Strona główna Kircher Network


Kircher Network

Sprawozdanie z rozwoju i planowanie średniookresowej agendy strategicznej

Rektorzy, dziekani i delegaci władz jezuickich uczelni w Europie, a także przewodniczący Konferencji Prowincjałów Europejskich Jezuitów, Franck Janin SJ, zebrali się wirtualnie, aby przedyskutować najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju Sieci. Zgromadzenie omówiło raport roczny przedstawiony przez Philipa Geistera SJ i Susanę Di Trolio (odpowiednio: przewodniczącego i sekretarza wykonawczego Sieci Kirchera) na temat przeprowadzonych działań, osiągniętych rezultatów i sprawozdania finansowego Sieci od września 2020 do sierpnia 2021. Poinformowano o zdobyciu funduszy z Fundacji Porticus na projekt "Wzmocnienie instytucjonalne i druga faza programu HEST". Uzyskana dotacja pozwoli na wsparcie pracy grup HEST: grupy ds. sekularyzacji w Europie, grupy ds. dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego oraz grupy ds. ekologii i wyzwań środowiskowych, a także na wzmocnienie budowania potencjału Sieci w zakresie komunikacji i obecności w sferze publicznej.

Zgromadzenie zatwierdziło budżet i propozycje projektów do planu operacyjnego na lata 2021 - 2022, które mają na celu:

  • rozszerzenie projektu pilotażowego "Inter-Institutional Online Courses Project on Theology and Philosophy" o inne kursy prowadzone online w instytucjach członkowskich;
  • wzmocnienie i rozszerzenie kursu "Online Graduate Course on Theology of Christian-Muslim Dialogue";
  • utworzenie grupy bibliotekarzy uniwersyteckich z instytucji członkowskich Kircher Network. Jednym z pierwszych zadań grupy będzie ocena technicznych i finansowych możliwości połączenia istniejących repozytoriów cyfrowych z publikacjami instytucji członkowskich oraz pomoc członkom, którzy nie posiadają takich repozytoriów, w stworzeniu w przyszłości własnych. Przy wsparciu Rady grupa omówi potencjalne korzyści, przeszkody i rozwiązania, a także zasoby potrzebne do rozwoju repozytorium cyfrowego i przygotuje raport wykonalności;
  • przygotowanie propozycji formacyjnej „Tożsamość i Misja Ignacjańska” dla pracowników i wykładowców Szkoły Wyższej Filozofii w Monachium, Instytutu Newmana w Uppsali, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Portugalskiego w Bradze oraz Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Innsbrucku. Propozycja ta będzie wykorzystywać korzyści płynące z uczenia się w sieci (np. tworzenie więzi i poczucia wspólnej tożsamości i misji wśród uczestników) oraz doświadczenia UNIJES,
  • powołanie Komitetu Zarządzającego w ramach Grupy pracowników biur współpracy międzynarodowej, który przygotuje wniosek mający na celu wspieranie wykorzystania programu Erasmus+ do współpracy akademickiej w ramach Kircher Network. Uniwersytet Loyola Andaluzja zgłosił się na ochotnika do koordynowania prac komitetu,
  • uruchomienie nowej grupy HEST ds. humanizacji w medycynie, która będzie koordynowana przez Uniwersytet w Deusto oraz członków wydziałów z ośmiu innych uniwersytetów i ośrodków.

 

Zgromadzenie zbierze się ponownie online w marcu 2022 roku. Jednym z celów spotkania będzie przedyskutowanie zaleceń, które Kircher Network zaproponuje jezuickiej międzynarodowej sieci IAJU do nowego Planu Strategicznego. Podobnie, Zgromadzenie omówi kwestie, które ośrodki jezuickie w Europie i Libanie chciałyby przedyskutować z Ojcem Generałem, Arturo Sosa Abascal SJ, podczas Zgromadzenia IAJU w sierpniu w Boston College.

 

 

Drugi numer magazynu “Best Practices in Jesuit High Education” 

Internetowy magazyn zbiera dobre praktyki w zakresie innowacji pedagogicznej i pedagogiki ignacjańskiej opracowane przez pracowników 23 jezuickich uniwersytetów i kolegiów z całego świata.  Drugi numer zawiera 11 nowych wnikliwych i praktycznych przykładów tego, w jaki sposób nauczanie i uczenie się w jezuickim szkolnictwie wyższym może być nieustannie ulepszane. https://kirchernetwork.org/wp-content/uploads/2021/12/Best-practices-Magazine-vol-2.1.pdf 

Projekt jest globalną platformą usługową, która łączy publikację magazynu na temat najlepszych praktyk w jezuickim szkolnictwie wyższym oraz biuletynu internetowego i infografik z organizacją webinariów prowadzonych przez autorów artykułów. Webinaria stanowią doskonałą przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Cała inicjatywa jest zainspirowana duchem współpracy sześciu regionalnych sieci szkolnictwa wyższego należących do Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Jezuickich (AJCU, AUSJAL, AJCU-AM; AJCU-AP, JHEASA oraz Kircher Network). Koordynatorem inicjatywy jest Kircher Network. Projekt "Best Practices in Jesuit High Education" ma na celu: dzielenie się najlepszymi praktykami i know-how; promowanie współpracy akademickiej; zachęcanie do refleksji nad pedagogią ignacjańską; ułatwianie wymiany wysokiej jakości wiedzy; identyfikowanie strategicznych współpracowników we wspólnych obszarach i tematach. Archiwum magazynu znajduje się tutaj: https://kirchernetwork.org/best-practices-archive/