Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej

 

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi, które mogą zaowocować poszerzeniem możliwości współpracy w zakresie naukowo-dydaktyczno-badawczym Uczelni,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami kościelnymi/jezuickimi, których uczelnia jest członkiem oraz innymi podmiotami międzynarodowymi,
 • współpraca z Rektorem  w zakresie tworzenia wizerunku Uczelni
 • realizacja innych zadań zleconych przez Rektora AIK w zakresie objętym obowiązkami

 

Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Senioralnej

dr hab. Ewa Kucharska, prof. AIK

 • koordynowanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w przewidzianych dla nich obszarach życia akademickiego Akademii Ignat
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu rozpoznawania potrzeb osób starszych i możliwości ich zapobiegania,
 • koordynowanie i organizowanie kursów prowadzonych w ramach Fundacji Ignatianum, a dotyczących szkoleń dla osób zajmujących się osobami starszymi,
 • podejmowanie i koordynowanie współpracy z:
  • administracją rządową przy realizacji zadań dotyczących polityki senioral
  • osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki senioralnej województwa małopolskiego i śląskiego
  •  instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych
 • udzielanie konsultacji przy poszukiwaniu możliwości pozyskania środków finansowych.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Absolwentów

mgr Igor Solarz

 • przedstawienie Rektorowi Ignatianum propozycji działań w zakresie budowania relacji z absolwentami Ignatianum oraz realizacja tych działań;
 • inicjonowanie i koordynacja współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń i budowy dobrych praktyk;
 • organizowanie działalności informacyjnej i szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie budowania relacji z absolwentami;
 •  współpraca z władzami uczelni i wydziałów w zakresie realizacji podejmowanych działań;
 • współdziałanie z Akademickim Biurem Karier, Biurem Promocji Ignatianum oraz Fundacją Ignatianum, szczególnie w zakresie inicjowania nowych form współpracy z absolwentami;
 • koordynacja tworzenia strony internetowej dla absolwentów Ignatianum
 • tworzenie projektów dokumentów wewnątrzuczelnianych dotyczących powierzonych zadań
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora Ignatianum.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznych

mgr Tomasz Konturek

 • Koordynacja i inicjowanie działań o charakterze społecznym i historyczno-kulturalnym.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami samorządowymi i centralnymi m.in. Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa, w celu wspólnego prowadzenia projektów
 • Współpraca ze środowiskami Polonii i Polaków mieszkających za granicami RP
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami społecznymi, charytatywnymi i organizacjami pozarządowymi w obszarach zgodnych z działalnością Uczelni i instytucji uczelnianych.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

dr Jarosław Kucharski

 • Koordynowanie praktyk z zakresu SOU na całej Uczelni oraz wśród podmiotów powiązanych, takich jak Fundacja Ignatianum,
 • zbieranie informacji we wszystkich jednostkach AIK na temat podejmowanych inicjatyw w zakresie SOU,
 • monitorowanie działań w zakresie SOU,
 • raportowanie praktyk SOU zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative, w szczególności:
  • przygotowywanie materiałów do publikacji na stronę internetową AIK,
  • przygotowanie raportów CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna odpowiedzialność biznesu),
 • identyfikację oczekiwań interesariuszy w zakresie SOU,
 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi AIK w celu usprawnienia wdrażania  i raportowania praktyk SOU, np. organizację warsztatów i szkoleń dotyczących SOU, pomoc przy wdrażaniu praktyk SOU
 • wypracowanie (wraz z Władzami AIK) wytycznych dotyczących działań SOU (np.: instrukcja compliance, zalecenia dotyczące green events, zalecenia dla kontrahentów i współpracowników AIK itp.),
 • współpracę z innymi uczelniami w ramach promowania i wdrażania praktyk SOU,
 • wsparcie dla inicjatyw studenckich w ramach SOU,
 • doradztwo dla podmiotów wdrażających praktyki z zakresu SOU i CSR.

 

Pełnomocnik Rektora ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

mgr Stanisław Alwasiak

 • Inicjowanie działań Uczelni na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy;
 • koordynacja działań jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Rektora w zakresie objętym obowiązkami.