Strona główna Studia I stopnia, jednolite magisterskie Obywatele polscy z maturą zagraniczną, maturą IB lub maturą EB


Obywatele polscy z maturą zagraniczną, maturą IB lub maturą EB

[POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY REKRUTACJI]

Kandydat składa swoje podanie w systemie elektronicznym IRK według instrukcji:
[REKRUTACJA KROK PO KROKU]

ZDJĘCIE ORAZ SKANY DOKUMENTÓW KTÓRE SĄ WYMAGANE DO PRZESŁANIA W SYSTEMIE IRK PRZED ZAKOŃCZENIEM REJESTRACJI NA STUDIA *

Zdjęcie w formie elektornicznej na potrzeby wyrobienia Elektornicznej Legitymacji Studenckiej (zgodnie z kryteriami dla zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu).
 • Skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
 • skan tłumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionego dokumentu lub skan dyplomu matury międzynarodowej (dyplom IB) lub dyplomu matury europejskiej (dyplom EB).
Dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich:
 • skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli ma być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

* ZGODNIE Z TERMINARZEM REKRUTACJI DLA DANEGO NABORU.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WPISU NA STUDIA PRZEZ PRZYJETYCH KANDYDATÓW**

DOKUMENTY SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE BIURA REKRUTACJI
Wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostępny do wydrukowania dopiero po przyjęciu na studia na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK).

 • kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
 • kserokopia tłumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionego śwadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia lub kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureat) [oryginał do wglądu].
Kserokopia decyzji administracyjnej właściwego kuratorium oświaty o uznaniu za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, zgodnie z przepisami art. 93a – art. 93d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zmian.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447) – w przypadku kandydatów na studia pierwszego, którzy posiadają świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają inne niż określone w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub nie uznane na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (oryginał do wglądu).
Decyzję o uznaniu świadectwa należy dostarczyć do końca pierwszego semestru studiów pod rygorem skreślenia z listy studentów.
Więcej informacji o uznawalności zagranicznych świadectw i dyplomów.
Ważny dokument tożsamości*** przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona notarialnie (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi Biura Rekrutacji w celu weryfikacji tożsamości).
Aktualna kolorowa fotografia przedstawiająca kandydata - o wymiarach 3,5 cm/4,5 cm - opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
Fotografia musi spełniać kryteria zdjecia do dowodu osobistego lub paszportu.
Dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością:
 • kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - jeżeli orzeczenie nie wydano w Polsce, to należy przedstawić również tłumaczenie przysięgłe na język polski - Nie jest to dokument obowiązkowy, jednakże dostarczenie go podczas wpisu na studia uprawni przyjętego kandydat do korzystania z pomocy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignaianum w Krakowie.
Dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich:
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskiej olimpiadzie stopnia centralnego lub konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim - o ile taki dokument został uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu).
W przypadku osób duchownych – kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów na Wydziale Filozoficznym w Akademii Ignatianum w Krakowie (oryginał do wglądu).
** Wpisu na studia dokonują tylko kandydaci którzy zostali przyjęci na studia. Osoby które zostały wpisane na listę rezerwową nie mogą dokonać wpisu na studia. 
Osoby które znajdują się na liście rezerwowej dla danego kierunku, muszą poczekać na ogłoszenie list rankingowych w których zostaną przedstawione listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia. Terminy, na dokonanie wpisu na studia przez osoby przyjęte na studia z listy rezerwowej, są podane w zakładce: [TERMINARZ REKRUTACJI]

 

*** Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • Dowód osobisty;
 • Paszport;
 • Karta pobytu cudzoziemca;
 • Żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.
Brak dostarczenia oryginału dokumentu tożsamości/kserokopii potwierdzonej przez notariusza lub innych wyżej wymienionych wymaganych dokumentów, powoduje że nie zostanie dokonany wpis na studia.

 

Jeżeli kandydat nie jest w stanie osobiście dokonać wpisu na studia, to ma prawo wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w zakładce:
[WZORY DOKUMENTÓW]