27.05.2022

Erasmus Plus – to nie tylko mobilność!


 

Fundacja Ignatianum realizuje projekt w ramach programu Erasmus Plus. Akcja 2. Edukacja Szkolna. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Tytuł projektu: Kids Lab for Sustainability – Dziecięce Laboratorium dla zrównoważonego rozwoju, jest kontynuacją projektu już zrealizowanego przez Akademię Ignatianum w Krakowie – Kitchen Lab for Kids. Przyznana kwota na realizację tego projektu wynosi 262 898 EUR.

 

W projekcie biorą udział:

Fundacja Ignatianum - koordynator projektu - Polska

Dublin City University - Irlandia

Libera Universita Maria SS. Assunta di Roma - LUMSA - Italia

Fondazione Politecnico di Milano - Italia

Universitat International de Catalunya – Hiszpania

Polski zespół projektowy składa się z pracowników AIK. Są to: Barbara Surma (koordynator), Dorota Zdybel (koordynator merytoryczny) oraz Irena Pulak, Irmina Rostek, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk.

 

Cele projektu:

1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez zaoferowanie nowego programu nauczania "STEAM - edukacja OUTDOOR dla zrównoważonego rozwoju" wraz ze wskazówkami dla edukatorów. Program zostanie opracowany jako uzupełnienie krajowej podstawy programowej, elastyczne narzędzie dla wszystkich edukatorów, opublikowany na stronie internetowej projektu jako OER.

2. Zwiększenie kompetencji (i pewności siebie) nauczycieli przedszkolnych w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczenie im zestawu innowacyjnych materiałów dydaktycznych łączących ideę zrównoważonego rozwoju z podejściem STEAM i uczeniem się opartym na dociekaniu.

3. Budowanie synergii i ułatwianie przepływu wiedzy pomiędzy szkolnictwem wyższym, przedszkolami i decydentami oświatowymi w celu zapewnienia większego wpływu na lokalny system przedszkolny.

4. Kształcenie "liderów zmian" - nauczycieli przedszkolnych, którzy będą promować podejście STEAM w edukacji dla zrównoważonego rozwoju w swoim środowisku przedszkolnym i budować system wsparcia dla innowatorów, aby zapobiec kryzysowi emocjonalnemu i wypaleniu zawodowemu. Projekt ma na celu zwiększenie u nauczycieli poczucia inicjatywy, pewności siebie, elastyczności w nauczaniu, ale także ich kompetencji cyfrowych i umiejętności uczestniczenia w społeczności uczącej się.

5. Podniesienie jakości szkoleń przed rozpoczęciem pracy w sektorze ECEC poprzez wprowadzenie modułu dotyczącego STEAM i zrównoważonego rozwoju do programów uniwersyteckich. Projekt ma na celu opracowanie i upowszechnienie sprawdzonego w skali międzynarodowej podręcznika dla trenerów nauczycieli, zawierającego wskazówki dotyczące wprowadzania podejścia STEAM w celu kształtowania u dzieci zrównoważonych postaw.

Projekt rozpoczął się 1.01.2022 r., a zakończy się 30.06.2024 r.

 

19-20 maja odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w Rzymie na Uniwersytecie LUMSA. Celem tego spotkania było omówienie dalszych działań, które pozwolą na wypracowanie zakładanych rezultatów.

Już niedługo ruszy strona projektu wraz z propozycjami nowych scenariuszy zajęć terenowych (outdoor) dla dzieci w wieku przedszkolnym, które będą łączyć w sobie edukację dla zrównoważonego rozwoju oraz podejście STEAM.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszego projektu na FB https://www.facebook.com/Kids-Lab-for-Sustainability-109904723897139

 

Barbara Surma

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.