Strona główna "Muzykalne brzdące w sieci kultury"


"Muzykalne brzdące w sieci kultury"

Zapraszamy do zapoznania się z biogramem Pani Danuty Pietraszewskiej, doktorantki IV roku Pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum i tegorocznej laureatki stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie upowszechniania kultury w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. Zwycięski, autorski projekt zatytułowany "Muzykalne brzdące w sieci kultury" dotyczy w szczególności edukacji muzycznej małych dzieci i upowszechniania sztuki muzycznej w środowisku bliskim dziecku (również wśród rodziców i nauczycieli).

Serdecznie GRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danuta Pietraszewska

muzyk, pedagog, muzykoterapeutka, aktorka i współzałożycielka Teatru Studio w Krakowie, doktorantka Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej brzmi: "Koncepcje edukacji muzycznej w Polsce w latach 1919-1939 w programach, podręcznikach metodycznych i wybranych śpiewnikach szkół powszechnych", a promotorem pracy jest Pani dr hab. Klaudia Węc, prof. AIK. Pani Danuta Pietraszewska jako doktorantka współpracuje z Katedrą Arteterapii kierowaną przez Panią Profesor. W ramach współpracy z Katedrą między innymi przygotowała i zrealizowała warsztaty muzykoterapeutyczne, które odbyły się podczas Dni Arteterapii w Akademii Ignatianum. Uczestnikami tych zajęć byli pracownicy, studenci i doktoranci AIK oraz członkowie Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Od czterech lat jestem też nauczycielem akademickim i prowadzi w AIK zajęcia ze studentami na Wydziale Pedagogicznym i Filozoficznym.

Ukończyła POSM II st. w Krakowie (rytmika, fortepian). Studiowała muzykologię na UJ oraz pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła szkołę aktorską i telewizyjną i zdała egzamin państwowy uzyskując tytuł aktora nadany przez Związek Artystów Scen Polskich. Jest instruktorem wokalnym i teatralnym. Prowadzi zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci. Jej zainteresowania naukowo – badawcze skupiają się wokół pedagogiki muzyki, edukacji muzycznej oraz terapii przez sztukę. W 2020 roku ukończyła Muzykoterapię na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wielokrotnie nagradzana za szczególne osiągnięcia w pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczka licznych konferencji naukowych z zakresu upowszechniania kultury muzycznej, a ponadto autorka publikacji naukowych o tematyce zbieżnej z zainteresowaniami naukowo-badawczymi. Laureatka stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie upowszechniania kultury w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. Jej zwycięski - autorski projekt zatytułowany Muzykalne brzdące w sieci kultury jest realizowany od stycznia do grudnia 2021 roku. 

 

 

 

Opis projektu "Muzykalne brzdące w sieci kultury"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie merytoryczne, przygotowanie, realizacja i publikacja w Internecie filmów edukacyjnych rozwijających u dzieci (do 6 r. ż.) obszar kompetencji związany z percepcją sztuki muzycznej, a tym samym utworzenie przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury (w szczególności dzieciom, rodzicom, nauczycielom) wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Celem działań jest przede wszystkim wspieranie kompetentnego i krytycznego odbioru sztuki przez dzieci, przygotowanie do kreatywnych i samodzielnych działań twórczych oraz budowanie świadomości twórczej w szerokim kontekście społeczno-kulturowym.

W każdym filmie zaprezentowana zostanie polska piosenka z repertuaru dziecięcego nawiązująca w swej treści do świata i sytuacji bliskich dziecku. Każdy utwór stanie się podstawą analizy warstwy muzycznej co w efekcie powinno doprowadzić do pogłębionego rozumienia odbieranego dzieła. Piosenkom będą towarzyszyły ruchowe zabawy melodyczno-rytmiczne rozwijające aktywne słuchanie. Percepcję dzieła muzycznego umożliwią również proponowane instrumentacje utworów muzycznych, a także inne aktywności takie jak malowanie do muzyki, taniec, ruch z wykorzystaniem rekwizytów, instrumentacje utworów muzycznych, wiersze i opowiadania nawiązujące w swej treści, charakterze do prezentowanego utworu. Synteza dyscyplin reprezentujących obszar sztuki stanie się podstawą do interaktywnych działań edukacyjnych skoncentrowanych na kształceniu umiejętności krytycznego i innowatorskiego odczytywania dzieł kultury.

Motywacja podejmowanych działań w ramach projektu

We współczesnej kulturze - kulturze nadmiaru wytworów, łatwo można przejść obok tego co ważne i wartościowe. Istotne staje się więc wypracowanie narzędzi do analizy sztuki – w pierwszej kolejności jej percepcji i dalej - tworzenia. Rozpoczynając ten proces na etapie wczesnego rozwoju dziecka, poprzez zabawę wprowadza się je w świat kultury i sztuki czyniąc świadomym odbiorcą wytworów dostosowanych do jego możliwości percepcyjnych. Takie przygotowanie może w przyszłości stać się fundamentem do kształcenia umiejętności dokonywania świadomego wyboru i samodzielnej, dojrzałej i głębszej interpretacji wytworów sztuki, z którymi młodzi odbiorcy – wychowankowie mają styczność. Istotne jest więc kształtowanie kompetencji odbiorców sztuki oraz rozwijanie w wychowankach postawy refleksyjnej i podstawy aksjologicznej jako głównych przesłanek edukacji przez sztukę.

Znaczące zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie wywierają wpływ zarówno na kulturę, sztukę jak i na praktykę edukacyjną, w tym także na edukację kulturową w zakresie muzyki. W dyskursie pedagogicznym często podejmowane są analizy tych procesów ich uwarunkowania i konteksty. Poszukiwane są także modele i formuły (dotyczące między innymi doboru treści, form, metod przekazywania wiedzy o sztuce), strategie edukacji oraz animacji kulturalnej dzieci i młodzieży odpowiadające wymaganiom zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Celem muzycznych, wirtualnych spotkań jest więc również poszerzenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie posługiwania się różnymi sposobami upowszechniania nowych idei w kulturze i sztuce.

Szybkie rozprzestrzenianie się nowoczesnych technologii informacyjnych, ekspansja nowych mediów i zmiany w sferze komunikacji społecznej sprzyjają tak zwanemu uczeniu się nieformalnemu, również poznawaniu w ten sposób świata muzyki, a tym samym poprzez zasięg i atrakcyjność wielorakich form – wprowadzaniu odbiorców w obszar dziedzictwa kulturowego. Ważne jest więc budowanie relacji łączącej przekazywanie dziedzictwa kultury w procesie edukacyjnym i zarazem otwarcie na istotne zmiany i przeobrażenia w przestrzeni kulturowej. Szczególnego znaczenia nabiera tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, upowszechniania dorobku kultury i zwiększania obecności kultury w życiu społecznym, w których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.

Zapraszam serdecznie do udziału w projekcie "Muzykalne brzdące w sieci kultury" wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i upowszechnianiem muzycznej kultury i sztuki.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Danuta Pietraszewska

 

Treści dostępne na kanale YouTube i stronie Facebooka zatytułowanych Muzykalne brzdące w sieci kultury.