Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czwarta władza – samorząd terytorialny, media, społeczeństwo obywatelskie, inne podmioty?”


28.04.2023

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czwarta władza – samorząd terytorialny, media, społeczeństwo obywatelskie, inne podmioty?”


 

 

W dniach 26-27 kwietnia w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czwarta władza – samorząd terytorialny, media, społeczeństwo obywatelskie, inne podmioty?”. Konferencja była objęta patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Jego Magnificencji Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie. Została ona zorganizowana przez Katedrę Współczesnych Systemów Politycznych AIK. Partnerami wydarzenia byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie oraz portal Krakow.pl. W trakcie 7 paneli konferencyjnych wystąpiło z referatami 38 prelegentów reprezentujących 20 uczelni.

            Konferencja została zainagurowana w dniu 26 kwietnia o godz. 11 wystąpieniem Rektora AIK. Następnie rozpoczął się pierwszy panel konferencji „Teoretyczne założenia czwartej władzy”. Paneliści rozważali, czym w ogóle jest władza oraz na ile kategoria teoretyczna, jaką jest „czwarta władza”, mogłaby być przydatna pod względem analitycznym, a także jaka jest rola mediów w ramach konstruowania systemu politycznego. 

            Po przerwie obiadowej odbyła się uroczystość jubileuszu 40-lecia pracy naukowej profesora nadzwyczajnego w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych AIK – dr hab. Mateusza Niecia. Podczas uroczystości Księgę Jubileuszową „Idee polityki i komunikowania” wręczyła Jubilatowi Dziekan Wydziału Pedagogicznego – dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK.

            Następnie równolegle rozpoczęły się panele: „Władza i Kościół” oraz pierwszy z dwóch paneli dotyczących problematyki samorządu terytorialnego „Czwarta władza – samorząd? Cz. 1”.

            W pierwszym z wymienionych paneli prelegenci przedstawiali zagadnienia władzy i jej postrzegania w doktrynie społecznej Kościoła Katolickiego, a także struktury władzy w samym Kościele. Przedmiotem rozważań prelegentów były również zagadnienia relacji państwo–Kościół oraz wartości, jakimi powinien kierować się katolicki polityk w ramach działalności publicznej.

            Z kolei w panelu dotyczącym problematyki samorządowej prelegenci rozważali, na ile samorząd terytorialny można postrzegać jako rodzaj władzy, także w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych z lat 2018-2023. Prelegenci analizowali także pozycję organu wykonawczego w samorządzie gminy w zakresie możliwości jego oddziaływania w sposób nieformalny na inne podmioty i otoczenie. Przedmiotem analiz było również funkcjonowanie samorządu w Szwecji.

            Obrady pierwszego dnia konferencji zakończyły dwa równoległe panele „Media jako czwarta władza” oraz „Czwarta władza – a trójpodział władz Monteskiusza”. W panelu dotyczącym mediów prelegenci rozważali rolę nowych mediów i mediów tradycyjnych w demokratycznych i autorytarnych systemach politycznych. Rozważania autorów dotyczyły zarówno współczesności, jak i roli mediów w kontekście historycznym oraz prognozowały ich przyszłość.  

            W panelu odnoszącym czwartą władzę do koncepcji trójpodziału władzy prelegenci debatowali o różnych organach państwowych wychodzących poza koncepcję trójpodziału, takich jak niezależne organy regulacyjne w sektorze infrastruktury, Prezes Rady Ministrów jako samodzielny organ państwa, czy Państwowa Komisja Wyborcza. W ramach tego panelu przedstawione zostały również refleksje nad formami sprawowania władzy, funkcją kontrolną czwartej władzy oraz młodymi wyborcami jako podmiotem polityki.

            Drugi dzień konferencji rozpoczął panel „Czwarta władza a społeczeństwo obywatelskie”. Podczas panelu prelegenci prowadzili rozważania nad stanem demokracji liberalnej, internetem jako zagrożeniem dla kondycji mediów, aktualną rolą partii politycznych w systemie politycznym oraz „Folwarkiem zwierzęcym” jako źródłem refleksji nad narodzinami autorytaryzmu.     

            W ramach ostatniego panelu konferencji („Czwarta władza – samorząd? Cz. 2”) prelegenci zajęli się dyskursem publicznym wokół roli samorządu terytorialnego, pozycją prezydentów, budżetem obywatelskim/partycypacyjnym oraz radami społecznymi.

            Duży odzew w środowisku politologów oraz niezwykle ciekawe refleksje prelegentów nad problematyką zagadnienia „czwartej władzy” w trakcie konferencji potwierdzają, że wybór tej problematyki jako przedmiotu działalności badawczej Katedry Współczesnych Systemów Politycznych AIK był wyborem słusznym. 

 

dr Tomasz Litwin

Akademia Ignatianum w Krakowie