Strona główna Stypendia Komunikaty Jednorazowa zapomoga z powodu COVID-19 - edycja 2.0.


13.11.2020

Jednorazowa zapomoga z powodu COVID-19 - edycja 2.0.


Studenci oraz doktoranci studiów III stopnia, którzy ponieśli negatywne konsekwencje przez wprowadzenie ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.

 

1. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: stypendia@ignatianum.edu.pl
Termin składania wniosków:

od 16 listopada do 22 listopada 2020 r.

W tytule wiadomości należy wpisać: „Zapomoga COVID – edycja 2.0.”.
2. Podstawą do przyznania zapomogi jest trudna sytuacja życiowa studenta lub doktoranta, spowodowana na przykład rozwiązaniem stosunku pracy, rozwiązaniem umowy cywilnoprawnej, zawieszeniem lub zakończeniem działalność gospodarczej lub znaczącym obniżeniem dochodów ze względu na panujący stan epidemii COVID-19.
3. O zapomogę można ubiegać się również wtedy, jeśli utrata lub znaczne obniżenie dochodów dotyczy członka rodziny, który partycypuje w utrzymaniu wspólnego gospodarstwa domowego (np. rodziców studenta, rodzeństwa studenta, małżonka studenta itp.).
4. Z tytułu tego samego zdarzenia, student lub doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę w całym toku studiowania.
5. Przed złożeniem wniosku, student lub doktorant jest zobowiązany z zapoznaniem się z treścią regulaminu stypendialnego oraz przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (od art. 83).
6. Wzór wniosku znajduję sie tutaj. Wnioskodawca musi przesyłać do Biura Stypendialnego wypełniony wniosek w dwóch wersjach:
  • w wersji podpisanej podpisem zaufanym (w formacie .xml) oraz,
  • w wersji przed podpisaniem (np. .doc/.pdf/.odt).
7. Oprócz wniosku, student lub doktorant powinien przesłać dokumenty poświadczające złożone na wniosku oświadczenia o przyczynie ubiegania się o jednorazową zapomogę. Takim dokumentami mogą być (w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia) m.in.:
  • W przypadku utraty pracy lub znacznych dochodów z wynagrodzenia – umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło bądź inna cywilnoprawna umowa oraz oświadczenie o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy, a w przypadku jego braku zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy o rozwiązaniu umowy lub zmniejszeniu wynagrodzenia lub świadectwo pracy lub aneks do umowy;
  • W przypadku utraty dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej - dokument potwierdzający uzyskane dochody przed i po nastaniu przyczyny ubiegania się o jednorazową zapomogę wraz z wygenerowanym plikiem pdf o prowadzeniu działalności gospodarczej z CEIDG;
  • bilingi wynagrodzeń z bankowości internetowej (przedstawiające dochody przed i po nastaniu przyczyny ubiegania się o jednorazową zapomogę);
  • zaświadczenie od lekarza;
  • decyzja sanepidu;
  • rachunki (np. za lekarstwa, prywatne wizyty lub badania).
8. Nie przyznaje się świadczeń z przyczyny utraty pracy lub dochodu z wynagrodzenia za pracę wykonywaną "na czarno".
9. W przypadku wydania rozstrzygnięcia przyznającego jednorazową zapomogę studentowi lub doktorantowi, świadczenie to zostanie przyznane w jednej z poniższych kwot:
  • 1000 zł;
  • 2000 zł.
10. Realizacja wypłat na podstawie wniosków złożonych w terminie wskazanym w pkt 1 nastąpi niezwłocznie po wydaniu rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do końca listopada 2020 r.