Strona główna Instytut Filozofii informuje


Instytut Filozofii informuje

 • Dr Jarosław Kucharski o kłamstwach codziennych w cyklu: „Akademia wartości”

 

W ramach realizacji projektu Instytutu Filozofii we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie pt. „Akademia wartości” odbył się trzeci wykład z zaplanowanego na ten semestr cyklu. 14 marca dr Jarosław Kucharski wygłosił odczyt pt.: „Kłamstwa codzienne – spojrzenie etyczne”, po którym nastąpiła dyskusja z zebranymi nauczycielami (ponad 110 osób). Kolejny wykład zaplanowany jest na 25 kwietnia: mgr Jakub Pruś będzie wyjaśniał: Jak rozpoznawać i oceniać argumenty? Projekt „Akademia wartości” ma na celu popularyzację filozofii wśród nauczycieli szkół średnich z całej Polski. Składa się z serii comiesięcznych wykładów online pracowników naszego Instytutu, których celem jest uwrażliwienie na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w.

 

***

 • Debata o wyzwaniu, jakim jest dla etyki chrześcijańskiej wojna na Ukrainie

Reagując na bieżące wydarzenia w świecie, które dotykają nas wszystkich, w dn. 28 marca o godz. 16:00, Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. ks. prof. T. Ślipko oraz Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej zorganziowało debatę online pt. „Etyka chrześcijańska wobec wojny na Ukrainie. Poszukiwanie sensu w bezsensie”. W debacie udział wzięli: ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL, prof. dr hab. Aleksander Bobko (URz), ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW, dr Tomasz Terlikowski. Spotkanie poprowadzi dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW. Organizacja debaty: dr hab. Piotr Duchliński prof. AIK. Debata dostępna jest na kanale YouTube AIK.

***

 • Debata filozoficzna wokół książki „Etyka przywództwa” dr. Jarosława Kucharskiego

22 marca o godz. 17.00 odbyła się debata filozoficzna  wokół książki „Etyki przywództwa” dr. Jarosława Kucharskiego pt. „Etyka przywództwa”. W wydarzeniu udział wzięli: dr hab. Magdalena Żardecka, prof. URz (Rzeszów), dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD (Częstochowa), dr hab. Karol Chrobak (SGGW w Warszawie), dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK. Debatę poprowadziła idr Magdalena Kozak z naszej Uczelni. Debatę można oglądać na kanale youtube AIK.

***

 • Dr Marina Novina z Zagrzebia gościem Instytutu w ramach mobilności Erasmus Plus

W dniach 28 lutego do 4 marca 2022r. przebywała w Instytucie Filozofii dr Marina Nowina z Wydziału Filozofii i Religioznawstwa Uniwersytetu Zagrzebskiego. Pani Doktor przeprowadziła zajęcia dla studentów kierunku filozofia, wygłosiła wykład na otwartym Seminarium Naukowym Instytutu Filozofii, spotkała się z władzami Instytutu oraz kierownictwem Biura Współpracy Międzynarodowej AIK. Liczymy na dalszy rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej z naszymi chorwackimi partnerami.

***

 • Dr Robert Grzywacz i studenci filozofii odbyli tygodniowe warsztaty w Zagrzebiu

W dniach 7-11 marca dr Robert Grzywacz SJ z Katedry Filozofii Współczesnej oraz dwóch studentów drugiego roku studiów licencjackich, dwóch studentów pierwszego roku studiów magisterskich oraz po jednym studencie kulturoznawstwa i psychologii przebywało w Zagrzebiu, gdzie realizowano stacjonarną część wspólnego, międzynarodowego kursu akademickiego o nazwie: „Interdisciplinary Approach to Body and Mind Research” (5 ECTS, 30 godzin kontaktowych online i stacjonarnych). Projekt, któremu liderował Wydział Filozofii i Religioznawstwa Uniwersytetu Zagrzebskiego, był finansowany w ramach Erasmus Plus Blended Intensive Programmes (BIP). W projekcie brały też udział: Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy). W ramach programu dr Grzywacz poprowadził warsztaty: „A Healthy Mind in a Healthy Body”.

***

 • Prof. Richard Swinburne zaprasza do przyjazdu do AIK we wrześniu br.

Żywa legenda anglosaskiej filozofii, prof. Richard Swinburne z Uniwersytetu w Oksfordzie, zaprasza na konferencję organizowaną przez Instytut Filozofii, podczas której będzie obecny i wygłosi wykład o filozoficznych aspektach chrześcijańskiej teodycei.

Konferencja pt. "Christian Philosophy and its Challenges" odbędzie się w Akademii Ignatianum w Krakowie w dniach 20-22 września 2022 roku. Przewidujemy udział ponad 50 badaczy z całego świata. Zaprosiliśmy, oprócz prof. Richarda Swinburne’a, trzech innych wybitnych filozofów chrześcijańskich: prof. Williama Lane Craiga, prof. Alexandra Prussa, prof. Andrew Pinsenta z Oxfordu.

***

 • FORUM PHILOSOPHICUM w bazie SCOPUS!

W dniu 15 marca Redakcja FORUM PHILOSOPHICUM otrzymała wiadomość, że czasopismo prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii zostało przyjęte do bazy Scopus. Serdecznie gratulujemy Redaktorom obecnym i wcześniejszym, p. prof. Jackowi Surzynowi, p. mgr Jakubowi Prusiowi, p. dr Marcinowi Podbielskiemu, a także p. dr Bogumiłowi Strączkowi, i dziękujemy za długoletnie, cierpliwe zaangażowanie i duży profesjonalizm, które pozwoliły nam dojść do tego momentu. Zapraszamy na stronę internetową czasopisma.

***

 • Zajęcia z filozofii dla klas humanistycznych w jezuickich liceach

Wraz z rozpoczęciem letniego semestru uruchomiliśmy kolejny – po warsztatach o debatach zrealizowanych w semestrze zimowym – projekt w ramach współpracy Instytutu Filozofii i jezuickich liceów w Krakowie, Nowym Sączu i Gdyni. Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej ze szkół serii prawie dwudziestu zajęć lekcyjnych dotyczących tematów filozoficznych, które zostały wybrane w konsultacji z nauczycielami języka polskiego. Tematy wybrano ze względu na ich znaczenie dla właściwego zrozumienia przez młodzież różnych epok literackich, trendów kulturowych i nurtów myślowych, które kształtowały literaturę i poezję na przestrzeni wieków. W projekcie biorą udział prof. Jacek Surzyn, dr Jacek Poznański, dr Jarosław Kucharski.

***

 • Nagrody Rektora z okazji Święta Uczelni

Bardzo się cieszymy, że w czasie Święta Ignatianum, a zarazem Jubileuszu 90-lecia istnienia Uczelni (11 marca), Ojciec Rektor nagrodził lub wyróżnił naszych pracowników:

 

Prof. Piotr Mazur – nagroda za osiągnięcia naukowe: uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

P. dr hab. Piotr Duchliński prof. AIK – dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w zakresie organizacji procesu dydaktycznego (studia podyplomowe „Etyka dla nauczycieli”).

 

P. dr hab. Piotr Sikora prof. AIK – dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji misji AIK oraz budowy prestiżu i wizerunku Uczelni.

 

P. dr Jarosław Kucharski – dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji misji AIK oraz budowy prestiżu i wizerunku Uczelni.

 

P. mgr Jakub Pruś – dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji misji AIK oraz budowy prestiżu i wizerunku Uczelni.

 

P. dr hab. Jacek Surzyn (redaktor naczelny) i p. mgr Jakub Pruś (sekretarz) – dyplom uznania dla Redakcji za wysoki poziom czasopisma „Forum Philosophicum”.

 

P. Prof. Piotr Mazur – dyplom uznania dla Redakcji za wysoki poziom czasopisma „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” (Pan Profesor jest zastępcą redaktora naczelnego).

 

Medal „Za zasługi dla Ignatianum” otrzymała nasza długoletnia i bardzo zasłużona Współpracowniczka, p. dr Jolanta Koszteyn. Pani Doktor niestrudzenie wspierała i wspiera wielu z nas w bardzo różnych przedsięwzięciach naukowych.

 

***

 • Nagroda Rektora AIK dla studentów zaangażowanych w ekologicznym kole VIRIDIS

W czasie Święta Uczelni Ojciec Rektor przyznał dyplom uznania naszemu studentowi, p. Rafałowi Łakomemu z III roku filozofii pierwszego stopnia za budowanie świadomości ekologicznej i aktywizację ekologiczną wspólnoty akademickiej poprzez działania w Kole Naukowym VIRIDIS. Tę samą nagrodę otrzymała również p. Oliwia Róża Serwa z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

***

 • Książka ks. prof. dr hab. Stanisława Ziemiańskiego SJ, „Śladami życiowej i ideowej wędrówki znad Wisłoka nad Wisłę”

W Wydawnictwie Naukowym Akademii Ignatianum w Krakowie ukazała się książka pod redakcją naukową dr Roberta Grzywacza SJ, która powstała z okazji 90. urodzin Ojca Profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ, emerytowanego profesora Instytutu Filozofii. Publikacja zabiera Czytelnika w fascynującą podróż: od korzeni, czyli konkretnych (i momentami wcale niełatwych) początków jego życiowej wędrówki, poprzez wznoszenie się do świata ponadczasowych idei – myśli, które Jubilatowi dawały schronienie w obliczu przypadkowości kolei losu. Natomiast to ideowe domostwo, zamieszkiwane dzięki myśleniu, pomagało i wciąż pomaga Autorowi mierzyć się z konkretnymi bolączkami współczesności, rozważać je sub specie aeternitatis, aby tym sposobem lepiej się w nich rozeznać. W szkicowanym tu barwnym życiu, rozpiętym pomiędzy konkretem i abstrakcją, pojawiają się także nowe formy zakorzenienia: muzyczne pasje, historycznie ważne postaci służące za punkty odniesienia, silne inspiracje kulturowo-religijne. W owej wielokształtnej i wieloelementowej mozaice wykuwa się z jednej strony mądrość, zdolna sprostać takim wyzwaniom, jak choroba czy starość, a z drugiej strony wyłaniają się z niej niepowtarzalne rysy Jubilata (ze strony WN AIK).

***

 • Warsztaty „Pedagogia ignacjańska w kontekście akademickim” dla pracowników Instytutu

Projekt warsztatów z pedagogii ignacjańskiej został stworzony z okazji Roku Ignacjańskiego 2021-2022 z myślą o świeckich pracownikach Instytutu Filozofii. Ma on na celu przede wszystkim systematyczne i wieloaspektowe przekazanie wiedzy dotyczącej ignacjańskiej i jezuickiej wizji procesu pedagogicznego w kontekście kształcenia na uczelni wyższej. W ramach projektu oferowane są także inspiracje i pomoce do kształtowania podejścia do różnych wymiarów pracy na jezuickiej Uczelni w duchu pedagogii ignacjańskiej. Program, który rozpoczął się 2 marca i jest realizowany jednocześnie w formie stacjonarnej i zdalnej, składa się z 8 jednogodzinnych zajęć i rozłożony jest na 8 tygodni po jednej godzinie na tydzień. 

Poruszane tematy to: Ignacjańska antropologia; Pragnienia; Cel i Metoda; Magis; Dostosowywanie; Cura personalis; Rozwój samodzielności, wolności, odpowiedzialności; Służba. Zajęcia prowadzą: dr Ewa Dybowska, prof. Tomasz Homa SJ, dr Robert Grzywacz SJ, dr Jacek Poznański SJ.