14.05.2019

Nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA!


 

Arteterapia z twórczą resocjalizacją

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiona zostanie nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA: Arteterapia z twórczą resocjalizacją dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Studia trwają 5 semestrów.

 

DLACZEGO WARTO:

Akademia Ignatianum w Krakowie jest jedyną polską uczelnią, będącą członkiem ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education), organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie. Studia uzyskały także rekomendację Stowarzyszenia Artetarapeutów Polskich Kajros.

 

PROFIL KANDYDATA:

 

Studia dedykowane są osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.)

Oferta skierowania jest do absolwentów pierwszego stopnia studiów, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy w swoich zainteresowaniach koncentrują się na sztuce i swoją aktywność udokumentują w rekrutacyjnym portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki.

 

W kolejnym etapie rekrutacji na specjalność przewidziana jest rozmowa Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatem dotycząca jego zainteresowań, planów zawodowych, doświadczenia pedagogicznego i arteterapeutycznego, oczekiwań i wymagań dotyczących wybranej specjalności.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie dysponował warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, do aktywności w tworzeniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia roli pedagoga - arteterapeuty. Absolwenci specjalności 'Arteterapia z twórczą resocjalizacją' mogą być zatrudnieni jako: pedagodzy-arteterapeuci w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz leczniczych w tym w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu czy ośrodkach readaptacyjnych.

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI:
https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja