Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Kierunek turystyka i rekreacja w pytaniach i odpowiedziach


21.09.2021

Kierunek turystyka i rekreacja w pytaniach i odpowiedziach


 

Kierunek turystyka i rekreacja w pytaniach i odpowiedziach

Turystyka i rekreacja to kierunek studiów, który skierowany jest do ludzi z pasją, ciekawych świata, którzy sami doświadczyli, czym jest podróżowanie. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego studenci podczas zajęć zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, jak i umiejętności praktyczne, związane z promocją dziedzictwa kulturowego i organizacją usług turystycznych. Kierunek daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego, począwszy od rozwoju własnej działalności turystycznej, po pracę w instytucjach publicznych, w działach zajmujących się promocją turystyki na szczeblu samorządowym lub krajowym.

Jak dostać się na studia?

Podstawą jest egzamin dojrzałości. Nasza Uczelnia nie wymaga zdawania dodatkowych przedmiotów takich jak geografia czy historia. Ważny jest wynik uzyskany z matury z przedmiotów obowiązkowych.

Jak wyglądają studia na kierunku turystyka i rekreacja?

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, obowiązkowe dla każdego z modułów szczegółowych, przygotowanych do wyboru dla studentów turystyki i rekreacji. Obejmują one przedmioty takie jak: ekonomia turystyki i rekreacji, obsługa ruchu turystycznego, historia kultury, komunikacja w turystyce oraz zarządzanie, marketing i informacja w turystyce i rekreacji. Treści ogólne pozwalają zapoznać studentów z zadaniami turystyki, relacjami międzynarodowymi, teoretycznym i praktycznym podejściem do organizacji wypoczynku.

Uczelnia Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje studentom wybór dwóch specjalizacji w ramach kierunku: turystyki międzynarodowej i regionalnej oraz turystyki biznesowej i kwalifikowanej. Obie ścieżki mają profil typowo praktyczny, kładą nacisk na zdobycie przez studenta kompetencji, umożliwiających profesjonalną działalność turystyczną. Studia mają dostarczyć wiedzę, ale również rozwinąć niezbędne umiejętności zawodowe i ukształtować kompetencje społeczne do prowadzenia własnego biznesu w branży turystycznej.

Praca w turystyce jest pracą z klientem, dlatego studia mają za zadanie przygotować wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafić sprostać oczekiwaniom osobom korzystającym z usług turystycznych. Oprócz wysokich umiejętności interpersonalnych student powinien posiadać kwalifikacje, które pozwolą mu organizować czas wolny w ramach turystyki ogólnej lub kwalifikowanej np. górskiej czy rowerowej.

Program studiów na uczelni Akademia Ignatianum w Krakowie zawiera także moduł wyjazdów terenowych, które zapoznają z pracą pilota i przewodnika. Moduł praktyk obowiązkowych pozwoli na zrozumienie specyfiki pracy w turystce i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Dodatkowo przewidziano zwiększony zakres godzin zajęć z języków obcych, których znajomość jest niezbędna podczas kontaktów w turystyce.

Czym będzie zajmował się absolwent turystyki i rekreacji?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę w szeroko pojętej działalności związanej z turystyką. Jedną z możliwości jest praca w biurze podróży, gdzie absolwent będzie opracowywał plany wycieczek, organizował wyjazdy lub sprzedawał gotowe produkty turystyczne. Nabyte kompetencje umożliwiają karierę nie tylko w biznesie turystycznym, ale również zajmowanie stanowisk w administracji państwowej lub zajmowanie się relacjami międzynarodowymi.

Dwie ścieżki rozwoju, które student może wybrać podczas kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja powalają na doprecyzowanie swoich zainteresowań i wyznaczenie drogi, którą przyszłe życie zawodowe będzie się rozwijać. Moduł turystyki międzynarodowej i regionalnej pozwoli na zajęcie się turystyką lokalną i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także organizacją wyjazdów zagranicznych. Natomiast po ukończeniu ścieżki turystyki biznesowej i kwalifikowanej, absolwent będzie zajmował się organizacją wyspecjalizowanej turystyki, dla konkretnego klienta, w tym zagranicznego.

Absolwenci turystyki i rekreacji mogą podejmować pracę w działalności związanej z:

  • agroturystyką;

  • hotelarstwem i gastronomią;

  • turystyką regionów, w tym promocją regionalnego dziedzictwa kulturowego;

  • turystyką międzynarodową;

  • turystyką uzdrowiskową, Wellness i Spa;

  • turystyką kulturową i religijną;

  • e-biznesem i coachingiem w turystyce.