15.04.2019

Terminy składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych


W roku akademickim 2018/2019 egzaminy dyplomowe - licencjackie i magisterskie odbywać się będą w niżej podanych terminach:

Terminy składania prac dyplomowych Terminy egzaminów dyplomowych
do 4 czerwca 2019 r. 24 czerwca 2019 r. - 6 lipca 2019 r.
3 września 2019 r. - 13 września 2019 r. 24 września 2019 r. - 5 października 2019 r.
17 września 2019 r. - 27 września 2019 r. koniec października 2019 r.

Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie, student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez promotora, zarówno w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

Zarządzenie nr 21/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019