Strona główna Uczelnia Komunikaty Zarządzenie nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2


11.03.2020

Zarządzenie nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2


                                                                                          Zarządzenie nr 76/2019/2020
                                                                               Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
                                                                                        z dnia 11 marca 2020 r.
                                                          w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i ust 3 pkt 2, art. 66 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 76/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. zarządzam, co następuje:


                                                                                                              §1.

1.Zawiesza się prowadzenie zajęć w formie kontaktu bezpośredniego w pomieszczeniach Akademii Ignatianum w Krakowie, od dnia jutrzejszego tj. 12 marca br. do 8 kwietnia br. dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, uczestników studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, słuchaczy studiów podyplomowych i Uniwersytetu III Wieku.
2.Zobowiązuje się prowadzących zajęcia (nauczycieli akademickich zatrudnionych w AIK oraz osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych) do udostępniania/prowadzenia zajęć w formie zdalnej/elektronicznej z wykorzystaniem technik prowadzenia zajęć na odległość oraz do poinformowania studentów o zasadach ich odbywania.
3.Realizacja programu będzie prowadzona na bieżąco w sposób umożliwiający studentom kontunuowanie nauki w bieżącym semestrze i uzyskanie zaliczeń.
4.Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną.
5.Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym,wydziałowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Akademię Ignatianum w Krakowie.
6.Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Akademii Ignatianum w Krakowie, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
7.Wstrzymuje się przyjazdy do Akademii Ignatianum w Krakowie gości zagranicznych.
8.Odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego.
9.Odwołuje się możliwość korzystania z infrastruktury dydaktycznej Uczelni oraz Biblioteki AIK.
10.W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2, pracodawca może polecić pracownikowi administracyjnemu wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
11. Szczegółowe zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej dla pracowników zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora AIK.
                                                                                                              §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
                                                                                                                                                  Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
                                                                                                                                                              Rektor AIK

Kraków, dnia 11 marca 2020 r.