Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Projekt Let’s Care: Budowanie bezpiecznych i troskliwych szkół w celu wspierania włączenia edukacyjnego i podnoszenia efektywności kształcenia wchodzi w kolejne etapy realizacji…


27.10.2023

Projekt Let’s Care: Budowanie bezpiecznych i troskliwych szkół w celu wspierania włączenia edukacyjnego i podnoszenia efektywności kształcenia wchodzi w kolejne etapy realizacji…


W Katedrze Pedagogiki Społecznej oraz Katedrze Badań nad Rodziną UIK (Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu) realizowany jest projekt finansowany przez Komisję Europejską [ID: SEP-210774499 HORIZON-CL2-2021-Transformations-01-04 Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe]. Projekt: Lets Care: Building Safe And Caring Schools To Foster Educational Inclusion And School Achievement (ID: 101059425). Projekt będzie realizowany w latach 2022-2026, a wartość pozyskanych dla grantu środków wynosi 2 999 605 EUR.

Let’s Care to projekt międzynarodowego konsorcjum z udziałem czterech uczelni wyższych (Universidad Pontificia Comillas w Madrit, Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie, Fachhochschule Vorarlberg GMBH w Dornbirn, Akademia Ignatianum w Krakowie) oraz dziesięciu innych podmiotów z Europy (NGO’s, Fundacje, Stowarzyszenia z Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Włoch, Belgii, Polski, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Litwy), koordynatorem którego jest Universidad Pontificia Comillas w Madrycie. Kierownikiem ośmioosobowego zespołu badawczego Akademii Ignatianum jest prof. AIK dr hab. Maria Marta Urlińska, która także wespół z prof. nadzw. dr hab. Ryszardą Cierzniewską jest liderem merytorycznym projektu, natomiast koordynatorem grantu jest dr Ewa Dybowska. W skład zespołu wchodzą także prof. AIK dr hab. Anna Błasiak, dr Jarosław Charchuła SJ, dr Ewa Sowa-Behtane, dr Magdalena Urlińska-Berens oraz mgr Małgorzata Porębska. Zespół UIK bierze udział we wszystkich ośmiu modułach (jako wykonawca) oraz przyjął na siebie koordynację jednego z nich.

Celem projektu LET’S CARE jest dogłębne zrozumienie i wspomaganie relacyjnego wymiaru włączenia edukacyjnego i efektywności kształcenia, jak również identyfikacja czynników wpływających na niskie poczucie bezpieczeństwa uczniów jako podstawowej przyczyny słabszych wyników, zniechęcenia i porzucania nauki na czterech poziomach ekologicznych: indywidualnym, relacyjnym, społecznościowym i politycznym. LET’S CARE stworzy teoretyczne i praktyczne ramy wspierające bezpieczną naukę, bezpieczne nauczanie, bezpieczne szkoły i bezpieczną edukację na każdym poziomie jako próbę przerwania łańcucha międzypokoleniowej transmisji edukacyjnego i społecznego wykluczenia.

Proponowane podejście może doprowadzić do zmniejszenia wskaźników niepowodzeń szkolnych, niskich wyników kształcenia i przedwczesnego porzucania szkoły. Oryginalność podejścia opiera się na wzmacnianiu relacji w celu walki z wykluczeniem edukacyjnym i nierównościami. W wyniku prac powstaje model pomagający zrozumieć wagę poczucia bezpieczeństwa jako remedium na niskie wyniki i przedwczesne porzucanie nauki, promujący relacyjne podejście do działań włączających w szkole. W rezultacie powstaną narzędzia, zalecenia i wytyczne dotyczące możliwych kierunków działań, adresowane do różnych placówek począwszy od przedszkola aż po szkoły średnie i szkoły drugiej szansy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane wielopoziomowe, wieloetapowe i przekrojowe badania, eksplorujące europejskie konteksty edukacyjne, obejmujące 120 szkół, 18 000 uczniów i 2400 nauczycieli z 6 krajów europejskich na 4 etapach szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. LET'S CARE, wspierany przez konsorcjum ekspertów, wdroży holistyczne podejście metodologiczne, w tym mechanizmy współtworzenia. Wyniki badań będą podstawą do  sformułowania rekomendacji dla decydentów w postaci nowatorskich, opartych na badaniach naukowych zaleceń dla polityki oświatowej w celu podniesienia świadomości na temat bezpiecznych/troskliwych szkół mających potencjał zwalczania wykluczenia społecznego uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

 

dr Magdalena Urlińska - Berens