CEEPUS

Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) to środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich, który wspiera wymianę akademicką studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów

Zasady realizacji Wymiany Akademickiej w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS:  
https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/Zasady-realizacji-CEEPUS--NAWA-2018.p, 
https://nawa.gov.pl/images/CEEPUS/Zasady-realizacji-CEEPUS---NAWA.pdf

Partnerami porozumienia CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

W programie CEEPUS uniwersytety z krajów partnerskich tworzą sieci akademickie, w obrębie których ma miejsce wymiana akademicka.

AIK należy do sieci CIII-HU-0028-12-1819 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

 

ZASADY UCZESTNICZENIA W PROGRAMIE CEEPUS

Terminy składania aplikacji na wyjazdy w ramach sieci:

na semestr zimowy - do 15 czerwca

na semestr letni - do 30 października

Minimalny okres mobilności to:

21 dni - studenci/studenci doktoranci

7 dni - nauczyciele akademiccy (przyjazd + 5 dni robocznych = wyjazd) godziny wykładowe dla nauczycieli akademickich – minimum 6 godzin w ciągu tygodnia dla zaliczenia jednomiesięcznego stażu

Stypendia:

Stypendia CEEPUS są kompleksowe, tzn. pokrywają koszty utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego i NNW na czas pobytu stypendysty w kraju przyjmującym. Wysokość stypendiów jest proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju. Uczelnia pokrywa koszty przejazdów stypendysty poza granicami kraju (najtańszym środkiem transportu – II kl. kolej, autobus).

Wprowadzenie i edycja aplikacji:

W Programie CEEPUS obowiązuje jeden wzór aplikacji wypełnianej przez kandydatów i dotyczy zarówno studentów jak i pracowników naukowych. Aplikację wypełnia się w języku angielskim na stronie: https://www.ceepus.info 

 1. Aplikant zakłada jednorazowo swoje konto w serwisie CEEPUS na stronie: https://www.ceepus.info/login/login.aspx#nbb. Należy wybrać z prawej strony ekranu "Click here to register!". Następnie otworzy się okno "Register new user"
 2. Po zalogowaniu się na swoje konto, aplikant wprowadza swoją aplikację poprzez komendę „Create a New Mobility”.

Procedura kierowania polskich stypendystów na staże zagraniczne:

 1. Koordynator-Partner zatwierdza elektroniczną wersję aplikacji otrzymaną w systemie CEEPUS.
 2. NCO-PL przesyła zatwierdzone aplikacje do odpowiedniego Narodowego Biura CEEPUS (NCO) w formie elektronicznej.
 3. Zagraniczne NCO przyznaje stypendium i wysyła wszelkie niezbędne informacje na wskazany w aplikacji adres email. Aplikant winien otrzymać: „Letter of Award” (przyznanie stypendium). Po otrzymaniu tej informacji aplikant zobowiązany jest do zaakceptowania przyznanego stypendium w formie elektronicznej (w przeciwnym razie nie będzie możliwości zakończenia procedury) oraz dokumentację dotyczącą zakwaterowania i innych aspektów pobytu w kraju goszczącym.
 4. Po odbytym stażu stypendysta przekazuje do jednostki kierującej go na stypendium (Koordynatora – Partnera –Działu Współpracy z Zagranicą na swojej uczelni): 
 • podpisany przez Koordynatora lub Partnera zagranicznego „Letter of Confirmation” (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji),
 • kopię wypełnionego w systemie w ramach konkretnej aplikacji formularza „Mobility Report Student – Teacher” (w języku angielskim),
 • inne dokumenty wymagane przez uczelnię w ramach jej wewnętrznych przepisów,
 • stypendysta zobligowany jest do wprowadzenia skanów dokumentów Letter of Confirmation i Mobility Report do zrealizowanej aplikacji w systemie 

Stypendia mogą być przyznawane także poza sieciami CEEPUS, w ramach tzw. FREEMOVER, pod warunkiem uzyskania przez kandydata zgody na takie studia od uczelni przyjmującej. 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS. 

FREEMOVER:

 • aplikacja do dnia 30 listopada na semestr letni
 • minimalny okres pobytu: studenci 3 miesiące; studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy 1 miesiąc
 • do aplikacji należy dołączyć listy polecające i zapraszające (do pobrania ze strony https://www.ceepus.info)

 

Strony internetowe poświęcone programowi CEEPUS: