Strona główna Uczelnia Komunikaty Nowa publikacja dr Agnieszki Klucznik-Tӧrő


24.01.2022

Nowa publikacja dr Agnieszki Klucznik-Tӧrő


Przedsiębiorczość jest coraz częściej rozumiana jako zestaw kompetencji potrzebnych w wielu zawodach. Wynika z tego potrzeba włączania na różnych poziomach nauczania – od przedszkola po szkoły doktorskie, od programów dla administracji publicznej (więcej: Przedsiębiorcze państwo, Mariana Mazzucato), sportowców, czy lekarzy, programów rozwijających wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.  

Z tym zwiazana jest stopniowa zmiana paradygmatu szkolnictwa wyższego z tradycyjnego w kierunku tzw. Uniwersytetu Przedsiębiorczego (ang. Entrepreneurial University), która odbywa się dzięki współpracy pomiędzy uczelniami, jednostkami rządowymi i partnerami przemysłowymi i jest opisane w modelach Triple, Quadruple i Quintuple Helix.  

Równocześnie, Uniwersytet Przedsiębiorczy powinien być czymś więcej niż tylko sprzedawaniem know-how dla przemysłu, pozyskiwaniem komercyjnych zamówień od zewnętrznych interesariuszy, czy nawet więcej niż tworzeniem nowych wspólnych projektów.  

Pogłębienie tej tematyki znaleźć można w artykule p. dr Agnieszki Klucznik-Tӧrő, pracownika Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum. Publikacja ukazała się w specjalnym wydaniu czasopisma Sustainability, poświęconego edukacji w zakresie przedsiębiorczości wzmacniającej zrównoważony rozwój. Artykuł dostępny jest pod adresem: https://doi.org/10.3390/su132011243 (Klucznik-Tӧrő, A. The New Progression Model of Entrepreneurial Education—Guideline for the Development of an Entrepreneurial University with a Sustainability Approach. Sustainability2021, 13, 11243. https://doi.org/10.3390/su132011243). 

Zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją.