30.11.2021

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni


Od września 2019 roku na naszej Uczelni realizowany jest projekt finansowany ze środków europejskich pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni, wartość projektu 7 989 443,11 zł. Projekt składa się z kilku wzajemnie uzupełniających się elementów. Jest to projekt wspierający zarówno studentów, jak i kadrę naukowo-dydaktyczną, zarządzającą i administracyjną. W jego ramach organizowane są inwestycje w systemy informatyczne, infrastrukturalne i sprzęt techniczny, jak też realizowana jest działalność Akademickiego Biura Karier oraz szeroka gama szkoleń dla studentów, pracowników administracyjnych i dydaktycznych. 

           W dniach 24 – 26 listopada odbyło się szkolenie dla władz AIK oraz kadry zarządzającej dotyczące efektywnego zarządzania finansami uczelni. Szkolenie zostało przeprowadzone przez prof. dra hab. Waldemara Gosa, członka zespołu MNiSW w sprawie algorytmu subwencyjnego dla uczelni i prorektora ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkolenie obejmowało zagadnienia m. in. algorytmu przyznawania dotacji podmiotowych i projektowych, wymogi w zakresie zarządzania finansami uczelni czy budowanej stabilnej pozycji finansowej. Systematycznie organizowane są kolejne zajęcia dla kadry administracyjnej, których celem jest podniesienie kwalifikacji kadr Akademii Ignatianum w Krakowie. W ostatnim czasie zostały uruchomione szkolenia: z biznesowego języka angielskiego, prawa pracy i programu płatnik ZUS. Jeszcze w grudniu będą organizowane kolejne szkolenia, tym razem dotyczące takich tematów, jak diagnoza i rozwój potencjału osobowościowego w organizacji czy techniki asertywnej komunikacji.

          Rozpoczęto uruchamianie szkoleń podnoszących kompetencje studentów. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią i specyfikę poszczególnych zajęć, ich organizacja była znacząco utrudniona, a w przypadku niektórych szkoleń, realizacja w trybie zdalnym była niemożliwa (np. arteterapia). Od początku tego roku akademickiego organizacja szkoleń dla studentów była jednym z głównych celów zespołu projektowego. Udało się uruchomić m.in. zajęcia z arteterapii oraz z języka migowego, które to cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Uruchamiane są kolejne grupy, co jednakże jest utrudnione przez niepewność studentów związaną z rozwojem czwartej fali pandemii. Zespół projektowy prowadzi szeroką akcję promocyjną zarówno obejmującą tradycyjne formy przekazu, jak też poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych czy bezpośredniej promocji wśród studentów.

Rok akademicki 2021/2022 jest pierwszym rokiem Akademii Ignatianum w Krakowie, w którym od samego początku działa Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Prawo do USOSa posiada już 77 uczelni i szkół wyższych, w tym największe uniwersytety w naszym kraju na czele z UJ, UW i UŚ; Politechnikami Śląską i Krakowską oraz AGH. USOS pozwoli nie tylko na sprawne zarządzanie całym procesem kształcenia studentów jak też, poprzez swoją powszechność, ułatwi współpracę z innymi uczelniami. Ten rok pozwoli dodatkowo na jak najlepsze dopasowanie systemu do potrzeb AIK. Należy podkreślić, że jego wdrożenie wymagało zaangażowania wielu pracowników Uczelni, co jednak znacząco przełożyło się na efekt końcowy i tym samym usprawni działanie AIK. Oprócz USOSa od początku roku kalendarzowego na naszej Uczelni działa system TETA, będącym systemem ERP, czyli służącym do całościowego zarządzania zasobami Uczelni. Jest to zaawansowany system przeznaczony do całościowego zarządzania finansami.

W ramach działań wzmocnienia infrastruktury naszej Uczelni, dokonano kolejnych zakupów sprzętu, takich jak nowe, profesjonalne monitory dla wydawnictwa, wiernie odwzorowującym kolory oraz nowe firewalle chroniące system komputerowy Uczelni. Zakupy te przyczynią się do usprawnienia pracy AIK zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa sieci. Okres pandemii i związane z nią przyśpieszenie cyfryzacji szkolnictwa powoduje konieczność wprowadzania coraz lepszych zabezpieczeń. W ramach projektu funkcjonuje też Akademickie Biuro Karier. ABK zajmuje się wsparciem studentów w wejściu na rynek pracy poprzez doradztwo i szkolenia. Systematycznie nawiązywana jest współpraca z kolejnymi podmiotami takimi jak np. Alexander Mann Solutions Poland. W trakcie spotkań z doradcą zawodowym studenci mogą poznać swoje mocne i słabe strony, otrzymać pomoc przy napisaniu CV i listu motywacyjnego a także symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Ze wsparcia w ramach ABK skorzystało już blisko stu studentów.

          Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby Akademii Ignatianum. Wdrożenie systemów do obsługi studentów i zarządzania Uczelnią oraz kompleksowe szkolenia dla kadry pozwolą na lepszą odpowiedź na wyzwania rzeczywistości w dynamicznie zmieniającym się świecie. Szkolenia dla studentów oraz wsparcie Akademickiego Biura Karier pozwolą studentom wejść dobrze przygotowanym na rynek pracy.

 

Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni, nr POWR.03.05.00-00-Z203/18, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik projektu ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. AIK. Więcej informacji na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/zintegrowany-program-rozwoju-uczelni

 

 

 

dr Grzegorz Kocot

Koordynator Projektów