18.05.2022

Kulturoznawstwo, dlaczego warto?


 

Jeżeli interesuje Cię kulturowa różnorodność otaczającego nas świata, jeżeli chcesz tę różnorodność poznać i zrozumieć, studia z Kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia dla Ciebie! 

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) dla osób zainteresowanych zdobywaniem wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności.

Kulturoznawstwo pozwala zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość kulturową i poznać przeszłość, która ją ukształtowała!

 

Na studiach I stopnia w ramach przedmiotów kierunkowych:

·      zdobędziesz wiedzę o współczesnej kulturze, jej podstawach teoretycznych oraz uwarunkowaniach antropologicznych, artystycznych, komunikacyjnych, filozoficznych, socjologicznych i prawnych;

·      dowiesz się, jaką rolę odgrywa historia kultury, literatury i sztuki oraz jakie znaczenie ma dziedzictwo kulturowe,

·      poznasz zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i mediów oraz animacji i organizacji kultury;

 

Wiedzę oraz umiejętności pozwalają dodatkowo poszerzyć ścieżki kształcenia.

Na studiach I stopnia decyzji o wyborze ścieżki nie trzeba podejmować od razu. Wyboru dokonuje się dopiero po zaliczeniu pierwszego semestru studiów, decydując się na jedną z następujących ścieżek:

  • Cyberkultura i media,
  • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja,
  • Sztuki wizualne.

 

Kulturoznawstwo to studia, które otwierają szerokie perspektywy zawodowe!

 

Cyberkultura i media

W ostatnim czasie coraz mocniejsze więzy łączą naszą codzienność ze światem wirtualnym, a człowiek jako twórca kultury staje się również twórcą kultury w sieci. Ugruntowana wiedza o kulturze to źródło inspiracji dla nowoczesnych mediów komunikacyjnych, przemysłów kreatywnych i cyfrowych reprezentacji otwartej na przyszłość teraźniejszości.

Ścieżka Cyberkultura i media pozwala połączyć wiedzę o nowoczesnych technologiach z szerokim, humanistycznym spojrzeniem na świat. W jej zakresie mieszczą się nowe formy partycypacji w kulturze i sposoby komunikacji medialnej. Wirtualne światy, gry cyfrowe, media społecznościowe, społeczności fanowskie platformy crowdsourcingowe, to tylko niewielka część oferty kierowanej do uczestnika cyberkultury.

Absolwent Kulturoznawstwa realizujący ścieżkę kształcenia Cyberkultura i media może podjąć pracę w przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury i jednostkach mających swoją reprezentację w cyfrowym świecie np.: w mediach internetowych: wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm, jako konsultant przy tworzeniu scenariuszy gier cyfrowych i projektowaniu aplikacji, w zespołach prowadzących internetowe badania, w projektach związanych z badaniem Internetu, sieci społecznościowych itp.

 

Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja 

Dziedzictwo kulturowe łączy teraźniejszość i przeszłość, oddziałuje na życie społeczne, artystyczne, gospodarcze, na relacje międzyludzkie oraz międzykulturowe, a nawet na związki pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym, dlatego konieczne jest, by wciąż na nowo odczytywać naszą schedę po przodkach i wciąż na nowo poddawać ją krytycznej refleksji. Ścieżka Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja przygotowuje do tego, by absolwenci tę wieloaspektowość i współczesny potencjał dziedzictwa potrafili wykorzystać w swojej działalności zawodowej, poznając dziedzictwo materialne i niematerialne Polski, Europy i świata, dziedzictwo w cyberprzestrzeni, szlaki kulturowe, politykę kulturalną w Unii Europejskiej oraz różne aspekty promocji, ochrony i rewitalizacji dziedzictwa oraz funkcjonowania instytucji kultury, ich finansowania oraz zarządzania nimi.

Perspektywy zawodowe, jakie otwierają się przed absolwentami, którzy wybierają ścieżkę Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja to praca w: instytucjach kultury i instytucjach medialnych: teatrach, muzeach, stacjach radiowych i telewizyjnych, instytucjach związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, agencjach reklamy i PR, przedsiębiorstwach IT oraz szeroko rozumianym sektorze przemysłów kreatywnych.

 

Sztuki wizualne

Ścieżka Sztuki wizualne koncentruje się wokół wszechstronnie rozumianych zagadnień współczesnej i dawnej kultury artystycznej: malarstwa, rzeźby, architektury, rzemiosła artystycznego i form przemysłowych,  a także filmu, fotografii oraz teatru. Poznawanie funkcji sztuki oraz teorii i praktyki widowisk, jak też ich antropologicznych uwarunkowań, pozwala zdobyć podstawy wiedzy warsztatowej oraz zrozumieć, jak funkcjonują instytucje artystyczne. Znajomość teorii i funkcjonowania sztuk wizualnych jest ściśle powiązana z zagadnieniami z zakresu wiedzy o kulturze, dzięki czemu bardziej precyzyjne staje się wskazywanie kontekstów powstania dzieł artystycznych, określanie ich genezy i formułowanie ocen zjawisk artystycznych.

Absolwenci, którzy wybrali ścieżkę Sztuki wizualne, mogą podjąć pracę jako specjaliści z zakresu sztuk plastycznych, animatorzy widowisk artystycznych, animatorzy teatralni, mogą też kreować i koordynować działania plastyczne, teatralne, filmowe w muzeach i galeriach sztuki, domach i ośrodkach kultury, a także innych instytucjach sztuki i kultury lub w firmach i placówkach zajmujących się animacją artystyczną, wystawiennictwem bądź promocją kultury, mają także kompetencje, by pracować w działach kreatywnych firm niezwiązanych bezpośrednio z życiem artystycznym i kulturalnym.