieli, katechetów.

  

Barbara Surma

 

 

Artykuł  sfinansowany  ze  środków  EU.  Wsparcie  Komisji  Europejskiej  dla  produkcji  tej  publikacji  nie  stanowi  poparcia  dla  treści, 

które  odzwierciedlają  jedynie  poglądy  autora,  a  Komisja  nie  może  zostać  pociągnięta  do  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  wykorzystanie  informacji  w  niej  zawartych.