Strona główna Instytut Filozofii informuje


Instytut Filozofii informuje

 

  • Dr hab. Anna Bugajska, prof. AIK o etycznych zagrożeniach cyfryzacji zdrowia

Współpracowniczka Instytutu Filozofii, dr hab. Anna Bugajska, prof. AIK wygłosiła 5 maja wykład pt. „The way to metaverse: Digital health between Dataism and human dignity” w ramach cyklu „Kircher Online Lectures and Webinars Series”, organizowanego przez sieć jezuickich uczelni w Europie Kircher Network. Cykl ten ma pomóc we wzajemnym poznaniu się pracowników naukowych jezuickich uczelni oraz nawiązaniu kontaktów badawczych i dydaktycznych.

***

  • Instytut Filozofii na spotkaniu Sekcji Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich

17 maja ks. dr Jacek Poznański SJ oraz ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ uczestniczyli w spotkaniu Sekcji Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Spotkanie odbyło się podczas „Tygodnia filozoficznego” organizowanego przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ks. dr Jacek Poznański SJ jest sekretarzem Zarządu Sekcji.

Podjęte podczas spotkania tematy to: sprawozdanie z wizytacji watykańskiej Agencji AVEPRO w Wydziale Filozofii KUL; seria „Dydaktyka filozofii” pod red. Ks. prof. Stanisława Janeczka i dr Anny Starościc; praktyka dydaktyczna w zakresie filozofii na kierunkach pozafilozoficznych (refleksje wykładowców); kwestie dotyczące integracji środowiska wykładowców filozofii (współpraca, wymiana doświadczeń, śledzenie nowości i wzajemne wsparcie); plany na przyszłość – platforma internetowa i media społecznościowe oraz aktualizacja bazy adresowej wykładowców filozofii.

***

  • Dwugłos filozoficzny pt. „Coś u Husserla i Freuda”

17 maja Instytut Filozofii zorganizował DWUGŁOS filozoficzny wokół książki dra Kamila Moroza (Uniwersytet Jagielloński), pt. „Intencjonalność i trauma. Odkrywając podmiotowość z Husserlem i Freudem”. Oprócz Autora udział w wydarzeniu wzięli dr hab. Jarosław Jakubowski (UKW Bydgoszcz) oraz ks. dr Robert Grzywacz SJ (AIK). Spotkanie poprowadziła dr Magdalena Kozak z naszej Uczelni. Spotkanie było transmitowane na kanale YouTube AIK, gdzie cały czas jest dostępne.

***                                                      

  • Dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK o transhumanizmie w cyklu: „Akademia wartości”

W ramach realizacji projektu Instytutu Filozofii we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie pt. „Akademia wartości” odbył się piąty wykład z zaplanowanego na ten semestr cyklu. 23 maja dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK wygłosił odczyt pt. Transhumanizm - ulepszanie człowieka, fikcja czy rzeczywistości? Celem wykładu była prezentacja genezy, struktury i funkcji społecznych ruchu kulturowego, jakim jest transhumanizm. Prof. Duchliński omówił i krytycznie przedyskutował aksjologię głoszoną przez czołowych transhumanistów. Podjęte zostało pytanie, na ile wartości głoszone przez transhumanistów mają szansę być zrealizowane dzięki zastosowaniu zdobyczy współczesnej technonauki, a na  zakończenie przywołano kwestię tzw. chrześcijańskiego transhumanizmu.

Kolejny wykład zaplanowany jest na 6 czerwca. Ks. dr Robert Grzywacz SJ wygłosi referat pt. Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie człowiek... - O różnych przejawach antropologicznego rozdźwięku między realną a deklarowaną hierarchią wartości.

Projekt „Akademia wartości” ma na celu popularyzację filozofii wśród nauczycieli szkół średnich z całej Polski. Składa się z serii comiesięcznych wykładów online pracowników naszego Instytutu, których celem jest uwrażliwienie na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w.

***

  • Debata filozoficzna pt. „Z powrotem do źródeł samych? Czyli jak myśleć z Heideggerem przeciwko Heideggerowi”

24 maja odbyła się debata książkowa z naszego cyklu spotkań wokół ważnych publikacji książkowych. Tym razem zaproszeni Goście dyskutowali wokół niedawno opublikowanego doktoratu mgra Filipa Borka (Uniwersytet Warszawski) pt.  „Świat, fenomen, źródło.  Fenomenologiczna interpretacja Vom Wesen der Wahrheit Heideggera"Zaproszenie do debaty nad 740 stronami fenomenologicznego namysłu nad tekstem Heideggera, przyjęli: prof. dr hab. Maria Gołębiewska (IFiS PAN), dr hab. Paweł Korobczak (UWr), dr hab. Daniel R. Sobota, prof. IFiS PAN, dr hab. Jacek Surzyn, prof. AIK a spotkanie poprowadziła dr Magdalena Kozak (AIK).

***

 

  • Prof. dr hab. Piotr Mazur członkiem nowej Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

Miło nam poinformować, że 25 maja 2022r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał prof. dr. hab. Piotra Mazura z naszego Instytutu do składu nowej Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2022-2025. W obecnym składzie znalazło się 14 członków. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi! 

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to zespół doradczy Ministra Edukacji i Nauki, który składa się z przedstawicieli nauk humanistycznych. Do jej zadań należą m.in.: ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach NPRH, wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków oraz przedstawienie sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu. Rada zajmuje się także identyfikowaniem potrzeb polskiej humanistyki. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-powolal-nowa-rade-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki 

 ***

  • Prof. dr hab. Piotr Mazur ekspertem nagrody Ratio et Spes 

Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po zatwierdzeniu przez Radę Naukową Nagrody Ratio et Spes, powołał pana prof. dr. hab. Piotra Mazura na członka zespołu ekspertów tej nagrody. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z watykańską Fundacją Joseph Ratzinger – Benedykt XVI ustanowił Nagrodę Ratio et Spes, aby promować interdyscyplinarną refleksję naukową nad zagadnieniami ważnymi i aktualnymi dla ludzkości.  

Do Nagrody Ratio et Spes, która w obecnej, czwartej edycji, ma temat badawczy „Człowiek wobec Wszechświata” została zgłoszona książka o. prof. Stanisława Ziemiańskiego SJ, Śladami życiowej i ideowej wędrówki znad Wisłoka nad Wisłę, Wyd. Naukowe AIK.

 

Zapowiedź:

 

  • Konferencja filozoficzna  „Transhumanizm jako wyzwanie dla współczesnej bioetyki”

14 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Etyki Ogólnej i Stosowanej, Instytut Filozofii AIK, Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, Katedrę Karola Wojtyły UPJPII - w sali 211 w murach naszej uczelni. Tematem przewodnim konferencji będzie „Transhumanizm jako wyzwanie dla współczesnej bioetyki”. Celem konferencji jest analiza zjawiska transhumanizmu pod kątem wyzwań jakie stanowi on dla współczesnej refleksji bioetycznej. Zaproszeni specjaliści z obszaru bioetyki, etyki i filozofii medycyny, podejmą próbą określenia obszarów problemowych oraz potencjalnych rozwiązań. Krytyczny namysł nad transhumanizmem jest potrzebny, ponieważ ten ruch pełni obecnie istotną rolę światopoglądową i kulturotwórczą. Dokładny program wystąpień wraz z nazwiskami zaproszonych Gości będzie dostępny w najbliższych dniach w Zapowiedziach i Aktualnościach naszego Instytutu oraz na FB AIK.