Strona główna Uczelnia Komunikaty LET’S CARE Budowanie bezpiecznych i troskliwych szkół w celu wspierania włączenia edukacyjnego i osiągnięć szkolnych.


LET’S CARE Budowanie bezpiecznych i troskliwych szkół w celu wspierania włączenia edukacyjnego i osiągnięć szkolnych.

 

Europejski projekt badawczy obejmujący 9 krajów europejskich, 120 szkół, 18 000 uczniów i 2400 nauczycieli, którego celem była poprawa osiągnięć uczniów i ich dobrostanu w ich środowiskach edukacyjnych. Zostaną przeanalizowane krytyczne punkty, słabe strony i potrzeby, aby zrozumieć i ulepszyć opiekuńczy wymiar włączenia edukacyjnego i sukcesu szkoły.

Projekt Let's Care, finansowany w ramach programu Horyzont Europa, ma ambitny cel, jakim jest rozwiązanie problemu rosnącego wskaźnika słabych wyników w nauce i przedwczesnego kończenia nauki poprzez promowanie budowania modelu bezpiecznej szkoły: troskliwego środowiska edukacyjnego w skutecznym kontekście relacyjnym i emocjonalnym, sprzyja włączeniu i motywacji.

Celem projektu Let's Care od wczesnego dzieciństwa po szkołę średnią i później jest wskazanie czynników stojących za słabymi wynikami, rezygnacją z nauki lub porzucaniem szkoły, biorąc pod uwagę cztery różne filary: indywidualny, relacyjny, społecznościowy i polityczny. Ponadto projekt opowiada się za innowacyjnymi badaniami promującymi bezpieczną naukę, bezpieczne nauczanie, bezpieczne szkoły i bezpieczną edukację poprzez ustanawianie bezpiecznych emocjonalnie relacji jako podstawy nauczania. W sytuacjach bezbronności i niekorzystnej sytuacji społecznej budowanie emocjonalnie wspierających relacji w ramach „bezpiecznej szkoły” może odegrać kluczową rolę w odwróceniu tej dynamiki.

Realizacja projektu Let's Care będzie miała miejsce w ciągu najbliższych 3 lat. Prace przygotowawcze, prowadzone w 9 krajach (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Polska, Bułgaria, Litwa, Austria, Belgia, Holandia), położyły podwaliny naukowe pod badania poprzez utworzenie pierwszej wspólnoty szkół, przeprowadzenie wstępnych prac teoretycznych i terenowych badania i rozwój centrum internetowego, które będzie gromadzić materiały szkoleniowe, dobre praktyki i przestrzeń do dyskusji dla 2400 uczestniczących nauczycieli. Celem jest identyfikacja działań, które należy wdrożyć, aby poprawić relacje między nauczycielami a uczniami, szkołą a rodziną, społecznościami lokalnymi i polityką. Działania te zaowocują stworzeniem tętniącego życiem i konstruktywnego środowiska, w którym wszyscy uczniowie, nawet ci ze środowisk defaworyzowanych kulturowo i społecznie, będą mogli wyrazić swoje talenty, skłonności i zdolności.

Uczniowie, którzy obecnie doświadczają pozytywnego środowiska szkolnego i dostrzegają swoje umiejętności i potencjał, prawdopodobnie w przyszłości wyrosną na proaktywnych, otwartych i pełnych szacunku obywateli. Niezbędne do realizacji tego ambitnego, ale istotnego celu jest aktywne zaangażowanie szerszej społeczności społecznej związanej ze szkołą. Jest to w istocie jedyny niezbędny czynnik umożliwiający kultywowanie zdrowego, demokratycznego, włączającego i bezpiecznego społeczeństwa. W projekcie Let's Care weźmie udział ponad 300 interesariuszy, w tym władze publiczne, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, stowarzyszenia nauczycieli i rodziców, a także instytucje akademickie.

Kolejnymi etapami projektu będzie aktywny udział szkół biorących udział w praktycznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. W każdym kraju uczestniczącym zostaną zorganizowane kursy szkoleniowe w zakresie bezpiecznego nauczania, stacjonarne i internetowe, w oparciu o innowacyjne materiały szkoleniowe i narzędzia oceny. Następnie w każdym państwie członkowskim odbędą się konferencje krajowe, których celem będzie rozpowszechnienie modelu i wyników LET'S CARE oraz przeszkolenie nauczycieli, wychowawców i badaczy w zakresie korzystania z różnych narzędzi. Ponadto w 2024 r. w Weronie odbędzie się Międzynarodowe Forum Nauczycieli, podczas którego nauczyciele z całej Europy będą przedstawiać i dzielić się praktykami bezpiecznego nauczania, eksperymentowanymi i stosowanymi w ich własnych krajach. Końcowa międzynarodowa konferencja LET'S CARE odbędzie się w Hiszpanii w 2026 r. i wezmą w niej udział zainteresowane strony z sektora edukacji, decydenci i decydenci, a także przedstawiciele innych projektów europejskich.

Bezpieczne relacje przywiązania odgrywają ważną rolę ochronną przed międzypokoleniowym przekazywaniem wykluczenia społecznego na wszystkich poziomach szkoły. Projekt Let's Care ma na celu kompleksowe zbadanie i ocenę wartości wymiaru opiekuńczego dla włączenia edukacyjnego i sukcesu akademickiego. Stworzymy
ramy teoretyczne i praktyczne, aby wspierać czynniki wpływające na bezpieczne relacje uczniów, aby promować zaangażowanie szkoły, lepsze wyniki w nauce i możliwości edukacyjne.  (autor: Flrdes)

Więcej informacji o projekcie znaleźć można pod adresem https://letscare.europole.org/