Strona główna Instytut Filozofii informuje


Instytut Filozofii informuje

  • Cykl wykładów: „Akademia wartości”

W ramach realizacji projektu Instytutu Filozofii we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie pt. „Akademia wartości” odbył się drugi wykład z zaplanowanego na ten semestr cyklu. 21 lutego dr Jacek Poznański SJ wygłosił odczyt pt.: „Ekologia: moda, ideologia, konieczność?”. Wykład zgromadził ponad 120 nauczycieli z całej Polski, głównie z województwa małopolskiego. 14 marca o godz. 15:00 dr Jarosław Kucharski przedstawi temat: „Kłamstwa codzienne – spojrzenie etyczne”. Projekt „Akademia wartości” ma na celu popularyzację filozofii wśród nauczycieli szkół średnich z całej Polski. Składa się z serii comiesięcznych wykładów online pracowników naszego Instytutu, których celem jest uwrażliwienie na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w.

 

  • Dydaktyczna inicjatywa jezuickich uczelni w Europie: Inter-Institutional Online Courses Project

Instytut Filozofii wraz z innymi jezuickimi wydziałami i ośrodkami filozoficznymi i teologicznymi w Europie i na Bliskim Wschodzie, zrzeszonymi w Kircher Network realizuje projekt współpracy dydaktycznej „Inter-institutional Online Courses Project”. Uczelnie określiły w ramach swoich programów przedmioty odbywające się online, które udostępniane są zainteresowanym studentom z partnerskich instytucji. Student nie musi więc wyjeżdżać za granicę, aby za granicą studiować. Takie uwspólnienie przynajmniej niektórych zajęć wzbogaca doświadczenia edukacyjne studentów, pomaga rozwijać programy nauczania, umożliwia rozwój zawodowy wykładowców. Studenci mają możliwość studiowania w międzynarodowej grupie rówieśników i mogą spojrzeć z innej perspektywy kulturowej na różne zagadnienia. Udział w projekcie pomaga też samym instytucjom partnerskim umiędzynarodowić swoje kursy i promować ich międzynarodową widoczność. Międzyinstytucjonalne przedmioty prowadzone online to projekt pilotażowy, który rozpoczął się na początku roku akademickiego 2021/22. Z czasem będzie rozwijany i poszerzany na coraz więcej kierunków studiów. W semestrze letnim do projektu dołączył też Instytutu Neofilologii naszej Uczelni.

 

  • Zaproszenie na debata filozoficzną wokół etyki przywództwa

Zapraszamy na kolejną debatę filozoficzną. W dniu 22 marca o godz. 17.00 skupimy się  wokół książki dra Jarosława Kucharskiego, pt. „Etyka przywództwa”. Udział w wydarzeniu potwierdzili: dr hab. Magdalena Żardecka, prof. URz (Rzeszów), dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD (Częstochowa), dr hab. Karol Chrobak (SGGW w Warszawie), dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK.

 

 

 

---------------------------------------

INFORMACJE KIRCHER NETWORK

 

  • Spotkanie jezuickich wydziałów filozoficznych i teologicznych

 

W dniach 20-21 stycznia spotkali się online dziekani i delegaci z 16 jezuickich wydziałów teologicznych, filozoficznych i religioznawczych z Europy i Bliskiego Wschodu zrzeszonych w Kircher Network. Spotkanie miało dwa cele. Po pierwsze, omówienie najpilniejszych wyzwań (wewnętrznych i zewnętrznych), przed którymi stoją obecnie jezuickie instytucje i które prawdopodobnie napotkają w kolejnych latach. Po drugie, wymiana informacji na temat tego, w jaki sposób ośrodki ustalają priorytety i radzą sobie z tymi wyzwaniami oraz jakie są możliwe przyszłe wspólne inicjatywy.

Pomimo różnych kontekstów i sytuacji, w jakich znalazły się poszczególne instytucje, a także ograniczeń czasowych, spotkanie przebiegło bardzo owocnie. Uczestnicy zidentyfikowali trzy główne grupy wyzwań i strategii: te związane z obsadą stanowisk, zwłaszcza z trudnościami w rekrutacji profesorów teologii, poziomem rekrutujących się na studia osób oraz wyzwaniami związanymi z rolą teologii i filozofii w społeczeństwie i sferze publicznej oraz w innych dyscyplinach.

Uczestnicy zastanawiali się również nad nowymi inicjatywami, które pozwoliłyby wspólnie stawić czoła tym wyzwaniom. Po pierwsze, podjęto się opracowania wspólnego internetowego katalogu profesorów teologii i filozofii. Po drugie, nadal będą promowane webinaria, wykłady online oraz rozwój wspólnych kursów hybrydowych (np. Online Graduate Course on Christian-Muslim Dialogue). Będą poszukiwane także inne drogi współpracy np. mikrokredyty ECTS, przy jednoczesnym zachowaniu jakości akademickiej. Po trzecie, zgodzono się również co do możliwości oferowania kursów dotyczących teologicznych i filozoficznych perspektyw i refleksji studentom z innych dyscyplin (np. nauk społecznych i psychologii) w ramach ich programów. Podkreślono potrzebę otwarcia projektu Inter-Institutional Online Course Project dla wszystkich studentów, aby ułatwić wzajemną rejestrację i uznawanie punktów. Wreszcie, położono też nacisk na wspieranie mobilności pracowników wydziałów i studentów, przede wszystkim dzięki programowi Erasmus Plus.

Akademię Ignatianum w Krakowie reprezentował o. Jacek Poznański SJ

 

  • Warsztaty o sekularyzacji w ramach HEST

Grupa HEST ds. sekularyzacji w Europie zorganizowała warsztaty online na temat różnorodnych typów sekularyzacji. Jest to pierwszy z serii trzech warsztatów zaplanowanych przez tę grupę. Dyskusja koncentrowała się na idei wielorakiej świeckości. Fenomen świeckości, podobnie jak nowoczesność, jest zjawiskiem kulturowym, które nie ukazuje się w ten sam sposób i z tymi samymi cechami we wszystkich społeczeństwach. Dlatego też hermeneutyczna analiza świeckości pomaga zrozumieć religię i jej możliwy wkład w życie społeczne. Warsztaty były także dobrą okazją do podzielenia się i przedyskutowania pomysłów, propozycji i literatury dotyczącej sekularyzacji.

Grupa HEST zajmująca się sekularyzacją jest koordynowana przez profesora Ignacio Sepúlvedę (Uniwersytet Loyola Andalusia). Grupa składa się z naukowców z różnych dyscyplin oraz z uniwersytetów i ośrodków Kircher Network, co pomaga w interdyscyplinarnym podejściu do tak istotnego tematu. Najbliższe, drugie warsztaty online odbędą się 7 marca. Z AIK członkiem grupy jest dr Piotr Musiewicz. 

Grupa HEST Ekonomia, ubóstwo i etyka: Spotkanie online i zaproszenie do składania artykułów.

Klaster HEST Economy, Poverty, and Ethics zebrał się online, aby przedyskutować propozycję wspólnej inicjatywy. Koordynator grupy, profesor Ricardo Aguado (Uniwersytet w Deusto), przedstawił propozycję, która ma na celu przygotowanie publikacji dla najnowszego numeru specjalnego czasopisma „Humanistic Management Journal” z Wydawnictwa Springera. Tom ten będzie nosił tytuł "From Profession to Purpose: discerning the authentic self of economic actors in the new normal." Temat jest ściśle związany z jubileuszem Roku Ignacjańskiego. W numerze znajdą się artykuły z siedmiu różnych dziedzin, od katolickiej myśli społecznej i studiów ignacjańskich do teorii wartości współdzielonej i teorii interesariuszy. Zaproszenie do składania artykułów jest otwarte dla naukowców z uniwersytetów i ośrodków należących do Kircher Network oraz jezuickich instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie. Call for papers: https://www.springer.com/journal/41463/updates/19560798 W tym klastrze z AIK zaangażowany jest o. dr Dariusz Dańkowski.

 

  • V Sympozjum Teologiczne: „Eschatologia chrześcijańska w kontekście sekularyzacji w pandemicznym świecie"

Kircher Network ma przyjemność ogłosić zbliżające się Sympozjum Teologiczne, które zgromadzi ekspertów (bibliści, teologowie dogmatyczni, specjaliści od duchowości czy teologii moralnej, a także ci, których refleksja prowadzona jest z duszpasterskiego punktu widzenia) w celu przedyskutowania szeregu pytań: Jakie wyzwania stawia sekularyzacja, zwłaszcza dla eschatologii chrześcijańskiej, pośród pandemicznej sytuacji, której doświadczamy globalnie? Czy można jeszcze mówić o "rzeczach ostatecznych"? Jak należy przemyśleć eschatologię chrześcijańską w kontekście sekularyzacji i jej wyzwań? Czy prawie dwuletnie doświadczenie pandemii COVID-19 zmienia coś w tym względzie?

Sympozjum odbędzie się na Uniwersytecie Comillas w Madrycie, w dniach 6-9 lipca 2022 r.

Prelegenci: Nicolas Steeves, SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański): "Eschatologia i wyobraźnia"; Marc Rastoin SJ (Centre Sèvres, Francja): "Święty Paweł i eschatologia"; Philip Geister SJ (Instytut Newmana, Szwecja): "Ostateczne szczęście czy ostateczna porażka - niebo i piekło we współczesnej eschatologii chrześcijańskiej"; Gabino Uríbarri Bilbao SJ (Papieski Uniwersytet Comillas): "Eschatologia i historia. Co chrześcijańska nadzieja obiecuje nam dla obecnego świata i dla przyszłego?".

Oprócz wystąpień programowych odbędą się dyskusje w grupach, prowadzone w dwóch językach (angielski/francuski lub angielski/hiszpański). Oczekuje się, że każdy uczestnik przedstawi 5-7 minutową refleksję (około 1000 słów).

 

  • Kolejny numer czasopima internetowego “Best Practices in Jesuit Higher Education” (Tom 2.2)

Ukazał się najnowszy drugi numer internetowego czasopisma (tom 2.2), zajmującego się prezentacją i analizą najlepszych praktyk dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych w jezuickim szkolnictwie wyższym. W numerze można znaleźć zbiór 12 dobrych praktyk w zakresie innowacji pedagogicznych i pedagogiki ignacjańskiej, opracowanych przez członków wydziałów jezuickich uniwersytetów i kolegiów z całego świata.

Best Practices in Jesuit Higher Education Project

https://kirchernetwork.org/wp-content/uploads/2022/01/Best-practices-Magazine-vol-2.21.pdf

lub

https://mailchi.mp/795ebdec8a49/iaju-best-practices-in-jesuit-higher-education-6148352

Zestawy infografik streszczających artykuły

https://kirchernetwork.org/best-practices-archive/