Rektor

Rektor jest najwyższym przełożonym wszystkich pracowników i studentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Zarządza Uczelnią na mocy władzy zwyczajnej określonej normami prawa kościelnego i państwowego oraz Statutu Uczelni.

Do głównych zadań Rektora należy:

1. reprezentowanie uczelni na zewnątrz,

2. zarządzanie uczelnią,

3. przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni,

4. powołuje prorektorów oraz określenie zakresu ich obowiązków,

5. przygotowywanie sprawozdań dla Wielkiego Kanclerza,

6. sporządzanie i aktualizowanie danych dla Kongregacji Edukacji Katolickiej oraz ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

7. informowanie Wielkiego Kanclerza i Wielkiego Wicekanclerza o najważniejszych sprawach Ignatianum,

8. składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,

9. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

10. powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie,

11. prowadzenie polityki kadrowej w uczelni,

12. tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,

13. tworzenie szkół doktorskich,

14. prowadzenie gospodarki finansowej uczelni,

15. tworzenie regulaminu pracy,

16. ustalanie w regulaminie wynagradzania warunków i zasad przyznawania wynagradzania za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

17. skreślanie z listy studentów oraz wydawanie rozstrzygnięć w sprawach studenckich zgodnie z regulaminem studiów,

 

18. zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.

 

Rektorowi podlegają:

  • Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej
  • Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Senioralnej
  • Pełnomocnik Rektora ds. Absolwentów
  • Pełnomocnik Rektora ds. Społecznych
  • Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
  • Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Pełnomocnik Rektora ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy
  • Rektorat
  • Kancelaria prawna