13.02.2019

Naukowcy z Ukrainy z wizytą na AIK


        Wzajemna wymiana doświadczeń i poszukiwanie pomysłów na wieloaspektową współpracę - takie były dwa główne cele cyklu spotkań, które odbyły się w ramach stażu naukowego dla pracowników uczelni ukraińskich, którzy w lutym br. gościli w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK. Projekt został zatytułowany "Badania naukowe i organizacja procesu nauczania w naukach ekonomicznych, zarządzaniu i prawie" ["Research and organizing the educational process in economics, management and law"], a w grupie, która liczyła ok. 40 osób i odwiedziła naszą Uczelnię, znaleźli się Dziekani, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr oraz pracownicy naukowi następujących uczelni: 

 

- University of Customs and Finance, Dnipro;

- Odessa National Polytechnic University, Odessa;

- Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa;

- Cherkasy State Technological University, Cherkasy;

- Donetsk National Technical University, Pokrovsk;

- Sumy State University, Sumy;

- International Humanitarian University, Odessa;

- Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv;

- Lviv Polytechnic National University, Lviv;

- State Higher Educational Institution "V. Getman Kyiv National Economic University", Kyiv; National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv;

- Donetsk State University of Management, Mariupol;

- Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi;

- Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk;

- National Technical  University “Kharkiv Politechnic Institute”, Kharkiv;

- Azov Maritime Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", Mariupol;

- National University of Culture and Arts, Kyiv;

- Event-Management and Leisure Industry Department of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv;

- National University of Food Technologies, Kiev.

 

 

            W ramach realizowanego projektu 12 lutego br. odbyło się spotkanie, w czasie którego nasi goście mieli okazję poznać Akademię Ignatianum zarówno od strony organizacyjnej, jak i naukowej. Uczestników projektu powitał dr Konrad Oświecimski, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, który podkreślił, że chociaż w porównaniu z innymi krakowskimi uczelniami wyższymi nasz ośrodek nie działa w aż tak dużej skali, to zarówno specyfika oferty edukacyjnej, jak i inspiracja ideałami edukacji jezuickiej czynią z Ignatianum miejsce wyjątkowe. Zapewnił również o otwartości na wszelkie pomysły mogące przyczynić się do rozwoju współpracy polskich i ukraińskich środowisk naukowych. W imieniu stażystów głos zabrała prof. Olha Prokopenko [International Humanitarian University - Odessa, University of Bielsko-Biala], wyrażając nadzieję, że budowanie dobrych relacji w skali indywidualnej oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw naukowych przyniesie wiele korzyści obu stronom współpracy.

            Następnie Agnieszka Baran, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej AIK, przybliżyła gościom podstawowe informacje o działalności naszej Uczelni zarówno w aspekcie dydaktycznym, naukowym, jak i społecznym. Omówiła również najważniejsze formy współpracy AIK z uczelniami partnerskimi na całym świecie. Z kolei dr hab. Michał Wawrzonek [AIK] przedstawił praktyczne wyzwania stojące przez polskimi i ukraińskimi uczelniami wyższymi w kontekście aktualnego niżu demograficznego oraz w kontekście wprowadzanych w Polsce reform dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie umiędzynarodowienia. Dr Mateusz Pękala [Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji AIK ds. Studenckich] zaprezentował korzyści płynące ze stosowania aktywnych metod nauczania, takich jak np. analiza studium przypadku, gra edukacyjna czy burza mózgów w edukacji studentów administracji, zarządzania publicznego, nauk politycznych i prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania strategii zarządzania sytuacjami konfliktowymi i metod alternatywnego rozwiązywania sporów [negocjacje, mediacje, arbitraż]. W dalszej kolejności głos zabrał również dr hab. Artur Wołek, prof. AIK, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, podkreślając, że Ukraina jest dla Polski partnerem strategicznym pod bardzo wieloma względami, w tym również i w kontekście rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz prowadzenia i upowszechniania wyników badań naukowych.

           

W drugiej części spotkania referaty wygłosili przedstawiciele uczelni ukraińskich, m.in.: Petrushenko Mykola, Doctor of Economics, Associate Professor [Sumy State University] - “Evolutionary triangle" of game theory: from conflict modeling to mechanism design”; Shkarupa Olena, Doctor of Economics, Associate Professor [Sumy State University] - “Formation of a roadmap of reforms in Ukraine based on the establishment of channels for promoting innovation”; prof. Olha Prokopenko [International Humanitarian University – Odessa, University of Bielsko-Biala] - “Business Games in Economics and Management”. Następnie każdy z uczestników projektu miał okazję przedstawić swoje doświadczenia dydaktyczne i zainteresowania naukowe. Spotkanie podsumowała dr Agnieszka Knap-Stefaniuk [Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji AIK ds. Dydaktycznych] podkreślając wagę i znaczenie kontaktów międzynarodowych w procesie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w pracy ze studentami, w promowaniu aktywnych metod kształcenia oraz w budowaniu wzajemnego zaangażowania i współpracy w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania w XXI wieku.

            Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić Czytelnię i Bibliotekę Naukową Księży Jezuitów oraz Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa. W zgodnej opinii naszych gości zarówno wizyta w murach Akademii Ignatianum, jak i możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń naukowych była dobrym sposobem na podniesienie własnych kwalifikacji oraz nawiązanie relacji, które zaowocują w przyszłości. Mamy nadzieję, że odwiedziny tak licznej grupy przedstawicieli rozmaitych ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego będzie na naszej Uczelni impulsem do dalszego umiędzynarodowienia i zacieśnienia współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

 

oprac. dr Agnieszka Knap-Stefaniuk, dr Mateusz Pękala