Strona główna Stypendia Komunikaty Wytyczne przyjmowania dokumentów stypendialnych na rok akademicki 2020/2021 [AKTUALIZACJA]


25.09.2020

Wytyczne przyjmowania dokumentów stypendialnych na rok akademicki 2020/2021 [AKTUALIZACJA]


NABÓR GŁÓWNY

PAŹDZIERNIK 01.10 – 18.10.2020 r.

 

  1.  Forma składania wniosków stypendialnych wraz z wymaganą dokumentacją:
    • elektronicznie (na adres e-mail wskazany w pkt 4), lub
    • korespondencyjnie na adres "Biuro Stypendialne ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".
  1.  Przesyłając wniosek wraz z dokumentami drogą poczty tradycyjnej dokumenty wydane przez urzędy (np. ZUS, US, PIT, Zaświadczenia itp.) - należy przesyłać w kserokopii a nie w oryginale. Wnioski przesłane drogą poczty tradycyjnej muszą być wlosnoręcznie podpisane.
  2.  Wnioski przesyłane drogą elektroniczną muszą być wysłane z maila studenta/doktoranta z domeny Ignatianum (@student.ignatianum.edu.pl).
  3.  Adresy na które należy przesłać poszczególne wnioski:

Rodzaj wniosku

Adres do przesłania wniosku drogą elektroniczną

wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganą dokumentacją
stypendium.socjalne@ignatianum.edu.pl
Wnioski o przyznanie stypendium rektora
stypendium.rektora@ignatianum.edu.pl
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o jednorazową zapomogę
stypendia@ignatianum.edu.pl
Stypendia dla doktorantów
stypendium.doktoranckie@ignatianum.edu.pl
 
5.  Składanie dokumentów – stypendium socjalne. [WAŻNE] Ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów, wnioskodawcy powinni posegregować je na dokumenty dotyczące poszczególnych członków rodziny w osobnych folderach [Rysunek nr 1]. Całość dokumentacji powinna być zapisana w folderze skompresowanym (np. zip./rar.) [rysunek nr 2]. Każdy folder znajdujący się w folderze skompresowanym musi być podpisany imieniem i nazwiskiem członka rodziny np. "Anna Kowalska_matka wnioskodawcy".

 

[Rysunek 1]

 

[Rysunek 2]

6.   Stypendium rektora [WAŻNE]. Studenci ubiegający się o stypendium rektora, wpisują na wniosku swoją średnią ocen za ostatni rok studiów (średnia z ostatnich dwóch semestrów). Informacja o wysokości średniej znajduje się na koncie studenta w Wirtualnej Uczelni (dotyczy tylko studentów, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami AIK, rynunek 3). Studenci, którzy ubiegają się o stypendium na podstawie średniej osiągniętej na innej Uczelni, zobowiązani są do przesłania dodatkowo dokumentu poświadczającego wpisaną średnią (np. zaświadczenie z pieczątką wydane przez uczelnię w której student tą średnią uzyskał).
Rysunek3

7. W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej, wniosek i oświadczenia wnioskodawcy powinny być podpisane podpisem zaufanym wnioskodawcy. (Patrz: Instrukcja podpisywania dokumentów podpisem zaufania). Należy pamiętać by wysłać dokumenty i w formie podpisanej podpisem zaufanym (czyli w formacie .xml) oraz w formacie przed podpisaniem (przykład: .doc, .docx, .pdf, .odt).

8. W przypadku składania wniosku o stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (dotyczy tylko studentów/doktorantów studiów stacjonarnych) należy załączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Krakowa. [UWAGA] W przesyłanym dokumencie należy zamazać wszystkie dane wrażliwe najemcy/właściciela/współlokatorów.

9. Oryginały przesłanych skanów/kserokopii powinny być zachowane, w celu przedłożenia ich do wglądu w Biurze Stypendialnym w terminie który zostanie wyznaczony w późniejszym czasie.

10. Wnioskodawca jest zobowiązany do stałego śledzenia skrzynki pocztowej adresu, który został przez niego wskazany na wniosku w celu bieżącego kontaktu z Biurem Stypendialnym (w celu odpowiedzenia na pytania lub uzupełnienia braków). Biuro Stypendialne nie odpowiada za brak kontaktu z wnioskodawcą.

11. Wraz z przesłanym wnioskiem o stypendium prosimy o przesłanie oświadczenia o dostarczeniu E-decyzji.